Практическо Счетоводство и Данъци

Учебникът представя по систематичен и прагматичен начин счетоводната теория, основните счетоводни стандарти и данъчни закони в тяхната практическа приложимост при реалното осчетоводяване на стопанската дейност на едно предприятие.

абонамент