Съдебно решение по търговски спор

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 3853 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

На 14.08.2015 г. Алфа ООД е сключила договор за заем с Делта ООД, във връзка с което е предоставила на заемополучателя 30 000 лв. Съгласно договора Делта е била длъжна да плати дължимата лихва и да върне заемната сума до 15.11.2015 г. На датата на падежа заемополучателят е платил само дължимата лихва.

Към 18.04.2019 г. задължението по заема още не е погасено и Алфа подава искова молба до Окръжен  съд, чрез която моли съдът да постанови решение, с което да осъди Делта да заплати сумата в размер на 30 000 лв., представляваща главницата по договора за заем, както и сумата от 1 600 лв., представляваща лихва за забава за периода от 16.11.2015 г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане.

Във връзка с делото Алфа плаща съдебни такси в размер на 150 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.

Съгласно Решение на Окръжния съд Делта е осъдена да заплати на Алфа всички претендирани суми, плюс разноските по делото.

На 16.06.2019 г. Делта погасява всички свои задължения, възникнали съгласно съдебното решение.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

  • Решение на Окръжен съд.

 

РЕШЕНИЕ на Окръжен съд №111 от 04.06.2019 г. по гражданско дело 555/2010

 

                Предявен е иск с правно основание чл.240, ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

                Ищецът Алфа ООД твърди в исковата молба, че с ответника Делта ООД са сключили договор за заем на 14.08.2015 г. за сумата от 30 000 лв., като ответникът се е задължил да върне заемната сума не по-късно от 15.11.2015 г. Ищецът е предал на ответника заемната сума в деня на подписване на договора срещу разписка. До датата на подаване на исковата молба ответникът не е погасил задължението си.

                Алфа ООД моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата в размер на 30 000 лв., представляваща заемната сума по договор за заем от 14.08.2015 г., както и сумата от 1 600 лв., представляваща лихва за забава за периода от 16.11.2015 г. до датата на подаване на исковата молба – 18.04.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане. Ищецът моли съда да присъди и разноските по делото, включително адвокатско възнаграждение.

                Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба. В първото по делото заседание се явява процесуалният представител на ответника, който прави възражение, че ответникът е погасил задължението си чрез плащане на дължимата сума по договора. Претендира се отхвърляне на иска.

                Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена следната фактическа обстановка:

                По силата на сключения договор за заем ответникът е получил от ищеца сумата от 30 000 лв. със задължение да я върне не по-късно от 15.11.2015 г. Доказателствената тежест за установяване факта на връщане на получената в заем сума е върху ответника, който не е ангажирал доказателства в тази насока. При това положение съдът намира, че предявената претенция, в рамките на предявения размер, е основателна и следва да се уважи изцяло.

                Предвид това ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца исковите суми, ведно с деловодните разноски.

                Воден от горните съображения, съдът:

                РЕШИ:

                Осъжда Делта ООД да заплати на ищеца Алфа ООД сумата от 30 000 лв., представляваща заемната сума по договор за заем от 14.08.2015 г., както и сумата от 1 600 лв., представляваща лихва за забава за периода от 16.11.2015 г. до 15.04.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата от 16.04.2019 г. до окончателното им изплащане, както и сумите от 150 лв. за разноски по делото и от 300 лв. за адвокатско възнаграждение.

                Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд.

            В срока за обжалване не е постъпила касационна жалба, поради което решението влиза в сила и е окончателно за страните по делото.

                Решението да се обяви в Регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

За да развиват своята дейност, предприятията често, освен на собствени средства (капитал), разчитат и на привлечен чужд капитал (привлечени средства). Основен източник на такива средства са банковите кредити и заемите, получени от други дружества. Най-голям дял сред основните методи за финансиране е отпускането на банкови кредити – поради факта, че търговските банки са в центъра на стопанския живот във всяка страна. Основна алтернатива на банковите кредити са заемите от други дружества, при които дружество, което има достатъчно по размер парични (ликвидни) средства, предоставя срещу лихва част от тях на дружество, което има нужда от такива. Всеки способ на финансиране има определени плюсове и минуси. За финансирането чрез заем от друго дружество може да се отбележи следното:

скрито платено съдържание: 71 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 155 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 15 думи;

ЗДДС: Стопанските операции, свързани със завеждане на съдебното дело, не попадат в обхвата на ЗДДС. Съгласно закона извършването на финансова услуга, каквато е и отпускането на заем срещу лихва, е освободена доставка. За доставките на финансови услуги издаването на фактура не е задължително. В случаите, при които за лихва по предоставен паричен заем не се издава фактура, доставката на финансовата услуга следва да се отрази в месечен отчет за продажбите. Отпускането на заем е с непрекъснато изпълнение и всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, по която данъчното събитие възниква на датата, на която плащането за услугата е станало дължимо. Това означава, че възникването на данъчното събитие за доставката на финансовата услуга зависи от периодичността, с която е договорено плащане на лихва.

скрито платено съдържание: 87 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Вследствие на стопанските операции

скрито платено съдържание: 21 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОПП: В резултат на платените съдебни разноски и получените парични средства

скрито платено съдържание: 33 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо с вземането по краткосрочни заеми и направените преки разходи по завеждането на делото се формира разчет за вземане по текущи съдебни спорове. След обявяване на съдебното решение се отчита приход от присъдена лихва за забава, чийто размер се прибавя към вече формирания разчет за вземане по спечелени съдебни спорове. Накрая се отразява получаването на присъдените вземания по банковата сметка и се отчита финансовият резултат от стопанските операции, което става със следните стъпки:

1. Отразяването на заведеното съдебно дело става чрез прехвърляне на разчета за вземане по предоставен заем по сметка за вземане по текущи съдебни спорове, като се дебитира сметка 444 „Вземания по съдебни спорове” (увеличение на вземанията по съдебни спорове) и се кредитира сметка 513 „Краткосрочни вземания и заеми” (намаление на вземанията по предоставени заеми).

Закрива се разчетът по аналитичност „Заем – Делта ООД“ към 513 „Краткосрочни вземания и заеми”, който е възникнал при предоставяне на заема.

Прехвърлянето на разчета за предоставения заем по сметката за разчети във връзка с текущи съдебни спорове се осчетоводява по аналитичност „Съдебен спор: Заем – Делта ООД“ към сметка 444 „Вземания по съдебни спорове”, по която ще се следи вземането и ще се закрие при приключване на делото.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

2.

скрито платено съдържание: 76 думи;

3.

скрито платено съдържание: 76 думи;

4. Съдебното решение в полза на Алфа се осчетоводява, като се дебитира сметка 445 „Присъдени вземания” (увеличение на присъдените вземания по съдебни спорове) и се кредитират сметка 444 „Вземания по съдебни спорове” (намаление на вземанията по съдебни спорове) и сметка 721 „Приходи от лихви” (увеличение на приходите от лихви).

Закрива се разчетът по аналитичност „Съдебен спор: Заем – Делта ООД“ към сметка 444 „Вземания по съдебни спорове”, който е възникнал във връзка с непогасения заем и платените съдебни разноски по заведеното съдебно дело.

Прехвърлянето на разчета за текущото съдебно дело се осчетоводява по аналитичност „Съдебен спор: Заем – Делта ООД“ към сметка 445 „Присъдени вземания”, по която ще се следи вземането и ще се закрие при възстановяване на стойността на погасеното задължение и платените съдебни разноски  от НАП.

Към разчета по аналитичност „Съдебен спор: Заем – Делта ООД“ към сметка 445 „Присъдени вземания” се прибавят размерите на присъдените законна лихва и лихва за забава, които се отчитат като приход.

Тази счетоводна статия се записва на база Съдебно решение.

5.

скрито платено съдържание: 79 думи;

6.

скрито платено съдържание: 61 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (18.04.2019): Отразяване на заведеното съдебно дело

стопанска

операция:

444

Вземания по съдебен спор

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

444

Вземания по съдебни спорове

30 000

513

Краткосрочни заеми и вземания

30 000

аналит.

Съдебен спор:  Заем – Делта ООД

30 000

аналит.

Заем – Делта ООД

30 000

ОБЩО

30 000

ОБЩО

30 000

        

скрито платено съдържание: 20 думи;

СС4 (04.06.2019): Трансформиране на вземането по съдебен спор в присъдено

стопанска

операция:

445

Присъдени вземания

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

445

Присъдени вземания

32 370

444

Вземания по съдебни спорове

30 450

аналит.

Делта ООД

32 370

аналит.

Делта ООД

30 450

 

 

 

721

Приходи от лихви

1 920

 

 

 

аналит.

Лихви по съдебни спорове

1 920

ОБЩО

32 370

ОБЩО

32 370

        

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 305 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 360 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.