Покупка на машина

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 4385 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме цех за производство на безалкохолни напитки и искаме да закупим нова машина за поставяне на етикети.

Производител на машината е Делта ООД.

 На 01.05.2019 г. е закупена машина за поставяне на етикети със студено лепило на марката SIBEX от Делта ООД.

Доставчикът доставя и монтира машината до нашия цех за негова сметка, като ни издава фактура в размер на 24 000 лв. с включен ДДС. Съставен е Приемно-предавателен протокол.

Плащането е извършено по банков път на 02.05.2019 г.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. при отчитането на дълготрайните активи в своята счетоводна политика.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Банково извлечение;

- Приемно-предавателен протокол.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • на практика много често фактическото приемане и предаване на активи се извършва в момент, различен от момента на плащане и/или издаване на фактура и това се документира с Приемно-предавателен протокол, който се подписва от представители на купувача и доставчика.

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 01.05.2019 г., в гр. София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. „Витоша“ 100

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Машина за поставяне на етикети SIBEX, модел Каппа 4Т S1 Е1

брой

1

20 000

20 000

ОБЩО (без включен ДДС):

20 000

 

чл.2.      Приемащата страна прие предаденото от Предаващата страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 № 0000001270

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Машина за поставяне на етикети SIBEX

брой

1

20 000

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019 г.

сума:

20 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

20 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

24 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019 г.

до 02.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

ДЕЛТА ООД/Плащане по фактура от 01.05.2019 г.

24 000.00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

24 000,00

Дебит:

24 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

76 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват за повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Машина, който Алфа ще използва за производство на продукция, която да продаде, за да реализира печалба. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, машината се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, която се произвежда с помощта на машината (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да продава продукцията с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 88 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 58 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 165 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на машината, която е стока по смисъла на ЗДДС, е облагаема доставка, което означава, че Делта е длъжна да издаде на Алфа фактура, в която да начисли 20% ДДС. Фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на доставката.

скрито платено съдържание: 51 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 55 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСКТъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на машината, за която има фактура, срещу възникване на задължение към доставчик, а след това закриване на задължението срещу намаление на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на машината се осчетоводява, като се дебитира сметка 205 „Машини и оборудване” (увеличение на дълготрайните материални активи под формата на машини и оборудване) и сметка 4531 „Начислен данък върху покупките“ (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” с аналитичност Делта ООД (увеличаване на задълженията към доставчици).

Закупената машина се осчетоводява аналитично към сметка 205 „Машини и оборудване”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

скрито платено съдържание: 75 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на покупката на машината – Фактура

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

205

Машини и оборудване

20 000

401

Задължения към доставчици

24 000

аналит.

Машина за поставяне на етикети SIBEX

20 000

аналит.

Делта

24 000

4531

Начислен ДДС върху покупките

4 000

Парт.

Ф-ра 0000001270/01.05.2019 г.

24 000

ОБЩО

24 000

ОБЩО

24 000

скрито платено съдържание: 16 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 157 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 263 думи;

 Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.