Продажба на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4180 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки.

На 05.04.2019 г. се споразумяваме с Делта ООД за продажбата на 10 чифта обувки модел „Борг” с единична цена 100 лв. за чифт.

На същата дата изпращаме стоките до обект на Делта, във връзка с което издаваме фактура на стойност 1 200 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до техния склад.

Избрали сме метода на средно претеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. СПЦ на обувките е 50 лв. за чифт.

На 10.04.2019 г. Делта ООД превежда дължимата сума във връзка с доставката по банковата ни сметка.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол;

- Банково извлечение в лева

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000025362

ФАКТУРА

дата: 05.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Борг”

чифт

10

100

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

05.04.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

10.04.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 05.04.2019 г. в гр. София, между страните:

 

фирма:

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки Борг

чифт

10

100

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

1 000

 

чл.2.      Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.04.2019 г.

до 10.04.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.04.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/04/19

10/04/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000025362 от 05.04.2019 г.

-

1 200

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0.00

Кредит:

1 200

Кредит:

1 200.00

стр. 1

крайно салдо:

101 200.00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД)

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 494 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на продадените обувки.

От гледна точка на Делта – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 85 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от продажбата

скрито платено съдържание: 36 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 44 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане от клиента

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на стоките срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва себестойността на продадените стоки и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (увеличение на приходите от продажба на стоки) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Продажната стойност на стоките се отразява по съответната им аналитичност към 702 „Приходи от продажба на стоки“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 127 думи;

3.

скрито платено съдържание: 73 думи;

4.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(05.04.2019): Осчетоводяване на продажбата на стоките – Фактура

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

1 200

702

Приходи от продажба на стоки

1 000

аналит.

Делта

1 200

аналит.

Обувки „Борг”

1 000

парт.

Ф-ра 00000025362/05.04.2019 г.

1 200

4532

Начислен ДДС върху продажбите

200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200

        

скрито платено съдържание: 35 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 587 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.