Начисляване на данък за МПС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 6886 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД разполагаме с бус, който се използва в основната дейност на дружеството.

На 30.04.2019 г. наш представител плаща дължимия за 2019 г. данък върху превозните средства в размер на 550 лв.

Данъкът е платен на каса в банката.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Платежно нареждане/Вносна бележка.

 

 

До

 

 

 

 

банка

уникален регистрационен номер

Клон

 

30.04.2019

 

дата на представяне

Адрес

 

 

 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

С

т

о

л

и

ч

н

а

 

О

б

щ

и

н

а

 

О

т

д

е

л

 

С

е

р

д

и

к

а

 

IBAN на получателя

 

BIC на банката на получателя

B

G

4

S

O

M

B

9

1

3

8

4

1

3

4

4

3

1

4

4

 

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

 

б

а

н

к

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

5

5

,

Сума с думи

П

е

т

с

т

о

т

и

н

 

и

 

п

е

т

д

е

с

е

т

 

л

в

 

и

 

 

с

т

 

 

 

 

Основание за плащане

Д

а

н

ъ

к

 

М

П

С

 

2

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още пояснения

С

А

9

9

9

9

Н

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период, за който се плаща

 

 

 

От дата (дд.мм.гггг)

1

1

2

1

9

До дата (дд.мм.гггг)

3

1

1

2

2

1

9

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

2

3

Банков служител

Касиер

 

 

*Вид документ:

 

**Такси:

***Вид плащане

1 – декларация

2 – ревизионен акт

3 – наказ. Постановление

4 – авансова вноска

5 – парт. номер на имот

6 – постановление за

9 – други             

1 – за сметка на наредителя

2 – споделени (стандарт за местни преводи)

3 – за сметка на получателя

попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния Бюджет

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани в България, като специално за моторните превозни средства е необходимо да бъдат регистрирани за движение по пътната мрежа. Данъкът се дължи от собствениците на превозните средства. Размерът на данъка се определя съгласно гласувана и издадена от Общинския съвет наредба, но винаги в граници и ред, определени в ЗМДТ. Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху превозните средства се извършва от служителите на общинската администрация. Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която се дължи. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

скрито платено съдържание: 97 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 27 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен разход, равен на стойността на платения местен данък.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за платен

скрито платено съдържание: 14 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОПП: В резултат на плащането на данъка

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСК: Финансовият резултат от операцията

скрито платено съдържание: 23 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява разходът за данък МПС срещу възникване на задължение към общинския бюджет, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Начисляването на разхода за местен данък се отразява, като се дебитира сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания” (увеличаване на разходите за местни данъци) и се кредитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета”(увеличаване на задълженията за местни данъци).

Начислението на разхода за данък МПС се осчетоводява аналитично към сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания”.

Задължението за местен данък се осчетоводява по аналитичността за данък МПС към сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета”, по която ще се следи и закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база Вносна бележка.

2.

скрито платено съдържание: 67 думи;

3.

скрито платено съдържание: 71 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (30.04.2019): Осчетоводяване на начисления данък МПС

стопанска

операция:

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

вид

документ:

310

Вносна бележка (към контрагенти и бюджет)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания.

550

459

Данъчни разчети с бюджета

550

аналит.

Данък МПС

550

аналит.

Данък МПС

550

ОБЩО

550

ОБЩО

550

        

скрито платено съдържание: 24 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 184 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 170 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.