Осчетоводяване на стопански операции със СМЗ

актуална версия версия: 18 януари 2020 5389 уникалност: 100%

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на стоково-материалните запаси, ще се използват следните счетоводни сметки:

 

 

1. Осчетоводяване на покупка на стоково-материални запаси (СМЗ)

Закупуваме 200 броя книги от издателство „Звезда” с единична цена 20 лв., без включен ДДС, и 150 броя книги от издателство „АБВ” с единична цена 40 лв. за брой, без включен ДДС, за препродажба в книжарницата ни.

 

• Необходими документи:

Фактура, която удостоверява извършената доставка.

 

• Начин на осчетоводяване:

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към съответната материална сметка.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

 

• Счетоводна статия:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

2. Осчетоводяване на продажба на стоково-материални запаси

Продаваме от своята книжарница 100 броя книги, отпечатани от нашата печатница с цена 60 лв. за брой, без включен ДДС. Себе-стойността на книгите е 25 лв. за брой.

 

• Необходими документи:

За продажбата на продукти е необходима фактура, която удостоверява извършената от нас продажба.

 

• Начин на осчетоводяване:

Продадените от нас продукти се осчетоводяват аналитично към съответната приходна сметка.

скрито платено съдържание: 84 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска

операция:

701

Приход от продажба на продукция

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

7 200

701

Приходи от продажби на продукти

6 000

аналит.

Х ООД

7 200

аналит.

Книги

6 000

парт.

Ф-ра 0000725362/15.05.2019

7 200

4532

Начислен ДДС за продажбите

1 200

ОБЩО

7 200

ОБЩО

7 200

 

• Счетоводна статия 2:

 

• Счетоводна статия 3:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект, освен положителния финансов резултат от продажбата за 3 500 лв.

 

3. Осчетоводяване на изписване на стоково-материални запаси

Изготвена е справката за продажбите на дребно в книжарницата за книгите. Стойността на продадените стоки е 5 580 лв. с включен ДДС. Стоките са изписани по отчетна стойност, както следва: книги от издателство „Звезда” – 25 бр. по 40 лв.; книги от издателство „АБВ” – 40 бр. по 30 лв.; книги от издателство „Нова”– 30 бр. по 50 лв.

 

• Необходими документи:

За изписването на стоки, продадени на дребно, е необходима справка за продажба на стоки на дребно.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 51 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска

операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид

документ:

600

Справка за продадени стоки на дребно

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

702

Приход от продажба на стоки

3 700

304

Стоки

3 700

аналит.

Книги изд. „Звезда”

1 000

аналит.

Книги изд. „Звезда” (25 бр.х 40 лв.)

1 000

аналит.

Книги изд. „АБВ”

1 200

аналит.

Книги изд. „АБВ” (40 бр. х 30 лв.)

1 200

аналит.

Книги изд. „Нова”

1 500

аналит.

Книги изд. „Нова” (30 бр. х 50 лв.)

1 500

ОБЩО

3 700

ОБЩО

3 700

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Няма данъчен ефект.

 

4. Осчетоводяване на обезценка/преоценка на стоково-материални запаси

Обезценени са 500 чифта обувки, модел „Спарк”, от колекцията от миналата година – от 20 лв. за чифт на 16 лв. за чифт.

 

• Необходими документи:

За обезценка на материални запаси е необходим протокол за обезценка на материални запаси.

 

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за обезценка на материални запаси се осчетоводява аналитично по дебита на сметка „Разходи от последващи оценки на активи“.

скрито платено съдържание: 46 думи;

• Счетоводна статия 1:

стопанска

операция:

309

Обезценка / Корекция на обезценка на стоково-материални запаси

вид

документ:

560

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

608

Разходи от последващи оценки на активи

2 000

304

Стоки

2 000

аналит.

Обувки модел Спарк

2 000

аналит.

Обувки модел Спарк

2 000

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за обезценка 2 000 лв.

 

5. Осчетоводяване на брак на стоково-материални запаси

Бракувани са 20 тона хартия в печатницата за книги, на обща стойност 20 000 лв., поради неправилно съхранение.

 

• Необходими документи:

За бракуване на материални запаси е необходим протокол за брак.

 

• Начин на осчетоводяване:

скрито платено съдържание: 53 думи;

 

• Счетоводна статия 1:

стопанска

операция:

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси

вид

документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

20 000

3021

Суровини/материали

20 000

аналит.

Брак на МЗ

20 000

аналит.

Хартия

20 000

ОБЩО

20 000

ОБЩО

20 000

 

• Счетоводна статия 2:

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

 

• Отражение върху Данъчен Финансов резултат:

Увеличение с разхода за брак на МЗ с 20 000 лв.