Състояние на партиди по сметка (на аналитичност по сметка)

актуална версия версия: 12 декември 2019 3838 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

СЪСТОЯНИЕ на ПАРТИДИ по СМЕТКА 401, Незакрити Партиди

за периода от: 01.01.2018 до: 31.01.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Справка „Състояние на Партиди по Сметка“ е вторичен счетоводен документ, в който са отразени началните салда, оборотите и крайните салда по партидите към сметка или към отделна аналитичност по сметка.

Партидата, по своята същност, е счетоводно отчитане към сметка или аналитичност на контрагент (доставчик или клиент) на всички документи (обикновено фактури), на базата на които имаме разчети (вземания или задължения) с контрагент. На практика партидата е счетоводно отчитане на документ (най-често фактура), по който възниква задължение или вземане, респективно с доставчик или с клиент. Счетоводното отчитане на фактурите по партиди позволява лесното проследяване по кои фактури какви задължения или вземания има към определен момент, което изключително много помага на управляващите по най-добрия начин да управляват паричните потоци на предприятието.

 Обикновено партидно отчитане има по сметки 401 „Доставчици” и 411 „Клиенти”. За да бъде най-удобно за анализа, сметки 401 и 411 трябва да се заведат аналитично, като за всеки доставчик или клиент да има отделна аналитичност, по която всяка една фактура, получена или издадена към тях, да се води в отделна партида. Така много точно може да се проследява кога и по кои точно документи възникват разчети с доставчик или клиент, какви са салдата (задълженията или вземанията) по тях и кога са закрити.

скрито платено съдържание: 193 думи;

 

Пример:

скрито платено съдържание: 90 думи;

 

Забележка:

Справка „Състояние на Партиди по Сметка“ е възможно да бъде съставена само за тези синтетични сметки или аналитичности по синтетични сметки, които се отчитат партидно (тоест по документи). Тази справка не може да бъде съставена за синтетични сметки или аналитичности по синтетични сметки, ако са били дефинирани като крайни (тоест да се отчитат само на синтетично или аналитично ниво), а не като партидни (тоест да се отчитат по документи).

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

Характерът на избраната синтетична сметка (активна или пасивна) определя и характера на партидните ѝ подсметки. Поради тази причина например началните и крайните салда на партидните подсметки, които са част от пасивна синтетична сметка, могат да бъдат само кредитни.

Честа грешка или несъответствие има в случаите, когато партида има дебитно крайно салдо, а синтетичната (основната) ѝ сметка е пасивна. В таблицата се вижда, че по аналитичността на Делта ООД има такова некоректно салдо. Най-честата причина за това е, че сме отразили плащането по партидата, а още не сме осчетоводили документа, с който ще възникне разчетът/задължението към Делта ООД. Трябва веднага да потърсим този липсващ документ. Друга причина е плащането по проформа фактура, която не се осчетоводява, а се осчетоводява последвалата я издадена фактура (която обикновено е с дата, следваща тази на плащането).

скрито платено съдържание: 145 думи;