Пример за калкулация на себестойност в производство

актуална версия версия: 18 януари 2020 8305 уникалност: 100%

Класа ООД е с предмет на дейност „Производство и търговия с обувки”. През 2019 г. Класа ООД произвежда два модела обувки – „Кларк” и „Спарк”.

Договорено е през месец март 2019 Класа ООД да произведе 150 броя горни части за обувки (сая) от модел „Спарк” за партньор от Италия.

В началото на отчетния период има незавършено производство на продукт „Спарк” за 1 500 лв. (Разходи за материали – 800 лв., Разходи за външни услуги – 200 лв., Разходи за амортизации – 300 лв., Разходи за заплати – 150 лв. и  Разходи за осигуровки – 50 лв.).

Класа ООД е регистрирано по ЗДДС лице.

 

Начално салдо на Материалните запаси, необходими за производството.

вид материал

мярка

колич.

ед. цена

общо

1.

Кожа

 

 

 

 

 

Кларк

м2

400

5,00

2 000,00

 

Спарк

м2

300

5,20

1 560,00

2.

Подметки

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

1 000

5,00

5 000,00

 

Спарк

бр.

1 000

5,00

5 000,00

3.

Стелки

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

1 000

1,00

1 000,00

 

Спарк

бр.

1 000

1,20

1 200,00

4.

Връзки

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

800

0,80

640,00

 

Спарк

бр.

850

0,50

425,00

5.

Лепила

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

500

1,00

500,00

 

Спарк

бр.

600

1,00

600,00

6.

Кутии

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

1 300

1,00

1 300,00

 

Спарк

бр.

1 300

1,00

1 300,00

 

Необходими Материали за производство на един чифт обувки, съгласно разходни норми:

вид материал

Кларк

Спарк

Кожа

1 м2

1,3 м2

Подметки

2 бр.

2 бр.

Стелки

2 бр.

2 бр.

Връзки

2 бр.

2 бр.

Лепило

0,8 бр.

1,2 бр.

Кутии

1 бр.

1 бр.

 

През годината са извършени следните операции, свързани с производството на обувки:

1. На 6 март 2019 г. незавършеното производство от продукт „Спарк“ е заприходено като полуфабрикат Сая за обувки „Спарк”. Произведени са 150 броя по 10 лв. На 10 март 2019 г., след окончателно договаряне с италианския партньор, са продадени 120 броя от полуфабриката, по 6 евро, на Maxi Ltd, регистрирано по ДДС в Италия. Сумата е получена по банкова сметка в евро.

2. На 10 март 2019 г. са закупени материали за производството, както следва:

Материалите са закупени от Мечта ООД, регистрирано по ЗДДС. Доставката е платена в брой.

 

3.

скрито платено съдържание: 57 думи;

 

4. На 18 март 2019 г. са закупени материали за производството, както следва: 

вид материал

мярка

колич.

ед. цена

общо

1.

Кожа

 

 

 

 

 

Кларк

м2

100

5,50

550,00

 

Спарк

м2

100

5,40

540,00

2.

Подметки

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

200

4,80

960,00

 

Спарк

бр.

200

4,90

980,00

3.

Кутии

 

 

 

 

 

Кларк

бр.

100

1,20

120,00

 

Спарк

бр.

200

1,30

260,00

Материалите са закупени от Звезда ООД, регистрирано по ЗДДС. Доставката е платена в брой.

 

5. На 22 март 2019 г. са закупени материали за производството, както следва:

Материалите са закупени от Звезда ООД, регистрирано по ЗДДС. Доставката е платена по банкова сметка.

 

6.

скрито платено съдържание: 25 думи;

 

7. На 31 март 2019 г. са начислени възнагражденията на персонала и дължимите осигурителни вноски, както следва:

                а) Възнаграждения на персонал, зает в производството: 5000 лв., дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя: 760 лв. за ДОО и 240 лв. за Здравно осигуряване. Разходите се разпределят между продукти „Кларк“ и „Спарк“ в съотношение 60:40.

                б) Възнаграждения на помощен персонал: 3 000 лв., дължими осигурителни за сметка на работодателя: 456 лв. за ДОО и 144 лв. за Здравно осигуряване. Разходите за помощен персонал се разпределят така: 50% за основната производствената дейност, 25% към Разходите за продажба и 25% към Административни разходи. Частта, отнасяща се за основното производство, се разпределя между продукция „Кларк” и „Спарк” в съотношение 50:50.

 

8. На 31 март 2019 г. са начислени амортизации на производствени мощности Машини и Съоръжения за 2 500 лв. Машините и съоръженията са използвани по равно за двата вида производство.

 

9.

скрито платено съдържание: 23 думи;

 

10.

скрито платено съдържание: 51 думи;

 

11. На 5 април 2019 г. са вложени в производството материали за производството на 50 чифта обувки „Кларк”.

 

12. При проведена инвентаризация на 10 април 2019 г. е установен брак, както следва:

                а) Поправим технологичен брак на незавършеното производство на обувки „Кларк”, като разходите за външни услуги за поправка на повредените материали са в размер на 500 лв., платени на ЕТ Прогрес, нерегистрирано по ЗДДС.

                б) Непоправим брак на незавършено производство по вина на шивач на сая, в размер на 100 лв., причиненият брак е за сметка на работника;

                в) Непоправим брак на незавършено производство поради некачествен материал за 200 лв., предявен е иск към доставчика на материала.

 

13.

скрито платено съдържание: 20 думи;

 

14.

скрито платено съдържание: 20 думи;

 

Отчитане па материалните запаси за производство

 

 

Формиране на себестойност