Осчетоводяване на амортизациите от амортизационен план

актуална версия версия: 27 декември 2019 20879 уникалност: 100%

Съгласно приетата от предприятието счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите ще се използват следните счетоводни сметки:

 

202 Сгради и Конструкции

2412 Амортизация на Сгради и Конструкции

203 Компютърна Техника

2413 Амортизация на Компютърна Техника

205 Машини и Оборудване

2415 Амортизация на Машини и Оборудване

206 Транспортни средства

2416 Амортизация на Транспортни средства

209 Други ДМА

2419 Амортизация на Други ДМА

 

След като е съставен Амортизационният План за всеки актив, респективно Обобщен Амортизационен План за всички активи, в края на всеки месец се начисляват амортизационните отчисления. В Обобщения Амортизационен План ясно се виждат амортизационните отчисления за всеки месец по групи активи, съответстващи на счетоводните сметки за отчитане на дълготрайни активи и амортизации.

 

 

1. Начисляване на амортизации за месец август 2018 г.

 

• Необходими документи:

скрито платено съдържание: 6 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 58 думи;

 

• Счетоводна статия:

стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2470

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.

 

 

аналит.

Цех

500

 

 

 

2415

Амортизация на Машини и Оборудване

850

 

 

 

аналит.

Тестомесачка 1

50

 

 

 

аналит.

Тестомесачка 2

50

 

 

 

аналит.

Хлебопекарна

750

 

 

 

2413

Амортизация на Компютърна Техника

120

 

 

 

аналит.

Компютър 1

25

 

 

 

аналит.

Компютър 2

25

 

 

 

аналит.

Компютър 3

25

 

 

 

аналит.

Софтуер 1

15

 

 

 

аналит.

Софтуер 2

15

 

 

 

аналит.

Софтуер 3

15

 

 

 

2416

Амортизация на Транспортни средства

500

 

 

 

аналит.

Рено Мастер 1

250

 

 

 

аналит.

Рено Мастер 2

250

 

 

 

2419

Амортизация на Други ДМА

500

 

 

 

аналит.

Колички 160 бр.

500

ОБЩО

2470

ОБЩО

2 470

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 470 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 740 лв.

 

 

2. Начисляване на амортизации за месец септември 2018 г.

Статията е същата като тази за месец август.

 

 

3. Отписване на погинал актив

На 06.09.2018 г., поради непреодолима сила, е унищожен единият компютър, съответно и софтуерът към него. За счетоводни цели унищоженият актив се отписва, като се признава за разход за данъчни цели, съгласно ЗКПО. Счетоводните и данъчните амортизации се преустановяват от месеца, следващ месеца, през който активът е отписан.

Съгласно чл.80, ал.2, във връзка с чл.79, ал.3 от ЗДДС, за унищожените активи поради непреодолима сила не следва да се прави корекция на ползвания данъчен кредит при придобиването им.

• Необходими документи:

  • скрито платено съдържание: 14 думи;
    .

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 43 думи;

 

• Счетоводна статия:

стопанска

операция:

214

Отписване на актив

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

1 680

203

Компютърна Техника

1 920

аналит.

Брак поради непреодолима сила Компютър 1

1 050

аналит.

Компютър 1

1 200

аналит.

Брак поради непреодолима сила Софтуер 1

630

аналит.

Софтуер 1

720

2413

Амортизация на Компютърна Техника

240

 

 

 

аналит.

Компютър 1

150

 

 

 

аналит.

Софтуер 1

90

 

 

 

ОБЩО

1 920

ОБЩО

1 920

         

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

 

4. Начисляване на амортизации за месец октомври 2018 г.

 

През месец септември е взето решение да се спре използването на Тестомесачка 2 за срок от една година. Начисляването на данъчни амортизации няма да се преустановява, защото, съгласно чл.59 от ЗКПО, начисляването се преустановява след изтичане на 12 месеца от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл 12-месечният срок на неизползване на актива. Начисляването на счетоводни амортизации се преустановява от месеца, следващ месеца, през който активът е изваден от употреба. Следователно начисляването на счетоводни амортизации ще се прекрати от месец октомври 2018 г.

• Необходими документи:

  • скрито платено съдържание: 19 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 58 думи;

 

• Счетоводна статия:

стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2 380

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.

 

 

аналит.

Цех

500

 

 

 

2415

Амортизация на Машини и Оборудване

800

 

 

 

аналит.

Тестомесачка 1

50

 

 

 

аналит.

Хлебопекарна

750

 

 

 

2413

Амортизация на Компютърна Техника

80

 

 

 

аналит.

Компютър 2

25

 

 

 

аналит.

Компютър 3

25

 

 

 

аналит.

Софтуер 2

15

 

 

 

аналит.

Софтуер 3

15

 

 

 

2416

Амортизация на Транспортни средства

500

 

 

 

аналит.

Рено Мастер 1

250

 

 

 

аналит.

Рено Мастер 2

250

 

 

 

2419

Амортизация на Други ДМА

500

 

 

 

аналит.

Колички 160 бр.

500

ОБЩО

2380

ОБЩО

2 380

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

 

• Отражение върху данъчен финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 380 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 660 лв.

 

 

5. Начисляване на амортизации за месец ноември 2018 г.

 

Статията е същата както през месец октомври.

 

 

6. Продажба на актив

 

На 30.11.2018 г. е продадена компютърна конфигурация с прилежащия ѝ софтуер за 2 400 лв., с включен в нея 400 лв. ДДС.

 • Необходими документи:

  • скрито платено съдържание: 14 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 39 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска

операция:

705

Приход от Продажба на ДА

вид

документ:

001

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4111

Клиенти в лева

2 400

705

Приходи от Продажба на ДА

2 000

аналит.

Клиент Х

2 400

4532

Начислен ДДС за Продажбите

400

ОБЩО

2 400

ОБЩО

2 400

 

След като се отрази продажбата, се изписва продаденият актив.

• Необходими документи:

скрито платено съдържание: 6 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 93 думи;

  

• Счетоводна статия 2:

 

                За отчитане на резултата от извършената продажба.

 

• Необходими документи:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 70 думи;

 

• Счетоводна статия 3:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

 

7. Начисляване на Амортизации за месец декември 2018 г.

 

• Необходими документи:

скрито платено съдържание: 6 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 58 думи;

 

• Счетоводна статия:

стопанска

операция:

603

Разход за Амортизация

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

603

Разходи за Амортизация

2340

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

500

аналит.

 

 

аналит.

Цех

500

 

 

 

2415

Амортизация на Машини и Оборудване

800

 

 

 

аналит.

Тестомесачка 1

50

 

 

 

аналит.

Хлебопекарна

750

 

 

 

2413

Амортизация на Компютърна Техника

40

 

 

 

аналит.

Компютър 3

25

 

 

 

аналит.

Софтуер 3

15

 

 

 

2416

Амортизация на Транспортни средства

500

 

 

 

аналит.

Рено Мастер 1

250

 

 

 

аналит.

Рено Мастер 2

250

 

 

 

2419

Амортизация на Други ДМА

500

 

 

 

аналит.

Колички 160 бр.

500

ОБЩО

2340

ОБЩО

2 340

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за счетоводни амортизации 2 340 лв.

Намаление с размера на данъчните амортизации 6 580 лв.

 

 

8. Направена преоценка на активи.

 

През месец декември 2018 г. е направена оценка на наличните активи. В резултат на направената оценка, има изменения в справедливите стойности на сградата и автомобилите.

Сградата, която е с отчетна стойност 600 000 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 5 000 лв. и Балансова Стойност преди преоценката – 595 000 лв., е оценена на 630 000 лв. В този случай има повишаване на справедливата стойност на актива, което създава Резерв от Последваща Оценка на дълготрайни активи в размер на 35 000 лв. Така отчетната стойност става 630 000 лв., Остатъчната Стойност става 306 000 лв., а Амортизируемата Сума нараства на 324 000 лв. Новата Амортизируема Сума от 324 000 лв. към 01.01.2019 г. ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2019 г., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2019 г., защото, съгласно чл.61 от ЗКПО, стойностите на данъчен амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка.

Автомобилите, които са с отчетна стойност 31 200 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 2 000 лв. и Балансова Стойност 29 200 лв., са оценени на 23 000 лв. всеки. В този случай има обезценяване (или намаляване справедливата стойност) на актива, което автоматично генерира разход в размер на 6 200 лв. за автомобил – тъй като за този актив няма формиран Резерв от Последваща Оценка, от който тази загуба/разход да се прихване. Така отчетната стойност става 23 000 лв. В резултат на тази преоценка е преразгледана и Остатъчната Стойност на автомобилите и тя е намалена от 7 200 на 6 200 лв. в края на полезния срок на годност. В резултат на това се променя и Амортизируемата Сума, която става 16 800 лв. Новата Амортизируемата Сума ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2019 г., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2019 г., защото, съгласно чл.61 от ЗКПО, стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна обезценка.

 

• Счетоводна статия 1:

• Необходими документи:

Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи

• Начин на осчетоводяване:

На основание направената преоценка и съставен Протокол за Преоценка на Дълготрайни Активи, се съставят счетоводни статии за коригиране стойностите на преоценените активи. Сградата е преоценена, като стойността ѝ е увеличена, което се отразява като се увеличи отчетната стойност на сградата, срещу формирането на преоценъчен резерв за този актив, който също се увеличава със стойността на преоценката.

Сметка „Резерв от последваща оценка на дълготрайни активи“ задължително се води аналитично, по отделни активи, за които е формиран резерв от преоценка.

  

стопанска

операция:

212

Преоценка/Обезценка

вид

документ:

800

Счетоводна Справка/Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

202

Сгради и Конструкции

30 000

112

Резерв от последваща оценка на ДА

35 000

аналит.

Цех

30 000

аналит.

Сгради и Конструкции

35 000

2412

Амортизация на Сгради и Конструкции

5 000

аналит.

Цех

35 000

аналит.

Цех

5 000

 

 

 

ОБЩО

35 000

ОБЩО

35 000

         

  

• Счетоводна статия 2:

• Необходими документи:

скрито платено съдържание: 6 думи;

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 122 думи;

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.