Внос на офис техника

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 февруари 2020 2757 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с безалкохолни напитки и искаме да закупим нова копирна машина, която да използваме в офиса за административни цели.

Производител на машината е Gama Dеsign Ltd. от Япония.

На 01.05.2019 г. доставчикът изпраща копирна машина Canon iR2318L, във връзка с което ни издава фактура (Invoice) на стойност 2 000 долара. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

На 05.05.2019 г. машината пристига на митница в България, откъдето е освободена от Алфа ООД, като са платени дължимите мито и ДДС.

На 06.05.2019 г. Алфа ООД превежда съответната сума във връзка с доставката по банковата сметка на Gама Dеsign Ltd.

Централен курс на долара на БНБ:

 -  01.05.2019 г. – 1,40042 лв./щатски долар;

 -  06.05.2019 г. – 1,39070 лв./щатски долар.

Курс на долара, определен от митническото учреждение, в деня на пристигане на стоката в България:

 -  05.05.2019 г. – 1,38000 лв./ щатски долар.

Забележка 1: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а Gama Dеsign Ltd. е дружество от трета страна извън ЕС.

Забележка 2: Възможно е валутният курс, използван от митническото учреждение, да е различен от курса на БНБ, тъй като Агенция митници прилага определени правила при определянето на курса и съответно изчисляването на стойността на сделката, ДДС и митото. Затова е важно да се отбележи, че при осчетоводяване на разчета с митници се взема предвид курсът, записан в митническия документ, а не курсът на БНБ за деня.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Митническа декларация;

  - Банково извлечение в лева;

  - Банково извлечение във валута.

  

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

 

02415624102160/05.05.2019 г.

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

Гама Дизайн     JP

ТИН 6500, Токио

АЛФА                    BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА                    BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

ЯПОНИЯ

JP

BG

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

ЯПОНИЯ

БЪЛГАРИЯ

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка

САМОЛЕТ / OS4875

CIP СОФИЯ

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4875                       AT

USD

2 000,00

1,38000

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

граница

40

държавата

 

 

29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005200/26012010

АЕРОГАРА СОФИЯ

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

Canon iR 2318L – копирна машина

1

29139000 90 2590 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

JP

450

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

430

 

40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X795-5100/999/4/05062019

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код

 

2 000,00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N007=/05062019

N1280=401798/10012010

N7041=999-5809 4786

N8352=/22122009//01122009

45. Уточняване

2 760,00

46. Статистическа стойност

2 760,00

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

A00

2 760,00

6,50

179,40

D

 

 

B00

2 939,40

20,00

587,88

D

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ

 

2160/05.05.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

767,28

D

 

№ 10203068

INVOICE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (ние)

GAMA DESIGN Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: JP8899977

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

2-38-3, Kiyokawa, Taito-ku, Tokyo

Description:

Measure

Quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Canon iR2318L

Unit

11

2 000,00

2 000,00

2

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

2 000,00

Country of Origin:

JAPAN

 

Tariff Code:

12345678

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 05.05.2019 г.

до 05.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

05.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

05/05/19

05/05/19

Дължими ДДС и Мито съгласно МД 02415624102160/05.05.2019 г.

767,28

-

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

767,28

Дебит:

767,28

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

Kрайно салдо:

99 232,72

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 06.05.2019 г.

до 06.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

06.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

3 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

06/05/2019

06/05/2019

GAMA DESIGN Ltd./Плащане по фактура 10203068/01.05.2019 г.

2 000,00

 

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

 2 000,00

Дебит:

2 000,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

Kрайно салдо:

 1 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Офис техника, която Алфа ще използва за административната си дейност. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, копирната машина се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на дейността, за която се ползва, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продадената продукция (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да продава продукцията на такава цена (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 83 думи;

• Счетоводна:

Алфа намалява своето количество пари с 3 548,68 лв., срещу което получава компютърна техника на обща стойност 2 980,24 лв. и право на приспадане от начисления ДДС върху продажбите или право на възстановяване на ДДС в размер на 587,88 лв.

скрито платено съдържание: 149 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 167 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на дълготрайни активи (стоки по смисъла на ЗДДС) от доставчици от трети страни (страни извън ЕС), които са предназначени за употреба на територията на Европейския съюз, задължително се случва съгласно приложим митнически режим, като при транспорта им те преминават през Митница. Там стойността, посочена във фактурата (Invoice) във валута, се преизчислява в лева по курс, определян от митническата институция. Върху нея се начисляват мито и акцизи, които се прибавят към нея, за да се получи данъчната основа за начисляване на ДДС. За да се освободи стоката от митницата, необходимо e българският вносител да плати всички дължими митни сборове.

скрито платено съдържание: 46 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 65 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката се генерира изходящ паричен поток

скрито платено съдържание: 17 думи;

ОСК: В резултат на формирания финансов приход по валутни операции е формиран

скрито платено съдържание: 17 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява закупуването на машината срещу възникване на задължение към доставчик. След това се начисляват дължимите мито и ДДС срещу задължение към митническия орган. Накрая се отразяват плащането на митните сборове, което води до освобождаване на актива, който се заприходява, и закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка. Специфично е, че покупката на актива и всички следващи разходи се отчитат по дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”, за да може да се калкулира цената на придобиване на актива. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на машината се осчетоводява по дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на ДА” (увеличение на разходите за придобиване на дълготрайни активи) и кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици).

Закупената машина се осчетоводява аналитично по сметка 613 „Разходи за придобиване на ДА”, защото доставката на актива още не е приключила и в калкулирането на цената му на придобиване ще са включи платеното невъзстановимо мито.

Получената от нас фактура/Invoice се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Gama Dеsign Ltd. към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Стойността на задължението към доставчика се преизчислява от долари в български лева (функционална валута) по курс на БНБ за деня: 2 000 $ x 1,40042 лв. за 1 щатски долар = 2 800,84 лв.

Тази счетоводна операция се записва на база фактуратa/Invoice, която сме получили от Gama Dеsign Ltd.

скрито платено съдържание: 493 думи;

6. Осчетоводяваме финансовия резултат от операцията, като дебитираме сметка 724 „Приходи от валутни операции” (намаляване на приходите от валутни операции поради приключване на сметката) срещу кредитиране на сметка 123 „Текуща печалба/загуба” (увеличаване на счетоводния финансов резултат от текущата година).

скрито платено съдържание: 10 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на покупката на офис техниката – Фактура (Invoice)

стопанска

операция:

613

Разход за придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

01

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

613

Разходи за придобиване на ДМА

2 800,84

401

Задължения към доставчици

2 800,84

аналит.

Копирна машина Canon iR2318L

2 800,84

аналит.

Gama Dеsign Ltd.

2 800,84

 

 

 

парт.

Ф-ра 10203068/01.05.2019 г.

2 800,84

ОБЩО

2 800,84

ОБЩО

2 800,84

скрито платено съдържание: 58 думи;

 

СС6 (06.05.2019): Отчитане на прихода от валутна операция в печалба от текущия период

стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

724

Приходи от валутни операции

19,44

123

Текуща печалба/загуба

19,44

ОБЩО

19,44

ОБЩО

19,44

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Текуща печалба/загуба) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 106 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 788 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.