Внос на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 11062 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с хранителни добавки и решаваме да закупим известно количество хранителна добавка L-Carnitine Tartrate.

Производител на добавките е BETA FARM Ltd.

На 11.01.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 200 килограма с единична цена 42 долара за килограм.

На 12.01.2019 г. BETA FARM Ltd. ни изпраща стоките, във връзка с което ни издава фактура (Invoice) на стойност 8 400 долара. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 21.01.2019 г. стоките пристигат на митница в България, откъдето са освободени от Алфа ООД, като са платени дължимите мито и ДДС.

На 29.01.2019 г. Алфа ООД превежда съответната сума от разплащателната си сметка в лева във връзка с доставката по банковата сметка на BETA FARM Ltd.

Централен курс на долара на БНБ:

 -  12.01.2019 г. – 1,35062 лв./щатски долар;

 -  29.01.2019 г. – 1,40042 лв./щатски долар.

Курс на долара, определен от митническото учреждение, в деня на пристигане на стоката в България:

 -  21.02.2019 г. – 1,37001 лв./щатски долар.

Курс на долара, определен от обслужващата банка, в деня на плащането (29.01.2019 г.):

 - курс купува – 1,42565 лв./долар;

 - курс продава – 1,4400 лв./долар.

Забележка 1: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а BETA FARM Ltd. е дружество от трета страна извън ЕС.

Забележка 2: Възможно е валутният курс, използван от митническото учреждение, да е различен от курса на БНБ, тъй като Агенция митници прилага определени правила при определянето на курса и съответно изчисляването на стойността на сделката, ДДС и митото. Затова е важно да се отбележи, че при осчетоводяване на разчета с митници се взима предвид курсът, записан в митническия документ, а не курсът на БНБ за деня.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Митническа декларация;

- Банково извлечение.

 

№ 5215612

INVOICE

date: 12.01.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

BETA FARM Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: CHE777888999TVA

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

166 Shao Str., Beijing 6100, China

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

L-Carnitine Tartrate

kg

200

42

400

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

8 400

Country of Origin:

Swiss

 

Tariff Code:

12345678

 

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

 

02415623102154/21.01.2019 г.

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

БЕТА ФАРМ ООД             CH

ПЕКИН 6100, ШАО 166

АЛФА ООД (ние)                              BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА ООД                         BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

Китай

CH

BG

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

Китай

БЪЛГАРИЯ

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка

САМОЛЕТ / OS4859

CIP СОФИЯ

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4859                       AT

USD

8 400,00

1,37001

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

граница

40

държавата

 

 

29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005100/22012010

АЕРОГАРА СОФИЯ

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

СУРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

L-CARNITINE TARTRATE – 200 КГ.

CAS NR. 461-06-3 (PC=8)

1

29139000 90 2501 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

CN

231

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

200

 

40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X785-5100/994/2/22012019

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код

 

8 400,00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N003=/11012010

N380=401595/18012010

N741=999-5709 4796

N852=/24122009//01122009

45. Уточняване

11 508,08

46. Статистическа стойност

11 508,08

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

A00

11 508,08

6,50

748,03

D

 

 

B00

12 256,11

20,00

2 451,22

D

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ

 

2154/21.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Всичко:

3 199,25

D

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 21.01.2019 г.

до 29.01.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

29.01.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

21/01/19

21/01/19

Дължими ДДС и Мито съгласно МД 02415623102154/21.01.2019 г.

3199.25

-

29/01/19

29/01/19

БЕТА ФАРМ ООД  Ф-ра №5215612/12.01.2019 г.

12 096.00

-

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

14 544,46

Дебит:

15 295,25

Кредит:

-

Кредит:

00,00

стр. 1

Kрайно салдо:

84 704,75

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 219 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 213 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход. В резултат на разплащането с доставчика се реализира разход по валутни операции, който е признат за данъчни и счетоводни цели.

От гледна точка на BETA FARM Ltd., реализиран е приход, от който най-вероятно е реализирана и печалба, тъй като продукцията е актуална и търсена и най-вероятно маржът между себестойността на производството и продажната цена е достатъчно голям, за да се покрият всички непроизводствени разходи на BETA FARM Ltd. и да остане печалба.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 141 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР:

скрито платено съдържание: 24 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 91 думи;

ОСК: В резултат на формирания финансов разход по валутни операции е формиран текущ финансов резултат – загуба, който води до намаление на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява закупуването на стоките срещу възникване на задължение към доставчик. След това се начисляват дължимите мито и ДДС срещу задължение към митническия орган. Накрая се отразяват плащането на митните сборове, което води до освобождаване на стоките, които се заприходяват в склада, и закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка.  Това става в следните стъпки:

1. Покупката на стоките се осчетоводява по дебита на сметка 301 „Доставки” (увеличаване на цената на придобиване на стоките) срещу кредита на сметка 401 „Задължение към доставчици във валута” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „BETA FARM Ltd“.

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично по сметка 301 „Доставки“, защото доставката на стоки още не е приключила и в калкулирането на себестойността им ще се включи платеното невъзстановимо мито.

Получената от нас фактура/инвойс се осчетоводява в отделна партида по аналитичността „BETA FARM Ltd. Швейцария“ към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Стойността на задължението към доставчика се преизчислява от долари в български лева (функционална валута) по курс на БНБ за деня: 8 400 $ x 1,35062 лв. за 1 щатски долар = 11 345,21 лв.

Тази счетоводна операция се записва на база фактурата/инвойса, която сме получили от BETA FARM Ltd.

скрито платено съдържание: 448 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (12.01.2019): Осчетоводяване на покупката на Стоки от чуждестранен контрагент – Фактура (Invoice)

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

1

 Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

301

Доставки

11 345,21

401

 Задължения към Доставчици във валута

11 345,21

аналит.

L- карнитин

11 345,21

анилит.

BETA FARM Ltd.

11 345,21

 

 

 

парт.

Ф-ра №5215612/12.01.2019 г.

11 345,21

ОБЩО

11 345,21

ОБЩО

11 345,21

Забележка: Задължението към доставчика възниква съгласно Фактура/Инвойс, който, съгласно ППЗДДС, не се включва в Дневник покупки.

 

скрито платено съдържание: 12 думи;

Забележка: Съгласно МСС 2 невъзстановимите данъци и такси следва да бъдат включени в цената на придобиване на материалните запаси.

Митническата декларация е документът, с който се удостоверява извършената доставка (внос) и съответно – с който си приспадаме ДДС.

 

скрито платено съдържание: 40 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Текуща печалба/загуба) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 580 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 151 думи;