Трудов договор – назначаване

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 март 2020 5372 уникалност: 100%

Трудовият договор задължително е в писмена форма и съдържа в себе си информация както за работодателя и работника/служителя, така и за основните правата и задълженията на двете страни по трудовото правоотношение.

 

1. Събиране на данни за работник/служител при назначаване на работа

За да се пристъпи към изготвяне и сключване на трудов договор, е нужно да се изпълнят редица изисквания на трудовото законодателство. На първо място е събирането на документи и данни за лицето, което е страна по трудовия договор.

 

Всички важни обстоятелства при сключване на трудов договор се удостоверяват документално. Пълният набор от документи, които са необходими за сключване на трудов договор, е описан подробно в посочената наредба:

 

НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Документите, които работникът или служителят е необходимо да представи при сключване на трудов договор, са следните:

1. Документ за самоличност – Лична карта или друг документ за самоличност, отговарящ на разпоредбите на Закона за Българските Лични Документи. Необходимата информация е следната: име на лицето, постоянен адрес, единен граждански номер – „ЕГН“ (ако е чужденец – личният му номер или „ ЛНЧ“). Документът за самоличност се връща веднага.

скрито платено съдържание: 188 думи;

6. Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 18 години.

Инспекция по труда трябва да се произнесе в 7-дневен срок от подаване на необходимите документи за разрешение или в 7-дневен срок от отстраняването на констатирани непълноти или нередовност в представените документи.

7. Работодателят може да изисква представянето и на други документи, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

 

2. Основания и Условия в договора

За да се сключи трудов договор, трябва да са изпълнени нормативните изисквания относно предоставянето от работника/служителя на необходимите документи за сключването му. Трудовият договор задължително се сключва в писмена форма и има следните задължителни реквизити:

1. Данни за страните:

     • Работодател, който е юридическо лице или едноличен търговец:

  • скрито платено съдържание: 43 думи;

     • Работодател, който е физическо лице:

  • скрито платено съдържание: 14 думи;

     • Работник/служител:

  • скрито платено съдържание: 35 думи;

 

2. Място на работа – Мястото на работа е населеното място (град/село), в което ще се изпълняват трудовите задължения. Обикновено то е седалището на фирмата, с която е сключен трудовият договор. „Мястото на работа” трябва да се различава от термина „работно място”, който включва отдел, цех, звено или подразделение в организацията на труда, където работникът/служителят ще изпълнява трудовите си функции. Работното място може да бъде сменяно със заповед от работодателя, без съгласието на работника/служителя, при условие че не се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника/служителя. Мястото на работа се конкретизира с код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици ( ЕКАТТЕ). Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се използва код "00000”.

 

3. Наименование на длъжност и характер на работата

скрито платено съдържание: 71 думи;

 

4. Дата на сключване и дата на постъпване/начало на изпълнение – Датата на постъпване не може да е преди датата на сключване, тъй като има изискване постъпването на работа да бъде предшествано от сключването на трудовия договор. Добре е датите да се разминават с един или повече дни. Това е необходимо, тъй като има изискване за работодателя да предостави на работника/служителя, преди постъпването му на работа, следните документи: копие от попълненото и представено уведомление за сключен договор (по образец на НАП) и справка за приетото уведомление (издадена от НАП). Получаването на тези документи трябва да бъде удостоверено с дата и подпис на работника/служителя.

 

5. Времетраене на трудовия договор – Това е основанието на трудовия договор, което може да бъде за неопределено време (безсрочно) или за определено време (срочно). В случай че договорът е срочен, задължително се вписва необходимата информация, съобразно вида на срочния договор. Когато липсва информация, необходима за определянето на срочността на договора, той се смята за безсрочен. Основанието за сключване на трудов договор може да бъде едно от следните:

  • скрито платено съдържание: 185 думи;

 

Към всяко едно от следните основания може да бъде уговорен и срок за изпитване. Той може да бъде уговорен в полза на работодателя или в полза на работника/служителя. При липса на изрична уговорка се счита, че срокът за изпитване е уговорен в полза на двете страни (работодателя и работника/служителя). Срокът за изпитване може да бъде уговарян само веднъж за една и съща работа с един и същ работник/служител в едно и също предприятие. Срокът за изпитване позволява на страната, в чиято полза е уговорен, да прекрати трудовия договор без предизвестие. Целта на срока за изпитване от страна на работодателя е да провери възможността на работника/служителя да се справи с изпълняването на съответната длъжност, а от страна на работника/служителя – да се увери дали работата е подходяща за него.

 

6. Размер на основния, на удължения и на допълнителния платен годишен отпуск – Основният и допълнителните отпуски, които се полагат на работника/служителя, трябва да се изписват отделно в трудовия договор, според вида им. Ако на работника се полагат отпуски на различни основания, не се допуска сумирането на дните и показването им като общ сбор в трудовия договор.

 

7. Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор – Според вида на трудовия договор, минималният срок на предизвестие може да бъде различен:

  • скрито платено съдържание: 91 думи;

 

8. Основно трудово възнаграждение и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичност на тяхното изплащане – С оглед на това, че различните възнаграждения се дължат на различни основания, задължително условие е всички те да са изписани отделно. За всяко възнаграждение трябва да се посочи:

скрито платено съдържание: 16 думи;

 

9. Продължителност на работния ден или седмица – Според договореното, може да бъде:

     •

  • скрито платено съдържание: 132 думи;

 

Без тези реквизити или незаконосъобразно регламентирани реквизити, трудовият договор може да бъде определен като сключен в нарушение на разпоредбите на КТ и съответно да бъде обявен за недействителен. Възможно е и само част от тези реквизити да липсват или да не отговарят на разпоредбите на закона, и в този случай само част от договора да бъде обявена за недействителна.

 

3. Деклариране на сключен трудов договор в НАП

Уведомление за сключен трудов договор към НАП – Това е един от най-важните документи, които работодателят е длъжен да изготви, представи и завери в НАП, в 3-дневен срок от датата на сключване на трудовия договор. В случай че 3-дневният срок за представянето на уведомлението в НАП изтече, единственият начин за регистриране на сключения трудов договор е само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда, което включва глоба от 1 500 до 15 000 лв. за всяко уведомление, което не е представено и заверено в 3-дневния срок.

 

Срокът, който се брои в дни, започва да тече от деня, следващ деня на възникване на основанието, и изтича в края на последния ден. Когато денят на изтичане на срока е неприсъствен, срокът изтича в следващия го присъствен ден.

 

Уведомлението за сключен трудов договор съдържа следната информация:

  • скрито платено съдържание: 57 думи;

 

За представено и заверено от НАП уведомление, работодателят получава „Справка за приети и отхвърлени уведомления по реда на чл.62, ал.5 от КТ”. Той е длъжен да връчи на работника/служителя копие от завереното уведомление и копие от справката за приетото уведомление преди постъпването му на работа – в противен случай няма право да го допусне на работа. Връчването се удостоверява с подписа на работника/служителя върху оригинала на справката за заверено уведомление. Подписаният документ се съхранява от работодателя в личното досие на работника/служителя, а на лицето се предоставя копие.

 

4. Изготвяне на документите относно назначаването и изпълнението на задълженията по трудовия договор

При постъпване на нов служител, работодателят има задължение да изготви набор от документи и да ги предостави за подпис на работника/служителя. Голяма част от тях са свързани и със спазването на определени срокове.

 

Длъжностна характеристика – Тя е задължителен документ и работодателят трябва да я връчи на работника/служителя, заедно със справката за приетото уведомление в НАП. В длъжностната характеристика се описват конкретните задължения и отговорности за заеманата длъжност, с които работникът трябва подробно да се запознае. Изпълнението на това условие се удостоверява с подпис на лицето и дата на връчване.

 

Безопасни условия на труд

скрито платено съдържание: 87 думи;

 

Правилник за вътрешния трудов ред – Той представлява детайлна уредба за правата и задълженията както на работниците и служителите, така и на работодателя по трудовото правоотношение. С него се урежда организацията на труда в предприятието, съобразно особеностите на дейността. Поредното задължение на работодателя е да запознае работниците и служителите с правилника за вътрешния трудов ред, както и да подсигури документалното удостоверяване за запознаването с него, чрез подпис и дата.

 

Фирмена и търговска тайна – Изцяло в интерес на работодателя е да запознае работниците и служителите със сведения и факти, които представляват фирмена и/или търговска тайна, както и да подсигури документалното удостоверяване за запознаването с тях, чрез подпис и дата.

 

Вътрешни правила за работната заплата

скрито платено съдържание: 34 думи;

 

ЗАБЕЛЕЖКА

скрито платено съдържание: 41 думи;

 

Етичен кодекс – Може да бъде разработен като раздел в правилника за вътрешния трудов ред.

 

Работа при повече от 48 часа седмично – При сключване на договор за допълнителен труд, когато общото работно време по основния и допълнителния трудов договор на лицето надвишава 48 часа седмично, работникът/служителят трябва да даде изричното си съгласие да работи повече от 48 часа седмично. Това става с подаване на декларация от работника/служителя.

 

Лични данни – Тъй като работодателят е администратор на лични данни, той трябва да си осигури правото да съхранява и оперира с личните данни на своите служители, както и да ги предоставя на трети лица във връзка с изпълнението на трудовите им договори. Работникът/служителят трябва да даде писменото си съгласие за това чрез „Декларация за съгласие за опериране, съхраняване и предоставяне на личните данни на трети лица”, която се съхранява в личното му досие.