Разходи за абонамент

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3880 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме сключили договор за абонамент за получаване на периодично издавана литература за срок от 2 години.

Във връзка с това на 01.12.2019 г. доставчикът Делта ООД издава фактура на стойност 288 лв. с включен ДДС и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка)

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0025632555

ФАКТУРА

дата: 01.12.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Абонамент за периодична литература за период 01.12.2019 – 01.12.2021 г.

бр.

1

240

240

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.12.2019 г.

сума:

240

срок за плащане:

01.12.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

240

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

48

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

288

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. Витоша №100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, бул. Витоша №100

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Услуга 1

288,00

 

ОБЩА СУМА

288,00

В БРОЙ                 

288,00

Покупки 1

 

05473    01-12-2019           14:51

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 110 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 265 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – за текущия месец (период) има реализиран счетоводен разход, който е признат за данъчни цели и който няма да доведе до данъчни преобразувания. Такъв ще възниква за всеки месец (период) до края на срока на абонамента.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 172 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход

скрито платено съдържание: 16 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 55 думи;

ОПП: В резултат на плащането

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 28 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се признава като актив разходът за бъдещи периоди и се отчитат текущ разход за външна услуга и вземане във връзка с данъчен кредит по ДДС срещу възникване на задължение към доставчик,  след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой, а накрая текущият разход се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Платената абонамента услуга се осчетоводява по дебита на сметки 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги), сметка 651 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди” (увеличаване на нефинансовите разходи за бъдещи периоди) и сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици).

Текущият разход за получения абонамент се отразява аналитично към сметка 602 „Разходи за външни услуги“ само до размера, който се отнася за текущия период (месец).

Остатъчната стойност от платения абонамент, която ще се признава като текущ разход в продължение на две години, се отразява аналитично по сметка 651 „Нефинансов разход за бъдещ период”.

Тъй като договорът е сключен на 01.12.2019 г. за срок от 24 месеца (2 години), като текущ разход ще се признае 1/24 от стойността на абонамента, което означава, че за времето от 1-и до 31-и декември 2019 г. стойността на текущия разход ще е 10 лв.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 139 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.12.2019): Осчетоводяване на платения абонамент за периодична литература – Фактура

стопанска

операция:

602

Разход за външна услуга

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

10

401

Задължения към доставчици

288

аналит.

Абонамент за периодична литература

10

аналит.

Делта

288

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

230

парт.

Ф-ра 0025632555/01.12.2019 г.

288

аналит.

Абонамент за периодична литература

230

 

 

 

4531

Начислен ДДС върху покупките

48

 

 

 

ОБЩО

288

ОБЩО

288

        

скрито платено съдържание: 28 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 267 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива – Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 257 думи;

 

 Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.