Покупка на инвестиционен имот (земя)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 2552 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с облекла и обувки.

За да диверсифицира финансовия риск, ръководството решава с част от натрупаните парични средства да закупува земеделска земя, която да отдава под наем.

На 01.02.2019 г. закупуваме 5 000 кв.м. земеделска земя на територията на община Столична, район Кремиковци, от Делта ООД – на стойност 2 000 лв.

 Във връзка със сделката са дължими:

 местен данък в размер на 2,5%;

 • такса по вписванията в размер на 0,1%;

  нотариална такса в размер на 45 лв.

Съгласно споразумението с Делта ООД всички дължими данъци и такси са за сметка на Алфа ООД.

Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Платежно нареждане/Вносна бележка за заплатения местен данък към бюджета;

- Вносна бележка за заплатената такса по вписванията;

- Фактура за нотариалната такса;

- Фактура.

 Забележка:

-       всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;

-       във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона;

-       ако местният данък и таксата по вписванията са платени по банков път, то сумите могат да се видят само в извлеченията на дружеството платец.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


                Днес, 01.02.2019 год., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебният район на Районен съд София, се явиха лицата:

                1) Делта ООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. „Витоша“ 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) Алфа ООД (ние) с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. „Алабин“ 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. Делта ООД продава на Алфа ООД, следния свой недвижим имот: НИВА, с площ от 5 000 кв.м., пета категория, находяща се в землището на село Горни Богров, район Кремиковци. Данъчната оценка на имота е 500,00 лева – съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 2 000,00 лева, платени от Купувача на Продавача по банкова сметка в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. Алфа ООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат поравно от страните.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл.264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

 

 

До

ЦКБ АД

  
 

банка

уникален регистрационен номер

Клон

Суха Река

01.02.2019 г.

 

дата на представяне

Адрес

Бул. Ботевградско шосе №46

 
 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

С

т

о

л.

 

О

б

щ

и

н

а

 

Р

а

й

о

н

 

К

р

е

м

и

к

о

в

ц

и

  

IBAN на получателя

 

BIC на банката на получателя

B

G

7

2

S

O

M

B

9

1

3

8

4

1

3

4

4

3

3

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

 

Б

а

н

к

а

 

А

Д

                  

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Сума с думи

П

е

д

е

с

е

т

  

л

в.

 

И

  

с

т.

                

Основание за плащане

М

е

с

т

е

н

 

д

а

н

ъ

к

 

п

о

 

Н

А

 

о

т

 

1

2

2

1

9

     

Още пояснения

                                   

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документа

9

                         

Период, за който се плаща

   

От дата (дд.мм.гггг)

        

До дата (дд.мм.гггг)

        

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния Закон

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

                     

ЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

                        

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

                          

IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителя

                              

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***

                

1

       

4

4

2

5

Банков служител

Касиер

  

*Вид документ:

 

**Такси:              

***Вид плащане

1 – декларация

2 – ревизионен акт

3 – наказ. Постановление

4 – авансова вноска

5 – парт. номер на имот

6 – постановление за

9 – други            

1 – за сметка на наредителя

2 – споделени (стандарт за местни преводи)

3 – за сметка на получателя

попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния Бюджет

 

 

СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност


№ 0000006788/от 01.02.2019 год.

 

Дебитно

 

Кредитно

Известие към сметка/фактура № от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие/вид услуга

удостоверяван матер. интерес (лв.) или време (час)

сума (лв.) пропорц. такса по чл.92 (93) ЗННД

сума (лв.) обикн. такса по чл.90 ЗННД

сума (лв.) допълн. такса по чл.95 ЗННД

сума (лв.) разноски по чл.89, ал.2 ЗННД

1. Нотариален акт от 01.02.2019 г.

2 000,00

35,00

10,00

  

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.

     

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.

     

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

45,00

 

ДДС 20%:

9,00

 

Всичко:

54,00

словом:

Петдесет и четири лева

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума (подпис и печат)

 

с платежно нареждане

Х

в брой

 

с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р. С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. Алабин 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777 Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ООД

адрес:

Гр. София, бул. Витоша №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

444555666

Идентиф. № по ЗДДС:

BG444555666

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

01.02.2019

дата на плащане:

01.02.2019

 

В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я

 

п

о

 

В

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

    

IBAN на получателя

 

B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б

 

И

н

в

е

с

т

б

а

н

к

 

А

Д

          

ВНОСНА БЕЛЕЖКА

Внесохме в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

С думи

Д

в

а

  

л

в.

 

и

 

с

т.

            

Вносител – име

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

с

 

Е

И

К

4

4

4

5

5

5

6

6

6

  

Основание за внасяне

т

а

к

с

а

 

в

п

и

с

в

а

н

е

 

по

 

Н

А

 

от

 

01

02

20

19

Банков служител

Касиер

  

 

№ 0000000040

ФАКТУРА

дата: 01.02.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Продадена земеделска земя съгл. Нотариален акт от 01.02.2019 г.

кв.м.

5 000

0,40

2 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.02.2019

сума:

2 000

срок за плащане:

01.02.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.45, ал.1 от ЗДДС

сума за плащане:

2 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ

• Икономическа:

Закупената земя се третира като инвестиционен имот. Съгласно МСС 40 „Инвестиционни имоти” и нормативната уредба в България, инвестиционен имот е имот, който е закупен с цел да бъде държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. Един инвестиционен имот генерира парични потоци в голяма степен независимо от другите активи, притежавани от предприятието. Това отличава инвестиционния имот от ползвания от собственика имот (за него се прилага МСС 16). Съгласно приложимия счетоводен стандарт инвестиционният имот трябва да бъде оценяван първоначално по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката трябва да се включат в първоначалната оценка. Цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всякакви разходи, които са свързани с придобиването му. Разходите, които могат да бъдат пряко приписани към инвестиционния имот, включват например професионалните хонорари за правни услуги, данъци и такси по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.

скрито платено съдържание: 186 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 39 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. За Алфа не възниква задължение да включи актива в данъчния амортизационен план, тъй като той не отговаря на критериите за амортизируем актив.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума. Както счетоводният, така и данъчният разход ще бъдат равни на балансовата стойност на земеделската земя.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 88 думи;

ЗМДТ:

скрито платено съдържание: 89 думи;

 • Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 49 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на земеделската земя срещу откриване на задължение към доставчик. След това се осчетоводява начисляването на местния данък, таксата по вписването и задължението към нотариуса. Покупката на актива и всички следващи разходи се отчитат по дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”, за да може да се калкулира цената на придобиване на актива. Тъй като всички суми са заплатени в деня на сделката, след всяка стопанска операция се създава статия за плащането. Накрая се осчетоводява заприхождаването на актива. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на земеделската земя се осчетоводява, като се дебитира сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” (увеличаване на разходите за придобиване на ДА) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици).

Закупената земеделска земя се осчетоводява аналитично към сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”.

Получената фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 65 думи;

3.

скрито платено съдържание: 106 думи;

4. Плащането на таксата се осчетоводява, като се дебитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (намаляване на задълженията към бюджета) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лева” (намаляване на паричните средства в касата).

Тази счетоводна статия се записва на база вносната бележка за заплатената такса към Агенцията по вписванията.

5.

скрито платено съдържание: 91 думи;

6.

скрито платено съдържание: 47 думи;

7.

скрито платено съдържание: 130 думи;

8. Плащането на нотариалната такса се осчетоводява, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаляване на задълженията към доставчици) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лева” (намаляване на паричните средства в касата).

Закрива се партидата по аналитичността на нотариуса, която е създадена с фактурата за покупка.

Тази счетоводна статия се записва на база разходен касов ордер.

9.

скрито платено съдържание: 95 думи;

 

 

СС1 (01.02.2019): Осчетоводяване на покупката на земя – Фактура

стопанска

операция:

613

Разход за придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

613

Разходи за придобиване на ДА

2 000

401

Задължения към доставчици

2 000

аналит.

Земеделска земя в Горни Богров – 5 000 кв.м.

2 000

аналит.

Делта

2 000

   

парт.

Ф-ра 0000000040/01.02.2019

2 000

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

 

скрито платено съдържание: 14 думи;

 

скрито платено съдържание: 13 думи;

 

СС4 (01.02.2019): Осчетоводяване на плащането към Агенцията по вписванията

стопанска

операция:

613

Разход за придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

2

501

Каса в левове

2

ОБЩО

2

ОБЩО

2

 

скрито платено съдържание: 12 думи;

 

скрито платено съдържание: 14 думи;

 

скрито платено съдържание: 10 думи;

СС8 (01.02.2019): Осчетоводяване на плащането към нотариуса

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид

документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

54

501

Каса в левове

54

аналит.

Нотариус Иванка Иванова

54

   

парт.

Ф-ра 0000006788/01.02.2019

54

   

ОБЩО

54

ОБЩО

54

 

скрито платено съдържание: 12 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 98 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт – показва стойността на всички задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 322 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 282 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.