Отпускане на суровини за производство

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 3776 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме производител на обувки.

На 01.05.2019 г. в Алфа ООД ръководителят на производствения цех подава искане за отпускане на суровини за производството на 500 чифта обувки модел „Кларк”.

На 02.05.2019 г. директорът на производствените дейности дава разрешение поисканото количество суровини да се преде в производството.

На 03.05.2019 г. поисканите суровини са прехвърлени от склада за материали в склада към производствения цех.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Искане за отпускане на суровини/материали/консумативи.

 

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ

цел/причина

за искането:

Поръчка № 1253, за 500 чифта обувки модел „Кларк”

код

наименование/описание

Мярка

количество

ед. цена

сума

поискано

отпуснато

1

641565456

кожа

кв.м

750

750

2

1 500

2

154654165

връзки

бр.

250

250

1

250

3

454654655

подметки

бр.

500

500

1

500

4

216545452

лепило

бр.

100

100

1

100

ОБЩО:

2 350

 

име

длъжност

дата

подпис

поискал:

Петър Петров

началник цех

01.05.2019

 

разрешил:

Георги Георгиев

директор производство

02.05.2019

 

отпуснал:

Иван Иванов

началник склад

03.05.2019

 

краен получател:

Петър Петров

началник цех

03.05.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 97 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 21 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 14 думи;

ЗДДС: Прехвърлянето на суровините от склада в цеха с цел да се вложат в производството не е облагаема доставка.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход

скрито платено съдържание: 23 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 8 думи;

ОПП: При трансфера на суровини между две подразделения на дружеството

скрито платено съдържание: 12 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява прехвърлянето на суровини от склада към цеха за производство:

1. Прехвърлянето на стоките от склада към цеха за производство се осчетоводява, като се дебитира сметка 3022 „Суровини/Материали – склад производство” (увеличение на суровините в производствения склад) и се кредитира сметка 3021 „Суровини/Материали – склад материали” (намаление на суровините в централния склад).

Стойността на прехвърлените материали се осчетоводява по съответните на видовете суровини аналитичности по сметки 3022 „Суровини/Материали – склад производство” и 3021 „Суровини/Материали – склад производство”.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от нас Искане за отпускане на суровини за производство.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (03.05.2019): Прехвърляне на суровините от склада в цеха за производство

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 102 думи;

Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.