Анулиране на разход за услуга – данъчна консултация

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2027 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД установяваме, че през месец юни 2019 г. неоснователно към нас е издадена фактура от Делта ООД за данъчна консултация на стойност 200 лв. без включен ДДС.

Трябвало е да бъде издадена към друг контрагент – наше свързано лице. Въпреки това фактурата е била осчетоводена от нашето счетоводство. Некоректната фактура не е била платена и е стояла като задължение към доставчик.

Уведомяваме доставчика, който се съгласява тя да бъде анулирана, като издава протокол за анулиране.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура(сгрешена);

- Протокол за анулиране

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови;
  • когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа основанието за анулирането, номера и датата на документа, който се анулира, номера и датата на издадения нов документ и подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

 

№ 0000000013

ПРОТОКОЛ за анулиране на Фактура

дата: 20.08.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

дата

дата

1

Грешно съставен документ (грешен контрагент)

0025632555

30.06.2019 г.

-

-

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 89 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 49 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има сторниране на грешно отчетен счетоводен разход. Реалният данъчен ефект от първоначалното осчетоводяване на разхода и последващата му  корекция е нулев, като няма да възникнат данъчни преобразувания.

От гледна точка на Делта – няма изменение на прихода, който фирмата е реализирала първоначално и от който най-вероятно е реализирана и печалба, след като са посрещнати всички разходи, извършени във връка с услугата.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 161 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се намаление на

скрито платено съдържание: 18 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 55 думи;

ОПП: При тази стопанска операция

скрито платено съдържание: 11 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 25 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява анулирането на грешната фактура чрез сторниране на разхода за услугата и задължението към доставчика и после намалението на разхода се отнася към намаление на загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1.

скрито платено съдържание: 128 думи;

2. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира със знак минус сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ и се кредитира със знак минус сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка / Мемориален ордер.

Финансовият резултат от стопанската операция е намаление на загубата.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 14 думи;

СС2(20.08.2019): Осчетоводяване на корекцията на финансовия резултат

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка / Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

-200

602

Разходи за външни услуги

-200

 

 

 

аналит.

данъчна консултация

-200

ОБЩО

-200

ОБЩО

-200

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 400 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.