Продажба на софтуер

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2818 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме многофирмен счетоводен софтуер BulMar Office.

На 01.05.2019 г. го продаваме на Делта ООД, във връзка с което издаваме фактура на стойност 1 200 лв. с включен ДДС.

Софтуерът е отчетна стойност в размер на 2 000 лв. и начислена до момента на продажбата амортизация в размер на 1 000 лв.

На 02.05.2019 г. Делта превежда дължимата сума по банков път.

Съгласно своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните нематериални активи Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, Осигуряващи Документалната Обоснованост на Сделката:

- Фактура;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000000075

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Многофирмен счетоводен софтуер BulMar Office

бр.

1

1000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019

сума:

 1 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

 200

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019

до 02.05.2019

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2017

Дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура от 01.05.2019 г.

-

1 200

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

1 200,00

Кредит:

1 200,00

стр. 1

крайно салдо:

2 200,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 38 „Нематериални активи“ и нормативната уредба в България дълготрайните нематериални активи са установими непарични ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които нямат натурално-веществена форма, макар и някои от тях да имат физически носители, и се използват през повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Софтуер, срещу друг актив – Пари.

скрито платено съдържание: 85 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 138 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход, равен на продажната стойност на софтуера. При отписване на балансовата стойност на продадения дълготраен нематериален актив се формира счетоводен и данъчен разход, с който се намалява облагаемият данъчен финансов резултат. Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни нематериални активи са придобитите нефинансови ресурси, които нямат физическа субстанция, използват се през период, по-дълъг от 12 месеца, и имат ограничен полезен живот, и чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв.

скрито платено съдържание: 136 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 110 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата на софтуера

скрито платено съдържание: 45 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операци

скрито платено съдържание: 43 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява продажбата на софтуера, за която има издадена фактура, срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписват балансовата стойност и натрупаната амортизация на актива и накрая се закрива вземането срещу увеличение на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на софтуера се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) срещу кредитиране на сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА) и сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите“ (увеличаване на начисления ДДС по продажбите, респективно дължимия ДДС за внасяне).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на софтуера се отразява по съответната му аналитичност към сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 134 думи;

3.

скрито платено съдържание: 67 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на продажбата на софтуера – Фактура

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на активи

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

1 200

705

Приходи от продажба на ДА

1 000

аналит.

Делта

1 200

аналит.

Софтуер БулМар Офис

1 000

парт.

Ф-ра 0000000075/01.05.2019

1 200

4532

Начислен ДДС за продажбите

200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200

        

скрито платено съдържание: 23 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

212 (Програмни продукти) Активна сметка, по която се отчитат придобити или вътрешно създадени програмни продукти по тяхната отчетна стойност. Увеличенията на Програмните продукти се осчетоводяват по Дт на сметката (заприхождаване на нови или преоценка на съществуващи активи), а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката (при отписване или обезценка). Дт оборот показва сумата на увеличенията на активите през периода, а Кт оборот показва намалението на активите през периода. Салдото на сметката е Дт – стойността на програмните продукти.

2422 (Амортизация на програмни продукти) Корекционна сметка, която показва амортизацията на дълготрайните нематериални активи – програмни продукти. Начислената амортизация се осчетоводява по Кт на сметката, а отписването на натрупаната амортизация при отписване на актив се осчетоводява по Дт на сметката. Кт оборотът показва сумата на увеличенията (начислената амортизация) през периода, а Дт оборотът показва сумата на намаленията (отписаната натрупана амортизация) през периода. Салдото на сметката е Кт и показва стойността на натрупаната амортизация на програмните продукти.

411 (Вземания от клиенти) Активна сметка, която показва и проследява измененията на актива Вземания от клиенти по повод продажби на активи или услуги. Увеличенията на Вземанията от клиенти се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички възникнали вземания от клиенти, а Кт оборотът показва сумата на всички уредени/погасени вземания от клиенти. Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – сумата на всички вземания от клиенти.

4532 (Начислен ДДС върху продажбите) – Пасивна сметка, която показва и проследява пасива Общо начислен (получен) ДДС по продажбите, който е дължим към НАП. Начисленият (полученият) ДДС по продажбите се осчетоводява по Кт на сметката (увеличение на задължението за ДДС към НАП). Кт оборотът показва сумата на начисления (получения) през данъчния период ДДС по продажбите, който е дължим към НАП. Салдото по сметката преди приключване е Кт. В края на всеки данъчен период сметката се приключва (занулява) с дебитирането ѝ в размер на натрупания Кт оборот, за да се формира крайният разчет по ДДС за месеца – ДДС за внасяне или за възстановяване. В края на приключен данъчен период сметката е с нулево крайно салдо.

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

705 (Приходи от продажба на дълготрайни активи) – Пасивна сметка, която показва и проследява приходите от продажби на дълготрайни активи (ДА). Увеличенията на приходите от продажба на ДА се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с балансовата стойност на продадените ДА се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани приходи от продажба на ДА (сгради, машини, съоръжения, инвестиционни имоти, биологични активи и др.), а Дт оборот на сметката показва сумата от балансовите стойности на продадените активи и други разходи, извършени във връзка с продажбата. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт – показва сумата на печалбата от продажбата на услуги, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.