Отчетни форми по НСС - бланки

актуална версия версия: 1 декември 2019 4293 уникалност: 100%

1. Баланс по НСС

БАЛАНС

на ________________  ____ към 31 декември 2018 г.

 

АКТИВ

 

ПАСИВ

 

раздели, групи, статии

сума (хил. лева)

раздели, групи, статии

сума (хил. лева)

Текуща

Предходна

Текуща

Предходна

А. Записан, но невнесен капитал

 

 

А. Собствен капитал

 

 

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

I. Записан капитал

 

 

I. Нематериални активи

 

 

II. Премии от емисии

 

 

1. Продукти от развойна дейност

 

 

III. Резерв от последващи оценки

 

 

2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи

 

 

IV. Резерви

 

 

3. Търговска репутация

 

 

1. Законови резерви

 

 

4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изграждане

 

 

2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции

 

 

Общо за група І

 

 

3. Резерв, съгласно учредителен акт

 

 

II. Дълготрайни материални активи

 

 

4. Други резерви

 

 

1. Земи и сгради

 

 

Общо за група ІV

 

 

  - в т.ч. земи

 

 

V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години

 

 

  - в т.ч. сгради

 

 

  - в т.ч. неразпределена печалба

 

 

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

 

 

  - в т.ч. непокрита загуба

 

 

3. Съоръжения и други

 

 

VI. Текуща печалба (загуба)   

 

 

4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане

 

 

Общо за раздел А

 

 

Общо за група ІІ

 

 

Б. Провизии и сходни задължения

 

 

III. Дългосрочни финансови активи

 

 

1. Провизии за пенсии и други подобни задължения

 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група

 

 

2. Провизии за данъци

 

 

2. Предоставени заеми на предприятия от група

 

 

  - в т.ч. за отсрочени данъци

 

 

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

 

 

3. Други провизии и сходни задължения

 

 

4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

 

 

Общо за група ІІ

 

 

5. Дългосрочни инвестиции

 

 

Общо за раздел Б

 

 

6. Други заеми

 

 

В. Задължения

 

 

7. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)

 

 

1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите

 

 

Общо за група ІІІ

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

IV. Отсрочени данъци

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

Общо за раздел Б

 

 

2. Задължения към финансови предприятия

 

 

В. Текущи (краткотрайни) активи

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

I. Материални запаси

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

1. Суровини и материали

 

 

3. Получени аванси

 

 

2. Незавършено производство

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

3. Продукция и стоки

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

  - в т.ч. продукция

 

 

4. Задължения към доставчици

 

 

  - в т.ч. стоки

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

4. Предоставени аванси

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

Общо за група І

 

 

5. Задължения по полици

 

 

II. Вземания

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

1. Вземания от клиенти и доставчици

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

6. Задължения към предприятия от групата

 

 

2. Вземания от предприятия от група

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия

 

 

7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предприятия

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

4. Други вземания

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

8. Други задължения

 

 

Общо за група ІІ

 

 

  - в т.ч. до една година

 

 

III. Инвестиции

 

 

  - в т.ч. над една година

 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група

 

 

  • в т.ч. към персонала

 

 

2. Изкупени собствени акции  (с номин. ст-ст ________)

 

 

    - в т.ч. до една година

 

 

3. Други инвестиции

 

 

    - в т.ч. над една година

 

 

Общо за група ІІІ

 

 

  • в т.ч. осигурителни задължения

 

 

IV. Парични средства

 

 

    - в т.ч. до една година

 

 

  - в т.ч. в брой

 

 

    - в т.ч. над една година

 

 

  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)

 

 

  • в т.ч. данъчни задължения

 

 

Общо за група ІV

 

 

    - в т.ч. до една година

 

 

Общо за раздел В

 

 

    - в т.ч. над една година

 

 

Г. Разходи за бъдещи периоди

 

 

Общо за раздел В

 

 

 

 

 

  • в т.ч. до една година

 

 

 

 

  • в т.ч. над една година

 

 

 

 

Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди

 

 

 

 

  - в т.ч. за финансирания

 

 

 

 

  - в т.ч. приходи за бъдещи периоди

 

 

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

 

 

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

 

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

2. Отчет за приходите и разходите (двустранен) по НСС

Отчет за приходите и разходите

на __________________  ____________ за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

3. Отчет за приходите и разходите (едностранен) по НСС

Отчет за приходите и разходите

на _____________  ______  за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

наименование на приходите и разходите

сума (хил. лева)

текуща

предходна

1. Нетни приходи от продажби

 

 

2. Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки)

 

 

3. Брутна печалба или загуба (1-2)

 

 

4. Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки)

 

 

5. Административни разходи (включително амортизации и обезценки)

 

 

6. Други приходи

 

 

7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия

 

 

  - в т.ч. приходи от участия в предприятия от група

 

 

8. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи

 

 

  - в т.ч. приходи от предприятия от група

 

 

9. Други лихви и финансови приходи

 

 

  - в т.ч. приходи от предприятия от група

 

 

10. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи

 

 

11. Разходи за лихви и други финансови разходи

 

 

  - в т.ч. разходи, свързани с група предприятия

 

 

12. Данък върху печалбата (корпоративен данък)

 

 

13. Финансов резултат след данъчно облагане

 

 

14. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

 

 

15. Финансов резултат (печалба или загуба)

 

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

4. Отчет за собствения капитал по НСС

Отчет за собствения капитал

на ______________  _____ за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

5. Отчет за паричните потоци по НСС

Отчет за паричните потоци по прекия метод

на __________  ______ за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

наименование на паричните потоци

2018 г.

2017 г.

постъпления

плащания

нетен поток

постъпления

плащания

нетен поток

А. Парични потоци от основна дейност

 

 

 

 

 

 

1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

 

 

 

 

 

 

2. Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търговски цели

 

 

 

 

 

 

3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

 

 

 

 

 

 

4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

 

 

 

 

 

 

5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

 

 

 

 

 

 

6. Платени и възстановени данъци от печалбата

 

 

 

 

 

 

7. Плащания при разпределения на печалби

 

 

 

 

 

 

8. Други парични потоци от основна дейност

 

 

 

 

 

 

Всичко парични потоци от основната дейност (А)

 

 

 

 

 

 

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

 

 

 

 

1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи

 

 

 

 

 

 

2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи

 

 

 

 

 

 

3. Парични потоци, свързани лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

 

 

 

 

 

 

4. Парични потоци от бизнес комбинации – придобивания

 

 

 

 

 

 

5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

 

 

 

 

 

 

6. Други парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

 

 

 

 

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

 

 

 

 

 

 

В. Парични потоци от финансова дейност

 

 

 

 

 

 

1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа

 

 

 

 

 

 

2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

 

 

 

 

 

 

3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми

 

 

 

 

 

 

4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

 

 

 

 

 

 

5. Плащания на задължения по лизингови договори

 

 

 

 

 

 

6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

 

 

 

 

 

 

7. Други парични потоци от финансова дейност

 

 

 

 

 

 

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

 

 

 

 

 

 

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

 

 

 

 

 

 

Д. Парични средства в началото на периода

 

 

 

 

 

 

Е. Парични средства в края на периода

 

 

 

 

 

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):