Договор за безвъзмездно финансиране на услуга

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 март 2020 1741 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме кандидатствали по ОП „Конкурентоспособност” с цел финансиране и стимулиране на нашата дейност чрез покриването на извършени разходи във връзка със сертификационен одит по проект „Сертификация по международния стандарт за качество ISO 9001:2008”. След извършения одит сме получили лиценз с валидност 12 месеца, който е в сила от 01.06.2019 г.

Финансирането е в размер 50% от стойността на извършения разход, а остатъкът от цената е за сметка на нашето дружество.

На 01.05.2019 г. е подписан рамковият договор.

На 20.05.2019 г. одитът приключва, във връзка с което доставчикът ни издава фактура за извършената услуга.

Плащането към доставчика е извършено по банков път на 21.05.2019 г., а  парите по финансирането са постъпили по нашата сметка на 01.06.2019 г.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за безвъзмездно финансиране;

- Фактура за извършената от Делта ООД услуга;

- Банково извлечение.

 

ДОГОВОР за Безвъзмездно Финансиране на Услуга

 

                Днес, 01 май 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

Оперативна Програма Конкурентоспособност

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, пл. Св. Неделя 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Финансиращ Орган

Бенефициент

                се подписа настоящият Договор за безвъзмездно финансиране, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Финансиращият орган предоставя безвъзмездна финансова помощ на Бенефициента за изпълнение на проект „Сертификация по международния стандарт за качество ISO 9001:2008”.

чл.2. Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 3 месеца от датата на подписването на Договора.

чл.3. Общият размер на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 60 000 лв.

чл.4. Предоставената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е в максимален размер на 30 000 лв., което представлява 50% от общия размер на допустимите разходи.

чл.5. Отчитането на изпълнението на проекта ще се извърши с представянето на фактурата за сертификационен одит, банков документ за извършеното плащане към доставчика и документацията за надлежно изпълнена тръжна процедура за избор на акредитиран сертифициращ орган.

чл.6. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ от страна на Финансиращия орган към Бенефициента ще се извърши в 10-дневен срок от представянето на документите по предходния член.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 3 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 0000001270

ФАКТУРА

дата: 20.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

Общо

1

Сертификационен одит по проект „Сертификация по международния стандарт за качество ISO 9001:2008”.

бр.

1

60 000

60 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

20.05.2019 г.

сума:

60 000

срок за плащане:

25.05.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

60 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

12 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

72 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 21.05.2019 г.

до 01.06.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

01.06.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

21/05/19

21/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000001270 от 20.05.2019 г.

72 000.00

-

01/06/19

01/06/19

Оперативна Програма Конкурентоспособност/Безвъзмездно Финансиране за текуща дейност

-

30 000

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

72 000,00

Дебит:

72 000,00

Кредит:

30 000,00

Кредит:

30 000,00

стр. 1

крайно салдо:

958 000,00

  

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа ООД, е реализиран един актив – Пари, срещу възникване на актив – Нефинансов разход за бъдещи периоди, чиято стойност, в едногодишен срок, ще бъде поетапно признавана на разход за външни услуги.

скрито платено съдържание: 166 думи;

• Счетоводна:

За счетоводни цели третирането на безвъзмездните помощи и финансиранията от държавата става съгласно

скрито платено съдържание: 598 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 83 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС извършеният одит, на базата който е издаден полученият лиценз, е услуга по смисъла на ЗДДС. Тя е облагаема доставка, което означава, че Делта е длъжна да издаде на Алфа фактура, в която да начисли 20% ДДС. Фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на доставката, т.е. приключването на одита.

Алфа също е регистрирана по ЗДДС и услугата е свързана с административната дейност. Това означава, че ще има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления за продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от стопанските операции

скрито платено съдържание: 41 думи;

БАЛАНС: Вследствие на извършените операции

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОПП: В резултат на предоставеното финансиране

скрито платено съдържание: 44 думи;

ОСК: Крайният резултат

скрито платено съдържание: 14 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява при спазването на  следните стъпки:

1. Полученият лиценз се осчетоводява по дебита на сметка 651 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди” (увеличаване на нефинансовите разходи за бъдещи периоди) и сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици).

Стойността на платения лиценз, която ще признаваме като текущ разход в продължение на дванадесет месеца, се отразява аналитично по сметка 651 „Нефинансов разход за бъдещ период”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 71 думи;

3.

скрито платено съдържание: 70 думи;

4. Начислението на разхода за външни услуги се осчетоводява, като се дебитира сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги) и се кредитира сметка 651 „Нефинансови разходи за бъдещи периоди” (намаление на нефинансовите разходи за бъдещи периоди).

Текущият разход за лиценз се отразява аналитично към сметка 602 „Разходи за външни услуги“ само до размера, който се отнася за текущи период (месец).

Тъй като лицензът е валиден от 01.06.2019 г. за срок от 12 месеца (1 година), като текущ разход ще се признае 1/12 от стойността му. Това означава, че за времето от 1 до 30 юни 2019 г. стойността на текущия разход ще е 5 000 лв.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

5.

скрито платено съдържание: 70 думи;

6.1

скрито платено съдържание: 47 думи;

6.2

скрито платено съдържание: 45 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (20.05.2019): Осчетоводяване на получения лиценз в резултат на извършения одит – Фактура

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

60 000

401

Задължения към доставчици

72 000

аналит.

Сертификационен одит по ISO 9001:2008

60 000

аналит.

Делта ООД

72 000

4531

ДДС по покупките

12 000

Парт.

Ф-ра 0000001270/20.05.2019 г.

72 000

ОБЩО

72 000

ОБЩО

72 000

        

скрито платено съдържание: 23 думи;

Забележка: Финансирането по ОП „Конкурентоспособност” е в размер, равняващ се на 50% от стойността на извършения разход за външни услуги.

 

СС4 (30.06.2019): Отчитане на стойността на абонамента за един месец като текущ разход

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

5 000

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

5 000

аналит.

Сертификационен одит по ISO 9001:2008

5 000

аналит.

Сертификационен одит по ISO 9001:2008

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

        

скрито платено съдържание: 10 думи;

Забележка: Тъй като е възприет брутният метод за отчитане на правителствените дарения и помощи, дарението ще се признава като приход в продължение на 1 година, на база трансформирането в текущ разход на стойността на абонамента. Месечният размер на текущия разход е 5 000 лв., а финансирането е в размер на 50%, което означава, че през първия месец ще се признае приход от финансиране в размер на 2 500 лв. (50% х 5 000 лв.)

 

скрито платено съдържание: 16 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

Забележка:

/Входящ ПП : 25 000 /

/Изходящ ПП: (60 000) /

/Нетен резултат: (35 000) /

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 266 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 416 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.