Пример за изписване на стоково-материални запаси (СМЗ)

актуална версия версия: 18 януари 2020 9923 уникалност: 100%

Класа ООД търгува с обувки. В началото на отчетния период разполага с 1000 чифта от модела „Борг”, по 50 лв. за чифт. През периода са настъпили следните промени:

1. На 15.01.2019 г. са продадени 120 чифта;

2. На 20.01.2019 г. са закупени 150 чифта, по 25 лв. за 1 чифт;

3. На 23.01.2019 г. са продадени 500 чифта;

4. На 24.01.2019 г. са закупени 50 чифта, по 30 лв. за 1 чифт;

5. На 30.01.2019 г. са продадени 400 чифта.

 

1. Пример за изписване на СМЗ по метода „Първа входяща - първа изходяща” (FIFO)

При този метод се изписват материалните запаси по цени на придобиване и по реда на тяхното постъпление. Най-напред се изписват първите доставени материални запаси, след това вторите и т.н., по реда на постъпването им.

 

МЗ

Налични/закупени (чифта)

Продадени (чифта)

Себестойност за 1 чифт

Обща себестойност

Изчисляване

Стоки

1 000

 

50

50 000

 

Продадени

 

120

 

-6 000

120 *50

Закупени

150

 

25

3 750

 

Продадени

 

500

 

-25 000

500 *50

Закупени

50

 

30

1 500

 

Продадени

 

400

 

-19 500

380*50+20*25

Общо:

1 200

1 020

 

4 750

 

Остатък МЗ:

180

 

130 ч.*25 лв. + 50 ч.*30 лв.

4 750

 

 

2. Пример за изписване на СМЗ по метода средно претеглена стойност (СПЦ)

Такъв вид стойностна оценка се изчислява с метода на всеки от видовете материали на предприятието. Средно претеглената стойност е резултативна величина, изчислена като сборът от средно претеглената стойност на наличността от вида материали и стойността от увеличението му се раздели на неговото количество – носител на тази стойност. Методът е изчислителна процедура, която може да се изпълнява периодично – при изписването на материалите, или текущо – след всяко тяхно увеличение от доставка, от собствено производство или от друг източник.

 

скрито платено съдържание: 112 думи;

 

 

3. Пример за изписване на СМЗ по метода „Последна входяща - първа изходяща” (LIFO)

При този метод първо се изписват последно доставените материали и се върви по обратен ред на постъпването им.

 

 

4. Пример за изписване на СМЗ по метода на конкретно определената стойност

Стоково-материалните запаси се отписват по метода на конкретно определената стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти, т.е. когато материалите за тях не могат да бъдат заменени с други материали.

 

Например ако Класа ООД търгува с обувки и е закупила специални униформени ботуши за фирма Алфа ЕООД, тя ще изпише всички тях в момента на продажбата им. Закупува 500 чифта от тях на стойност за 70 лв. и след това ги продава на Алфа ЕООД: