Внесени пари по банкова сметка на доставчик

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3949 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние Алфа ООД внасяме на каса в банката на наш доставчик (Делта ООД) 1 500 лв. по фактура за доставка на стоки.

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество нови модели.

На 12.05.2019 г. предоставяме пари в брой и изпращаме наш представител да вземе и плати стоките от склад на производителя.

Производителят на обувките – Делта ООД, не разполага с фискален (касов) апарат и не може да приема плащания в брой.

На същата дата нашият касиер посещава банков клон на обслужващата доставчика банка, където внася на каса дължимата за покупката на стоките сума в размер на 1 500 лв. 

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разходен касов ордер;

- Вносна бележка от банката на доставчика.

 

 

До

Банка АД

 

12.05.2019, София

 

Банка

място и дата на подаване

Клон

Централен

 

 

Адрес

София

 

подпис на вносителя

В полза на – име

Д

е

л

т

а

 

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

B

G

5

1

U

N

C

R

5

4

5

6

2

1

4

5

6

4

5

5

6

9

При банка – банка, клон

У

н

и

К

р

е

д

и

т

 

Б

у

л

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

ВНОСНА

БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

-

-

-

-

-

-

1

5

С думи

х

и

л

я

д

а

 

и

 

п

е

т

с

т

о

т

и

н

 

л

в.

 

 

 

 

 

Вносител – име

А

л

ф

а

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание за внасяне

Ф

-

р

а

 

1

5

5

4

5

8

9

/

1

2.

5.

2

1

9

Г.

 

 

 

 

Банков служител

Касиер

 

 

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

104

дата:

12.05.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Внасяне на сума в банковата сметка Делта ООД

Плащане по ф-ра 1554589/12.05.2019 г.

 Сумата:

1 500,00

Валута:

BGN

Словом:

Хиляда и петстотин лв.

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 103 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 24 думи;

• Данъчна:        

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 36 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на стоки е облагаема доставка. Не са стока парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство. В този смисъл самото плащане не е облагаема доставка. Извършената стопанска операция не поражда данъчно събитие за целите на ДДС. Тя не попада в обхвата на ЗДДС.

ЗОПБ:

скрито платено съдържание: 43 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при плащането

скрито платено съдържание: 30 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОПП: В резултат на плащането на задължението към доставчика

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява плащането на задължението, за което има издадена вносна бележка от банката на доставчика. Това става в следните стъпки:

1. Плащането на задължението към доставчика се осчетоводява, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаляване на задълженията към доставчици), с което се закрива задължението към Делта ООД, срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лв.” (намаляване на паричните средства в брой).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици”, която е създадена с фактурата за покупка.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас вносна бележка, издадена от обслужващата доставчика банка.

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(12.05.2019): Осчетоводяване на вносната бележка

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 122 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.