Решение за допълнителни парични вноски

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 февруари 2020 4662 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 22.05.2019 г. е проведено Общо събрание на Алфа ООД, на което са присъствали всички съдружници.

На събранието е анализирано финансовото състояние на дружеството, като е установено, че поради ниска събираемост на вземанията от клиенти не са налични достатъчно ликвидни средства за погасяване на текущите задължения.

В резултат на анализа съдружниците взимат решение за внасяне на допълнителни парични средства в Разплащателната сметка в лева на предприятието.

Съдружниците са внесли допълнителните парични вноски в Разплащателната сметка в лева на предприятието веднага след Общото събрание.

Забележка: Алфа ООД е регистрирано по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Протокол за решение на Общото събрание.

- Банково извлечение в лева.

 

ПРОТОКОЛ от Общо събрание

 

                Днес, 22 май 2019 г., в град София се проведе заседание на Общото събрание на Алфа ООД, на което бяха представени всички съдружници или 100% (сто процента) от капитала на дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Внасяне на допълнителни парични вноски в дружеството.

 

                По точка 1: Общото събрание, след като анализира финансовото състояние на дружеството и необходимостта от бързо осигуряване на свежи финансови средства, единодушно РЕШИ:

                               • Съдружниците да направят допълнителни парични вноски в дружеството в общ размер на 100 000 лв., пропорционално на притежаваните от тях дялове;

                               • Допълнителните парични вноски от съдружниците да бъдат направени в срок до 10 календарни дни от приемането на това решение.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА АД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 22.05.2019 г.

до 22.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

22.05.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

22/05/19

22/05/19

Иван Иванов/Допълнителна парична вноска съгласно решение на ОС от 22.05.2019 г.

-

50 000,00

22/05/19

22/05/19

Петър Петров/Допълнителна парична вноска съгласно решение на ОС от 22.05.2019 г.

-

50 000,00

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

 00,00

Кредит:

100 000

Кредит:

100 000,00

стр. 1

крайно салдо:

300 000,00

              

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

                Съгласно Търговския закон има възможност при временна необходимост от парични средства съдружниците да вземат решение да направят допълнителни парични вноски за определен период. По презумпция допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на всеки съдружник от капитала, но може да  бъде предвидено друго.

скрито платено съдържание: 72 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 27 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход. Стопанската операция не попада в обхвата на ЗКПО.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция се увеличават активите под формата на парични средства със 100 000 лв. и пасивите под формата на задължения към собствениците в размер на 100 000 лв.

ОПП:

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразят внесените парични средства в разплащателната сметка в лева на предприятието. Това става по следния начин:

скрито платено съдържание: 89 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

скрито платено съдържание: 11 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 138 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.