Начисляване на компенсируеми отпуски

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 13331 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

При приключване на 2019 г. ние от Алфа ООД изчисляваме и отразяваме счетоводно провизия за неизползван платен годишен отпуск на служителите, който е прехвърлен за ползване през следващата 2020 г.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Счетоводна справка за натрупания неизползван платен годишен отпуск.

 

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

СЧЕТОВОДНА СПРАВКА/МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР

за месец

12.2019 г.

служител

израб.

дни

ПГО за 2019 в дни

Използван ПГО

ПГО за прехвърляне

Основна РЗ в лв.

Възнаграждение по ПГО

Соц. и здравни осиг.

Провизия общо

Актив по отсрочени данъци

Пасив по отсрочени данъци

 

1

Иван Иванов

22

20

10

10

650

325

62,92

387,92

38,79

 

 

2

Георги Георгиев

21

20

10

10

1 100

550

106,48

656,48

65,65

 

 

3

Петър Петров

22

20

10

10

1 320

660

127,78

787,78

78,78

 

 

4

Мария Иванова

22

20

10

10

1 100

550

106,48

656,48

65,65

 

 

5

Стоян Петков

22

20

10

10

650

325

62,92

387,92

38,79

 

 

6

Явор Славов

22

20

10

10

650

325

62,92

387,92

38,79

 

 

ОБЩО

131

120

60

60

5 470

2735

529,50

3 264,50

326,45

 

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Всяко едно лице, назначено на трудов договор при даден работодател, освен възнаграждение (работна заплата) за работната сила, която предоставя, има право и на платен годишен отпуск, който се предоставя, за да може лицето да отпочине и да възстанови работната си сила. Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася, като работодателят е длъжен да разреши това. Работникът или служителят не може да бъде принуден от работодателя против волята си да използва своя платен годишен отпуск. Съществуват разписани в Кодекса на труда хипотези, при които поради важни причини работодателят има право да задължи работника или служителя да използва полагаемия му се платен годишен отпуск или самият служител/работник има право да отложи ползването на част от платения си отпуск и да го ползва в друг отчетен период, като има право да прехвърли не повече от половината от законоустановения размер на отпуска.

скрито платено съдържание: 118 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 203 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен разход. Съгласно закона в годината на счетоводното му отчитане разходът за провизия на прехвърлен за следващ период неизползван платен годишен отпуск не се признава за данъчни цели и води до формиране на данъчна временна разлика. Този разход ще бъде признат за данъчни цели в годината, в която отпускът е реално използван и платен.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от стопанските операции

скрито платено съдържание: 63 думи;

БАЛАНС: Вследствие на извършените стопански операции

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОПП: Стопанските операции

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 19 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразяват разходите за провизираните възнаграждения на служителите по трудови правоотношения и осигуровките за сметка на работодателя към тях. След това се отразява възникналият актив по отсрочени данъци, а накрая разходите се отнасят в загуба от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Начислението на разходите за провизираните възнаграждения за платен годишен отпуск се осчетоводява, като се дебитира сметка 604 „Разходи за заплати (възнаграждения)“ (увеличение на разходите за възнаграждения) и се кредитира сметка 423 „Задължения по неизползвани отпуски” (увеличение на задълженията по неизползвани отпуски).

2.

скрито платено съдържание: 39 думи;

3.

скрито платено съдържание: 42 думи;

4.

скрито платено съдържание: 64 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.12.2019): Осчетоводяване на начислението на разход за провизия за възнаграждение по прехвърлен платен годишен отпуск

стопанска

операция:

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

2 735

423

Задължения по неизползвани отпуски

2 735

 

 

 

аналит.

Възнаграждения по неизползван отпуск

2 735

ОБЩО

2 735

ОБЩО

2 735

        

скрито платено съдържание: 47 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 342 думи;

604 (Разходи за заплати (възнаграждения)) – Активна сметка, която се използва за отчитане на Разходите за заплати (възнаграждения) и всички доплащания, регламентирани по Кодекса на труда, други нормативни актове или вътрешни документи. Увеличенията на Разходите за заплати се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за заплати (начисления на основна заплата, % за прослужено време, за платен годишен отпуск, бонуси, доплащания, предоставяне на ваучери, други социални разходи, провизии за неизползван платен отпуск), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за заплати, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

По тази сметка се начислява и разходът за неизползван платен отпуск. Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски като допълнителна сума (задължение и разход) – към датата на съставяне на годишния финансов отчет.

скрито платено съдържание: 192 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.