Състояние на сметка

актуална версия версия: 12 декември 2019 3434 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

СЪСТОЯНИЕ на СМЕТКА 504

за периода от: 01.03.2018 до: 31.03.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Справка „Състояние на Сметка“ е вторичен счетоводен документ, в който е отразено движението по салдата и оборотите на една сметка за определен период от време.

Справката „Състояние на Сметка“ се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени отделните операции, а по колоните са представени номера на документа, датата на документа, вида на документа, контрагента, началното салдо, оборотите и крайното салдо по сметката.

Справката „Състояние на Сметка“ има много широко приложение, тъй като тя може да се използва за всички видове сметки и подсметки (крайни, аналитични, партидни или количествени). Справката винаги обхваща само една избрана синтетична сметка или само една аналитичност на синтетична сметка.

скрито платено съдържание: 117 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

За справка „Състояние на Сметка“ важи основното правило, че салдата на активни сметки са дебитни (а не кредитни), а салдата на пасивни сметки са кредитни (а не дебитни).

Често при осчетоводяване на банкови извлечения на предприятия с повече от една разплащателна сметка в лева или във валута се прави грешка движенията по едната банкова сметка да се осчетоводят като движения по другата банкова сметка, като се избере неправилната подсметка или аналитичност.

 

Например:

скрито платено съдържание: 39 думи;

 

В края на отчетен период, или след осчетоводяването на едно отделно банково извлечение по банкова сметка, крайното салдо в банковото извлечение трябва да съвпада с крайното салдо в справката „Състояние на Сметка“ за счетоводната сметка или подсметка, по която се осчетоводява движението по банковата сметка.

 

Например:

скрито платено съдържание: 91 думи;