Начисляване на амортизация, формирана на база производствени цикли

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 2895 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

На 31.05.2019 г., съгласно счетоводния амортизационен план, ние от Алфа ООД начисляваме амортизациите за месец май 2019 г.

Съгласно приетата счетоводна политика:

 -  дружеството начислява амортизация на активите на база извършени производствени цикли в процеса на работа;

 -  стойностният праг на същественост, над който един актив се признава за дълготраен, е 500 лв.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Счетоводен амортизационен план.

 

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

АМОРТИЗАЦИЯ,  ФОРМИРАНА  С  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ЦИКЛИ за май 2019 г.

описание

на актива

дата на въвежд.

в експл.

отчетна ст-ст

предпол. остатъч.

ст-ст

амортиз.

ст-ст

полезен брой цикли

баланс.

ст-ст

01.01

брой цикли за

натруп. аморт. за

общо аморт. от нач.

баланс.

ст-ст

31.12

вид

мярка

колич.

месеца

годината

месеца

годината

Машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Щанца за картон

05.01.

2019 г.

20 000

20 000

Произв.

цикъл

бр.

5 000

15 600

100

1 200

400

4 800

9 200

10 800

2

Щанца за пластмаса

17.02.

2019 г.

15 000

15 000

Произв.

цикъл

бр.

3 000

12 500

50

600

250

3 000

5 500

9 500

3

Форма за пластмасови кутии

20.02.

2017 г.

120 000

10 000

110 000

Произв.

цикъл

бр.

30 000

500

6 000

1 835

22 020

22 020

97 980

4

Форма за пластмасова бутилка

22.01.

2019 г.

18 000

18 000

Произв.

цикъл

бр.

24 000

13 875

500

6 000

375

4 500

8 625

9 375

ОБЩО

173 000

10 000

163 000

 

 

 

41 975

 

 

2 860

34 320

45 345

127 655

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Тя представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, услуга или стока, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който се определя чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, услугите, стоките и др. Предприятието трябва да ги продава  с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Амортизируем актив е дълготраен материален актив, който се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период, да има ограничен срок на годност и да се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

Праг на същественост на активите е онзи разграничителен размер в техните стойности, който определя кои от тях ще се представят в баланса на дружеството и кои ще се отчетат като текущ разход в момента на придобиването им. Съгласно действащите счетоводни стандарти този стойностен праг се определя от ръководството на дружеството и се записва в неговата счетоводна политика. В зависимост от приетия в тази политика размер за прага на същественост, активите на дружеството се представят в баланса, когато стойността им е по-голяма от стойността на прага, или се отразяват като текущ разход, ако стойността им е по-малка от него.

Отчетна стойност е стойността, по която активът се води счетоводно в предприятието. Тя може да бъде историческата цена на придобиване при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.

Остатъчна стойност е предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от амортизируем актив при изтичането на срока му на годност след извеждането му от употреба. Тази стойност зависи от вида на сделката по извеждането на актива – продажба, замяна, подмяна с доплащане, бракуване и т.н.

скрито платено съдържание: 287 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 56 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната амортизация на дълготрайните материални активи, а за данъчни цели се признава тяхната годишна данъчна амортизация, определена по реда на ЗКПО.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 14 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за амортизации

скрито платено съдържание: 18 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 29 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази начислението на разхода за амортизации на машините на база счетоводния амортизационен план срещу натрупване на кредитен оборот по съответната им корекционна сметка за амортизации, а след това разходът за амортизации се отнесе в текущ финансов резултат – загуба:

1.

скрито платено съдържание: 70 думи;

2. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 603 „Разходи за амортизации” (намаление на разходите за амортизации поради отнасянето им в текущия финансов резултат).

С тази счетоводна статия се отчита финансовият резултат от извършената стопанска операция, който е загуба.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 10 думи;

СС2 (31.05.2019): Отнасяне на разхода за амортизации в загуба от текущия отчетен период

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

2 860

603

Разходи за амортизации

2 860

ОБЩО

2 860

ОБЩО

2 860

        

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 199 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.