Продажба на автомобил чрез финансов лизинг

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4674 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което търгува с дрехи и обувки.

На 01.03.2019 г. подписваме договор за продажба чрез финансов лизинг на Форд Tourneo Connect на дружество – лизингополучател Делта ООД. Към договора е приложен погасителен план.

Съгласно договора и погасителния план:

- общата стойност на автомобила е 20 000 лв. без включен ДДС. Тя ще бъде платена чрез 18 равни месечни вноски по 1 000 лв. и първоначална вноска в размер на 2 000 лв., която ще бъде направена при подписване на договора.

- като лизингополучател Делта трябва да заплати на лизингодателя такса управление в размер на 500 лв. без ДДС.

Във връзка с доставката на автомобила на 01.03.2019 г. Алфа ООД издава фактура на Делта ООД на стойност 20 500 лв. без ДДС.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, Осигуряващи Документалната Обоснованост на Сделката:

- Договор за финансов лизинг;

- Погасителен план, от който е видно какъв е размерът на главницата и лихвата, които ще бъдат погасявани в продължение на 18 месеца;

- Фактура, издадена от Алфа ООД за стойността на автомобила;

- Фактура, издадена от Алфа ООД за първата лизингова вноска.

 

ДОГОВОР за Финансов Лизинг №1398

Днес, 01 март 2019 г., в град София, между страните:

фирма:

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

се подписа настоящият Договор за финансов лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя ”Лек Автомобил – Форд Tourneo Connect”, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на лизингови вноски съгласно условията на Договора.

чл.2. Цената на лизинговата вещ е в размер на 20 000,00 лв. без включен ДДС, която Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя така: 2 000 лв. при подписване на Договора и 18 месечни лизингови вноски от по 1 000,00 лв. главница (без включен ДДС), плюс лихва върху остатъка от стойността на лизинговата вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора Лизингополучателят заплаща еднократна такса за управление в размер на 500,00 лв. без включен ДДС.

чл.3. След изплащане на последната лизингова вноска Лизингополучателят става собственик на лизинговата вещ.

чл.4. Лизингополучателят се задължава в срок от 5 дни след датата на подписването на договора да заплати в брой или по банкова сметка първоначалната вноска, пълния размер на ДДС, включен в базовата цена на автомобила, и предвидената в договора такса за управление. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя на всяко първо число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен план.

чл.5. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 18 месеца.

чл.6. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН по Договор за Финансов Лизинг №1398 от 01 Март 2019 г.

Ст-ст на лизинг. вещ:

20 000

Първонач. вноска:

2 000

Такса за управл.:

500

Остатъчна ст-ст:

 

мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес

главница

остатък

за олихв.

лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

18 000

180

1 180

 

1 180

11

1 000

8 000

80

1 080

 

1 080

2

1 000

17 000

170

1 170

 

1 170

12

1 000

7 000

70

1 070

 

1 070

2

1 000

16 000

160

1 160

 

1 160

13

1 000

6 000

60

1 060

 

1 060

4

1 000

15 000

150

1 150

 

1 150

14

1 000

5 000

50

1 050

 

1 050

5

1 000

14 000

140

1 140

 

1 140

15

1 000

4 000

40

1 040

 

1 040

6

1 000

13 000

130

1 130

 

1 130

16

1 000

3 000

30

1 030

 

1 030

7

1 000

12 000

120

1 120

 

1 120

17

1 000

2 000

20

1 020

 

1 020

8

1 000

11 000

110

1 110

 

1 110

18

1 000

1 000

10

1 010

 

1 010

9

1 000

10 000

100

1 100

 

1 100

 

10

1 000

9 000

90

1 090

 

1 090

сума

18 000

 

1 710

19 710

 

19 710

 

№ 0000045854

ФАКТУРА           ОРИГИНАЛ

дата: 01.03.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Продажба на автомобил по дог. 1398/01.03.2019

бр.

1

18 000

18 000

 

Модел: Tourneo Connect

 

 

 

 

 

Шаси: KNAKU814DA5040959

 

 

 

 

 

Двигател: D4HB9U074034

 

 

 

 

2

Първоначална вноска по дог. 1398/01.03.2019

бр.

1

2 000

2 000

3

Такса управление по дог. 1398/01.03.2019

бр.

1

500

500

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2019

сума:

20 500

срок за плащане:

01.03.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

20 500

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 100

Основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

24 600

 

№ 0000045967

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.04.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Лихва по дог. 1398/01.03.2019/1

бр.

1

 

180

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.04.2019

сума:

180

срок за плащане:

01.04.2019

Х

С платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

С насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

Чл. 46 ал. 1 т. 1 от ЗДДС (лихви)

сума за плащане:

180

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Важно е да се прави разграничение между финансов и оперативен лизинг. Най-важното условие, на което един лизингов договор трябва да отговаря, за да се третира като финансов лизинг, е по същество да се прехвърля контролът (и с това в голяма степен всички рискове и ползи, свързани с актива) от наемодателя към наемателя. Възможно е, но не е задължително, да е договорено да бъде прехвърлено и правото на собственост върху актива.

Съществено тук е дефинирането на прехвърлянето на контрола върху актива. За да се направи, се следят няколко критерия:

скрито платено съдържание: 175 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 99 думи;

Забележка: За целите на примера се приема третирането на стопанската сделка от гледна точка на МСФО.

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, при продажбата на актива при условията на финансов лизинг има реализиран както счетоводен, така и данъчен приход. При отписване на балансовата стойност на продадения автомобил се формира счетоводен и данъчен разход, с който се намалява облагаемият данъчен финансов резултат. При изплащането на лихвите съгласно погасителния план се генерира финансов приход за лихви, който е признат за данъчни цели.

Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв.

скрито платено съдържание: 160 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 234 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата на автомобила

скрито платено съдържание: 43 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 58 думи;

ОПП: В резултат на плащанията

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 25 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

 Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява подписаният договор, заедно с издадената фактура за първоначалната вноска, след което се отписва автомобилът от състава на активите и накрая се отчитат плащането и финансовият резултат. При отчитането на първата месечна вноска по лизинга първо се осчетоводява текущо вземане от клиента, след което се отчита приход от лихви, а накрая се осчетоводяват плащането от клиента и финансовият резултат. Това става в следните стъпки:

1.

скрито платено съдържание: 191 думи;

2. Отчитането на първоначалната вноска при подписване на договора се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличаване на вземанията от клиенти) срещу кредитиране на сметка 227 „Предоставени дългосрочни заеми“ (намаляване на дългосрочните вземания).

Издадената от Алфа фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената фактура.

3.

скрито платено съдържание: 128 думи;

4.

скрито платено съдържание: 68 думи;

5.

скрито платено съдържание: 93 думи;

6.

скрито платено съдържание: 51 думи;

7.

скрито платено съдържание: 132 думи;

8. Плащането на първата месечна вноска се отразява, като се дебитира сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.” (увеличение на паричните средства по разплащателната сметка) срещу кредитиране на сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти).

Закрива се текущото вземане по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“.

9.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 12 думи;

СС2 (01.03.2019): Осчетоводяване на начисляването на първоначалното текущо вземане от Делта ООД

стопанска

операция:

159

Лизингова вноска

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

6 600

227

Предоставени дългосрочни заеми и вземания

6 600

аналит.

Делта ООД

6 600

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000045854/01.03.2019

6 600

 

 

 

ОБЩО

6 600

ОБЩО

6 600

        

скрито платено съдържание: 56 думи;

СС8 (01.04.2019): Осчетоводяване на полученото плащане на първата лизингова вноска:

стопанска

операция:

411

Плащане от клиенти

вид

документ:

200

Банково извлечение в лв.

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лв.

1 180

411

Вземания от клиенти

1 180

 

 

 

аналит.

Делта

1 180

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000045854/01.03.2019

1 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000045967/01.04.2019

180

ОБЩО

1 180

ОБЩО

1 180

        

скрито платено съдържание: 15 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии: при придобиването на автомобила

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 726 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 417 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.