Пример за изготвяне на финансови отчети

актуална версия версия: 1 декември 2019 2995 уникалност: 100%

Пример за изготвяне на финансови отчети на фирма, извършваща търговска дейност и предоставяне на услуги.

 

Услуги и Търговия ЕООД

Синтетична оборотна ведомост за период от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

 

сметка

наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

111

Общи резерви

0,00

30 386,62

0,00

6 430,79

0,00

36 817,41

122

Неразпределена печалба от минали години

0,00

273 480,03

6 430,79

64 307,91

0,00

331 357,15

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

64 307,91

90 818,04

135 439,16

0,00

108 929,03

204

Съоръжения

55 709,61

0,00

0,00

0,00

55 709,61

0,00

206

Транспортни средства

829 295,73

0,00

226 769,91

58 467,69

997 597,95

0,00

241

Амортизация на ДМА

0,00

299 361,71

34 176,04

215 600,90

0,00

480 786,57

302

Материали

0,00

0,00

44 351,95

44 351,95

0,00

0,00

401

Задължения към доставчици

0,00

233 694,85

369 727,40

497 994,37

0,00

361 961,82

402

Доставчици по аванси

0,00

0,00

53 313,56

53 313,56

0,00

0,00

411

Вземания от клиенти

208 604,93

0,00

660 150,48

621 916,86

246 838,55

0,00

421

Задължения към персонал

0,00

607,22

9 331,66

9 336,32

0,00

611,88

4521

Разчети за годишен корпоративен данък

0,00

381,61

12 286,55

16 062,01

0,00

4 157,07

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

68 888,11

68 888,11

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

103 638,48

103 638,48

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

0,00

0,00

2 768,09

151,14

2 616,95

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

20 663,23

55 351,46

34 750,37

0,00

62,14

454

Разчети за ДДФЛ

0,00

539,76

1 234,32

813,18

0,00

118,62

461

Разчети за задължително СО

0,00

1 647,63

3 674,37

2 213,36

0,00

186,62

463

Разчети за ЗО

0,00

578,13

1 255,85

746,91

0,00

69,19

491

Разчети с Доверители

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

540,00

494

Разчети с отсрочени данъци

0,00

856,71

0,00

806,85

0,00

1 663,56

498

Други дебитори

0,00

0,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

499

Други кредитори

0,00

133 640,65

128 913,43

128 027,63

0,00

132 754,85

501

Каса в левове

13 686,56

0,00

283 028,20

93 380,49

203 334,27

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

901,71

0,00

589 214,51

589 989,80

126,42

0,00

504

Разплащателна сметка - валута

754,19

0,00

0,12

562,15

192,16

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

32 331,16

32 331,16

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

90 900,98

90 900,98

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

215 600,90

215 600,90

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

9 336,32

9 336,32

0,00

0,00

605

Разходи за осигуровки

0,00

0,00

1 671,15

1 671,15

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

706,03

706,03

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

350 546,54

350 546,54

0,00

0,00

613

Разходи за придобиване на ДА

0,00

0,00

226 769,91

226 769,91

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

11 537,29

11 537,29

0,00

0,00

624

Разходи по валутни операции

0,00

0,00

562,15

562,15

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

1 139,92

1 139,92

0,00

0,00

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

1 193,33

0,00

0,00

1 193,33

0,00

0,00

703

Приходи от продажба на услуги

0,00

0,00

498 041,60

498 041,60

0,00

0,00

706

Приходи от продажба на ДМА

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

709

Други приходи от дейността

0,00

0,00

51 779,22

51 779,22

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

1,63

1,63

0,00

0,00

СУМИ

1 110 146,06

1 110 146,06

4 243 848,12

4 243 848,12

1 510 015,91

1 510 015,91

 

 

Услуги и Търговия ЕООД

Аналитична оборотна ведомост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

Сметка

            Наименование               

Начално салдо Дт

Начално салдо Кт

 Обороти Дт

 Обороти Кт

Крайно салдо Дт

Крайно салдо Кт

101

Основен капитал, изискващ регистрация

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

111

Общи резерви

0,00

30 386,62

0,00

6 430,79

0,00

36 817,41

122

Неразпределена печалба от мин. години

0,00

273 480,03

6 430,79

64 307,91

0,00

331 357,15

123

Печалби и загуби от текущата година

0,00

64 307,91

90 818,04

135 439,16

0,00

108 929,03

204

Съоръжения

55 709,61

0,00

0,00

0,00

55 709,61

0,00

204

Производствени съоръжения

55 709,61

0,00

0,00

0,00

55 709,61

0,00

206

Транспортни средства

829 295,73

0,00

226 769,91

58 467,69

997 597,95

0,00

206

Автомобили

829 295,73

0,00

226 769,91

58 467,69

997 597,95

0,00

241

АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА

0,00

299 361,71

34 176,04

215 600,90

0,00

480 786,57

241

На сметка 204

0,00

44 960,55

0,00

10 749,06

0,00

55 709,61

241

На сметка 206

0,00

254 401,16

34 176,04

204 851,84

0,00

425 076,96

302

Материали

0,00

0,00

44 351,95

44 351,95

0,00

0,00

302

Горивни материали

0,00

0,00

44 351,95

44 351,95

0,00

0,00

401

Задължения към доставчици

0,00

233 694,85

369 727,40

497 994,37

0,00

361 961,82

401

Доставчик 1

0,00

68 956,32

89 876,28

55 896,23

0,00

34 976,27

401

Доставчик 2

0,00

33 569,82

161 250,00

158 268,33

0,00

30 588,15

401

Доставчик 3

0,00

55 987,57

115 520,00

69 854,22

0,00

10 321,79

401

Доставчик 4

0,00

75 181,14

3 081,12

213 975,59

0,00

286 075,61

402

Доставчици по аванси

0,00

0,00

53 313,56

53 313,56

0,00

0,00

402

Доставчик по аванс 1

0,00

0,00

53 313,56

53 313,56

0,00

0,00

411

Вземания от Клиенти

208 604,93

0,00

660 150,48

621 916,86

246 838,55

0,00

411

Вземане от Клиент 1

155 135,05

0,00

613 210,56

621 916,86

146 428,75

0,00

411

Вземане от Клиент 2

53 469,88

0,00

46 939,92

0,00

100 409,80

0,00

421

Задължения към Персонала

0,00

607,22

9 331,66

9 336,32

0,00

611,88

421

Персонал по трудови договори

0,00

607,22

9 331,66

9 336,32

0,00

611,88

4521

Разчети за годишен корпоративен данък

0,00

381,61

12 286.55

16 062,01

0,00

4 157,07

4531

Начислен данък за покупките

0,00

0,00

68 888,11

68 888,11

0,00

0,00

4532

Начислен данък за продажбите

0,00

0,00

103 638,48

103 638,48

0,00

0,00

4538

Данък за възстановяване

0,00

0,00

2 768,09

151,14

2 616,95

0,00

4539

Данък за внасяне

0,00

20 663,23

55 351,46

34 750,37

0,00

62,14

454

Разчети за ДДФЛ

0,00

539,76

1 234,32

813,18

0,00

118,62

454

Работници и Служители

0,00

539,76

1 234,32

813,18

0,00

118,62

461

Разчети за задължително СО

0,00

1 647,63

3 674,37

2 213,36

0,00

186,62

461

Задължения

0,00

1  647,63

3 674,37

2 213,36

0,00

186,62

463

Разчети за ЗО

0,00

578,13

1 255,85

746,91

0,00

69,19

491

Разчети с Доверители

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

540,00

491

В Лева

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

540,00

494

Разчети по отсрочени данъци

0,00

856,71

0,00

806,85

0,00

1 663,56

498

Други Дебитори

0,00

0,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

498

В левове

0,00

0,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

499

Други Кредитори

0,00

133 640,65

128 913,43

128 027,63

0,00

132 754,85

499

Х ЕООД

0,00

83 640,65

108 913,43

98 027,63

0,00

72 754,85

499

Петър Петров

0,00

50 000,00

20 000,00

30 000,00

 

60 000,00

501

Каса в Левове

13 686,56

0,00

283 028,20

93 380,49

203 334,27

0,00

503

Разплащателна сметка в левове

901,71

0,00

589 214,51

589 989,80

126,42

0,00

504

Разплащателна сметка - валута

754,19

0,00

0,12

562,15

192,16

0,00

601

Разходи за материали

0,00

0,00

32 331,16

32 331,16

0,00

0,00

602

Разходи за външни услуги

0,00

0,00

90 900,98

90 900,98

0,00

0,00

603

Разходи за амортизации

0,00

0,00

215 600,90

215 600,90

0,00

0,00

604

Разходи за заплати

0,00

0,00

9 336,32

9 336,32

0,00

0,00

605

Разходи за осигуровки

0,00

0,00

1 671,15

1 671,15

0,00

0,00

609

Други разходи

0,00

0,00

706,03

706,03

0,00

0,00

611

Разходи за основна дейност

0,00

0,00

350 546,54

350 546,54

0,00

0,00

611

За транспортна дейност

0,00

0,00

350 546,54

350 546,54

0,00

0,00

613

Разходи за придобиване на ДА

0,00

0,00

226 769,91

226 769,91

0,00

0,00

613

Придобиване на МПС - РЕЙНДЖ РОВЪР

0,00

0,00

226 769,91

226 769,91

0,00

0,00

621

Разходи за лихви

0,00

0,00

11 537,29

11 537,29

0,00

0,00

621

Към кредитори

0,00

0,00

10 215,16

10 215,16

0,00

0,00

621

Към НАП

0,00

0,00

1 322,13

1 322,13

0,00

0,00

624

Разходи по валутни операции

0,00

0,00

562,15

562,15

0,00

0,00

629

Други финансови разходи

0,00

0,00

1 139,92

1 139,92

0,00

0,00

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

1 193,33

0,00

0,00

1 193,33

0,00

0,00

703

Приходи от продажба на услуги

0,00

0,00

498 041,60

498 041,60

0,00

0,00

703

Месечни наеми на автомобили

0,00

0,00

311 091,60

311 091,60

0,00

0,00

703

Седмични наеми на автомобили

0,00

0,00

176 200,00

176 200,00

0,00

0,00

703

Дневни наеми на автомобили

0,00

0,00

10 750,00

10 750,00

0,00

0,00

706

Приходи от продажба на ДМА

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

709

Други приходи от дейността

0,00

0,00

51 779,22

51 779,22

0,00

0,00

721

Приходи от лихви

0,00

0,00

1,63

1,63

0,00

0,00

721

В лева

0,00

0,00

1,63

1,63

0,00

0,00

 

Обща сума

1 110 146,06

1 110 146,06

4 243 848,12

4 243 848,12

1 509 953,77

1 509 953,77

 

 

Главна книга на Услуги и Търговия ЕООД

За периода 01.01.2018 – 31.12.2018

 

ДЕБИТ

111

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

30 386,62

 

 

 

 

ДТ 122

6 430,79

КТ 111

6 430,79

 

 

сума оборот:

-

сума оборот:

6 430,79

 

 

0,00

крайно салдо

36 817,41

 

 

ДЕБИТ

123

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

64 307,91

ДТ 123

90 011,19

КТ 122

64 307,91

ДТ 4521

806,85

КТ 123

134 632,31

 

 

КТ 4521

12 463,92

ДТ 702

3 333,34

 

 

 

 

КТ 494

806,85

ДТ 703

147 495,06

 

 

 

 

КТ 621

11 537,29

ДТ 706

-20 291,65

 

 

 

 

КТ 624

562,15

ДТ 709

4 093,93

 

 

 

 

КТ 629

1 139,92

ДТ 721

1,63

 

 

 

 

сума оборот:

90 818,04

сума оборот:

135 439,16

 

134 632,31

0,00

крайно салдо

108 929,03

 

 

 

 

ДЕБИТ

401

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

233 694,85

ДТ 401

369 727,40

КТ 401

35 879,50

ДТ 402

-490,00

КТ 401

497 994,37

 

 

КТ 402

43 363,40

ДТ 453

68 658,11

 

 

 

 

КТ 501

85 780,27

ДТ 601

32 331,16

 

 

 

 

КТ 503

202 394,84

ДТ 602

80 629,49

 

 

 

 

КТ 709

2 309,39

ДТ 609

0,10

 

 

 

 

 

 

ДТ 613

226 469,91

 

 

 

 

 

 

ДТ 621

10 159,15

 

 

 

 

 

 

ДТ 629

5,00

 

 

 

 

 

 

ДТ 302

44 351,95

 

 

 

 

 

 

ДТ 401

35 879,50

 

 

 

 

сума оборот:

369 727,40

сума оборот:

497 994,37

 

 

0,00

крайно салдо

361 961,82

 

 

ДЕБИТ

421

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

607,22

ДТ 421

9 331,66

КТ 454

813,18

ДТ 604

9 336,32

КТ 421

9 336,32

 

 

КТ 461

905,66

 

 

 

 

 

 

КТ 463

298,80

 

 

 

 

 

 

КТ 501

607,22

 

 

 

 

 

 

КТ 503

6 706,80

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

9 331,66

сума оборот:

9 336,32

 

 

 

крайно салдо

611,88

 

 

 

 

ДЕБИТ

461

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

1 647,63

ДТ 453

3 674,37

КТ 461

84,66

ДТ 421

905,66

КТ 453

2 213,36

 

 

КТ 499

1 471,02

ДТ 461

84,66

 

 

 

 

КТ 503

2 118,69

ДТ 605

1 223,04

 

 

 

 

сума оборот:

3 674,37

сума оборот:

2 213,36

 

 

0,00

крайно салдо

186.62

 

 

 

 

ДЕБИТ

498

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 498

3 600,00

КТ 503

3 600,00

 

 

КТ 498

0,00

 

 

сума оборот:

3 600,00

сума оборот:

0,00

 

 

3600,00

крайно салдо

0,00

 

 

ДЕБИТ

501

КРЕДИТ

13 686,56

начално салдо

0,00

ДТ 501

283 028,20

КТ 411

18 248,20

ДТ 401

85 780,27

КТ 501

93 380,49

 

 

КТ 5003

264 780,00

ДТ 421

607,22

 

 

 

 

 

 

ДТ 503

6 993,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

283 028,20

сума оборот:

93 380,49

 

 

203 334,27

крайно салдо

0,00

 

 

 

 

ДЕБИТ

602

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 602

90 900,98

КТ 401

80 629,49

ДТ 611

90 900,98

КТ 602

90 900,98

 

 

КТ 402

1 291,62

 

 

 

 

 

 

КТ 503

7 786,54

 

 

 

 

 

 

КТ 651

1 193,33

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

90 900,98

сума оборот:

90 900,98

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

 

 

 

ДЕБИТ

609

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 609

706,03

КТ 401

0,10

ДТ 611

706,03

КТ 609

706,03

 

 

КТ 402

360,93

 

 

 

 

 

 

КТ 411

100,00

 

 

 

 

 

 

КТ 503

245,00

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

706,03

сума оборот:

706,03

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

ДЕБИТ

611

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 611

350 546,54

КТ 601

32 331,16

ДТ 703

350 546,54

КТ 611

350 546,54

 

 

КТ 602

90 900,98

 

 

 

 

 

 

КТ 603

215 600,90

 

 

 

 

 

 

КТ 604

9 336,32

 

 

 

 

 

 

КТ 605

1671,15

 

 

 

 

 

 

КТ 609

706,03

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

350 546,54

сума оборот:

350 546,54

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

 

 

 

 

 

ДЕБИТ

703

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 703

498 041,60

КТ 123

147 495,06

ДТ 411

498 041,60

КТ 703

498 041,60

 

 

КТ 611

350 546,54

 

 

 

 

 

 

сума оборот:

498 041,60

сума оборот:

498 041,60

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

 

 

ДЕБИТ

721

КРЕДИТ

0,00

начално салдо

0,00

ДТ 721

1,63

КТ 123

1,63

ДТ 503

1,51

КТ 721

1,63

 

 

 

 

ДТ 504

0,12

 

 

 

 

сума оборот:

1,63

сума оборот:

1,63

 

 

0,00

крайно салдо

0,00

 

  • В представения пример е начислен дължимият корпоративен данък.

 

Баланс

на Услуги и Търговия ЕООД

към 31 декември 2018 г.

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000              Съставил (имена, длъжност и подпис):               Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.

 

Отчет за приходите и разходите

на Услуги и Търговия ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

Дата на съставяне: 00,00,0000              Съставил (имена, длъжност и подпис):           Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.

 

Отчет за паричните потоци

на Услуги и Търговия ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

Дата на съставяне: 00,00,0000              Съставил (имена, длъжност и подпис):               Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.

 

Отчет за собствения капитал

на Услуги и Търговия ЕООД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

Дата на съставяне: 00,00,0000              Съставил (имена, длъжност и подпис):           Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

Внимание: Този формуляр е авторска разработка на Kreston BulMar и е обект на закрила от Закона за Авторското Право и Сродните му Права. Формулярът може да се използва и модифицира за индивидуални нужди на лице или предприятие, но не може да се публикува и разпространява в същия или модифициран вид в хартиен или електронен вариант, без изричното съгласие на Kreston BulMar.