Продажба на компютърна техника

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3139 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД решаваме да подменим компютърната техника, използвана в администрацията на дружеството. След като сме закупили новите, започваме да разпродаваме старите компютри.

На 15.03.2019 г. продаваме на Делта ООД компютър PC, във връзка с което издаваме фактура на стойност 3 000 лв. без ДДС.

Фактурата е платена в брой от клиента.

 Компютърът е придобит на 15.03.2018 г. и е с отчетна стойност 2 000 лв. и начислена до момента на продажбата амортизация в размер на 1 000 лв.

Съгласно своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура за продажба;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0000001270

ФАКТУРА

дата: 15.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Компютър PC

бр.

1

3 000

3 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

15.03.2019 г.

сума:

3 000

срок за плащане:

15.03.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

3 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

600

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

3 600

 

ПРОДАВАЧ (АЛФА)

гр. София, бул. „Витоша” №100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Компютри

3 600,00

 

ОБЩА СУМА

3 600,00

В БРОЙ                 

 3 600,00

Покупки 1

 

012345  15-03-2019           15:34

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на дълготрайни активи се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на активите и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа. В конкретния случай Алфа признава приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху компютъра, т.е. прехвърлянето на собствеността му. В този момент отчетната стойност на продадения актив се отчита като разход.

скрито платено съдържание: 78 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 133 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход, равен на продажната стойност на компютъра. При отписване на балансовата стойност на продадения дълготраен актив се формира счетоводен и данъчен разход, с който се намалява облагаемият данъчен финансов резултат.

Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв.

скрито платено съдържание: 159 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 108 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от продажбата

скрито платено съдържание: 40 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 58 думи;

ОПП: В резултат на плащанията,

скрито платено съдържание: 27 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 28 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отразява продажбата на компютъра срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва отчетната стойност на продадения актив и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на компютъра се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) срещу кредитиране на сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА) и сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите“ (увеличаване на начисления ДДС по продажбите, респективно дължимия ДДС за внасяне).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на компютъра се отразява по съответната му аналитичност към сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 126 думи;

3.

скрито платено съдържание: 63 думи;

4.

скрито платено съдържание: 85 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (15.03.2019): Осчетоводяване на продажбата – Фактура към Делта ООД

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на дълготрайни активи

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

3 600

705

Приходи от продажба на активи

3 000

аналит.

Делта

3 600

аналит.

Toshiba

3 000

парт.

Ф-ра 0000001270/15.03.2019 г.

3 600

4532

Начислен ДДС върху продажбите

600

ОБЩО

3 600

ОБЩО

3 600

        

скрито платено съдържание: 29 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 399 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 124 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.