Отчитане на фира

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 5811 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме цех за производство на тестени изделия.

Брашното е основната суровина, която влагаме в продуктите си. Закупуваме го в големи разфасовки – чували от 50 кг.

На 01.03.2019 г. при извършена проверка се установява, че известно количество брашно липсва поради естествена фира. Констатираната фира е в рамките на приетите от предприятието стандарти. В резултат на това се налага да отпишем 70 кг брашно на обща стойност 70 лв.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за фира.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ФИРА

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Склад производство торти/Иван Иванов

по Заповед:

№526 от 01.03.2019

за вид запаси:

Плодове

 

код

наименование

мярка

начално

колич.

норма за

% фира

очакв. кол. по норма

фактич. колич.

колич. фира

отч. ст-ст

за 1-ца

стойност фира

1

515665

Брашно

кг

10 000

1%

100

70

70

1

70

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

70

 

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

01.03.2019

 

член на комисия:

Петър Петров

производствен директор

01.03.2019

 

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

01.03.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 153 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 26 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 107 думи;

ЗДДС: По презумпция при брак или липса на суровина данъчно задълженото лице е длъжно да направи корекция на ползвания при придобиването ѝ данъчен кредит, освен в специфични случаи, изброени детайлно в закона – брак поради непреодолима сила или аварии и катастрофи, естествени фири и липси, технологичен брак или брак поради изтичане срока на годност. В конкретния случай липсата на брашното е поради естествена фира, която отговаря на обичайните за дейността размери и е в съответствие с приетите фирмени стандарти, което означава, че не се налага корекция на данъчен кредит.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за липса поради

скрито платено съдържание: 17 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 28 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разход за фира на суровина, равен на себестойността ѝ, след което размерът на възникналия разход се отнася в текущ финансов резултат – загуба:

1. Разходът за фира се осчетоводява, като се дебитира сметка 609 „Други разходи” (увеличение на разходите за фира) и се кредитира сметка 302 „Суровини/Материали” (намаление на количеството суровини/материали).

Размерът на разхода за фира е равен на себестойността на отписаната суровина.

Разходът за фира се осчетоводява аналитично по сметка 609 „Други разходи”.

Отписаното брашно и неговата стойност се отразяват по аналитичността му към сметка 302 „Суровини/Материали”.

Тази счетоводна статия се записва на база Протокол за фира.

2.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.03.2019): Осчетоводяване на протокола за фира

стопанска

операция:

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси

вид

документ:

550

Протокол за брак/фира

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

70

302

Суровини/Материали

70

аналит.

фира

70

аналит.

Брашно

70

ОБЩО

70

ОБЩО

70

        

скрито платено съдържание: 8 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 275 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.