Платен депозит по договор за наем

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 12726 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.10.2019 г. ние от Алфа ООД сме сключили договор за наем на офис с наемодателя Делта ООД.

Съгласно сключения договор на датата на подписването му наемателят заплаща на наемодателя депозит в размер на 2 400 лв. Алфа изпълнява своето задължение и плаща дължимия депозит в брой.

При прекратяване на договора и в случай че наетото имущество не е увредено, наемодателят е задължен да върне на наемателя платения депозит.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за наем;

- Разходен касов ордер ( РКО).

 

ДОГОВОР за Наем

 

                Днес, 01 октомври 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Наемодател

Наемател

                се подписа настоящият Договор за наем, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване административен офис с обща площ 240 кв.м., находящ се на 4 етаж в бизнес сграда на бул. „Витоша“ 160 в град София.

чл.2. Наемодателят предоставя имота на Наемателя за цената от 2 400 лв. на месец без включен ДДС, в която цена не се включват разходите за електроенергия, вода, телефон, отопление и други разходи, свързани с поддръжката на наетия имот. При подписване на Договора Наемателят заплаща на Наемодателя депозит в размер на 2 400 лв. и наема за първия месец. При прекратяване на Договора Наемодателят дължи на Наемателя връщане на платения депозит.

чл.3. Наемателят заплаща наемната цена на Наемодателя до 5-о число на всеки месец за текущия месец на ползване.

чл.4. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване.

чл.5. Договорът се сключва за срок от три години.

чл.6. Договорът се прекратява: с изтичане срока на Договора; с тримесечно предизвестие, направено от всяка от страните; или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

12345

дата:

01.10.2019 г.

Да се плати на:

Делта ООД

ЕГН/ ЕИК

444555666

Основание:

Депозит съгласно договор за наем на административен офис

 

Сумата:

2 400,00

Валута:

BGN

Словом:

Две хиляди и четиристотин

лв.

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Обичайна практика при сключване на договори за наем на недвижим имот е наемателят да заплати на наемодателя определена сума, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълнява всички свои задължения по договора. Такава сума често се дефинира с термин „гаранционен депозит“. Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) такъв тип депозити се определят като задатък, чиято основна функция е доказателство, че договорът е сключен и обезпечава неговото изпълнение. Ако купувачът не изпълни задължението си, продавачът има право да прекрати договора и да задържи задатъка. Ако продавачът не изпълни задължението си, купувачът има право да прекрати договора и да получи задатъка обратно в двоен размер. В договорите за наем на недвижим имот обаче гаранционният депозит не служи като гаранция, че договорът ще бъде изпълнен.

скрито платено съдържание: 125 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 50 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 23 думи;

                ЗДДС: Предварителните плащания (задатък, капаро, отметнина, предплата, пишманлък и др.), извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни функции – потвърдителна, гаранционна и обезщетително-наказателна. За определяне на данъчното третиране на тези предварителни плащания е необходимо първо да се установи дали е налице конкретна доставка по смисъла на ЗДДС, т.е. дали е налице насрещна престация, за която се прави предварителното плащане. Само при наличието на ясно идентифицирана доставка, по която извършеното предварително плащане представлява насрещна престация, следва да се приеме, че е налице авансово плащане за облагаема доставка. В редица решения на Съда на ЕС (СЕС) и НАП е постановено, че плащания за доставки на стоки или услуги, които не са още ясно идентифицирани, не могат да бъдат предмет на ДДС.

скрито платено съдържание: 152 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при плащането на депозита

скрито платено съдържание: 25 думи;

 БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОПП: В резултат на плащането на депозита

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отрази направеното плащане за дължимия от Алфа гаранционен депозит:

1. Плащането на гаранционния депозит се осчетоводява, като се дебитира сметка 498 „Други дебитори” (увеличение на вземанията от други дебитори) се кредитира сметка 501 „Каса в лв.” (намаление на паричните средства в брой).

Платеният депозит се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 498 „Други дебитори”, по която ще се следи вземането, което ще се закрие след приключване на договора с възстановяването или усвояването му.

Тази счетоводна статия се записва на база сключен Договор за наем и Разходен касов ордер.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.10.2019: Осчетоводяване на платения депозит

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 103 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.