Насрещно прихващане на вземания

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 9246 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД имаме вземане от Делта ООД в размер на 9 000 лв. и задължение към тях в размер на 6 000 лв.

На 01.11.2019 г. сключваме договор за насрещно прихващане на вземания с контрагента.

На 03.11.2019 г. Делта ни изплаща остатъка от 3 000 лв., който ни дължи по банковата сметка в лева.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за насрещно прихващане на вземания.

 

ДОГОВОР за насрещно прихващане на вземания

 

                Днес, 01 ноември 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Първа страна

Втора страна

                се подписа настоящият Договор за Насрещно Прихващане на Вземания, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Страните констатират, че:

              • Първата страна има вземане от Втората страна по фактура 12345 от 15.04.2019 г. в размер на 6 000 лева;

              • Втората страна има вземане от Първата страна по фактура 23456 от 20.06.2019 г. в размер на 9 000 лв.

чл.2. Страните се споразумяват, че погасяването на посочените взаимни задължения ще се извърши чрез:

         • прихващане на взаимно дължимите суми съгласно изискванията на чл.103 и следващите от Закона за Задълженията и Договорите и

              • доплащане от Първата страна на Втората страна в размер на 3 000 лева, направено по банкова сметка в срок от 5 работни дни.

чл.3. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях може да прихване своето задължение срещу вземането си, като двете насрещни вземания се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях.

скрито платено съдържание: 62 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 53 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. Стопанската операция не попада в обхвата за ЗКПО.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОСК: Тъй като финансовият резултат

скрито платено съдържание: 12 думи;

ОПР: Тъй като при прихващането на разчетите

скрито платено съдържание: 28 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОПП: В резултат на получените

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат

скрито платено съдържание: 12 думи;

 Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява насрещното прихващане на вземане и задължение, а след това полученото плащане от контрагента, с което се закрива остатъка от вземането. Това става в следните стъпки:

1. Насрещното прихващане на задължения се осчетоводява, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаление на задълженията към доставчици) срещу кредитиране на сметка 411 „Вземания от клиенти” (намаление на вземанията от клиенти).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици“, която е създадена с фактурата за покупка.

Закрива се частично партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 411 „Вземания от клиенти”, която е създадена с фактурата за продажба.

2.

скрито платено съдържание: 71 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.11.2019): Осчетоводяване на насрещното прихващане

стопанска

операция:

840

Прихващане на насрещни задължения

вид

документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

401

Задължения към доставчици

6 000

411

Вземания от клиенти

6 000

аналит.

Делта ООД

6 000

аналит.

Делта ООД

6 000

парт.

Ф-ра 12345/15.04.2019 г.

6 000

парт.

Ф-ра 23456/20.06.2019 г.

6 000

ОБЩО

6 000

ОБЩО

6 000

        

скрито платено съдържание: 10 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 207 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по Разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.