Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 14 юни 2021 2116 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД искаме да закупим канцеларски материали за административния офис.

Производител на офис консумативите е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. Делта ООД изпраща консумативите и ни издава фактура.

На 02.05.2019 г. доставчикът доставя материалите до нашия офис за негова сметка. При приемно-предаването е установено, че Делта ООД е изпратила 10 броя химикалки по-малко.

Доставчикът ни издава кредитно известие за химикалките на стойност 10 лв.

 Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- „Сторно” фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко кредитно известие към такава фактура да съдържа това основание;
  • съгласно приложимото българско законодателство всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой,  чрез издаване на фискална касова бележка;
  • при възстановяване на платена сума в брой поради връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) доставчикът издава „Сторно” фискален бон (касова бележка). Той съдържа задължителните реквизити като фискалния бон за продажба, но с надпис „Сторно” (обичайно това става от кочан, който се предоставя с фискалното устройство).

 

№ 0000000256

Кредитно Известие към фактура №0000000725 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Химикалки – сини

бр.

10

1

10

2

(недоставено количество, установено при преброяване от страните)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

10

срок за плащане:

 

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

Основание за 0% ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

10

 

доставчик:

Делта ООД

адрес:

София 1000, бул. „Витоша“ 100

ЕИК:

444555666

ИН по ЗДДС:

-

обект:

Магазин 3

касиер:

Иван Петров

№/код

654156

КАСОВА БЕЛЕЖКА

052

дата:

02.05.2019 г.

час:

15:17

причина за издаване:

Х

СТОРНО

 

ремонт на ФУ

 

няма ток

 

проверка на ФУ от БИМ

сторнирана касова бележка:

315

дата:

01.05.2019 г.

час:

13:00

наименование

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Недоставени канцеларски материали

бр.

10

1

10

2

 

 

 

 

 

Словом: Десет лв.

сума:

10

ДДС 20%:

-

всичко:

10

получател:

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

111222333

ИН по ЗДДС:

BG111222333

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените химикалки не отговарят на нито един от тези критерии, защото няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството.

Доставените химикалки са били признати като разход, защото ще бъдат използвани незабавно в административния процес на дружеството.

скрито платено съдържание: 68 думи;

 • Счетоводна:

скрито платено съдържание: 33 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, закупените химикалки са били отразени като счетоводен разход, който е признат за данъчни цели съгласно ЗКПО и който ще бъде намален със стойността на липсващите химикалки.

От гледна точка на Делта, при продажбата е бил реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, който ще бъде намален с продажната стойност на върнатите химикалки, а счетоводният и данъчен разход, който е бил равен на покупната стойност на продадените химикалки, ще бъде намален с тази на върнатите такива.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 130 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Намалява се формираният при покупката

скрито платено съдържание: 20 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция се намалява

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОПП: В резултат на възстановената сума за покупката на канцеларските материали се

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 41 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява липсата на химикалките срещу възникване на вземане от  доставчик, след това закриване на вземането срещу увеличение на паричните средства в брой и накрая намаленият разход се отнася в намаление на загубата от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Липсата на химикалките се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка 601 „Разход за материали” (намаление на разходите за материали) и със знак минус по кредита сметка 401 „Задължение към доставчици” (намаление на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

Липсващите химикалки се отразяват със знак минус по аналитичността на сметка 601 „Разходи за материали“, по която са били отразени първоначално.

Полученото кредитно известие се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база полученото от нас кредитно известие, издадено от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 169 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (02.05.2019): Осчетоводяване на липсата на химикалките – Кредитно известие

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

-10

401

Задължения към доставчици

-10

аналит.

Канцеларски материали

-10

аналит.

Делта

-10

 

 

 

парт.

КИ 0000000256/02.05.2019 г.

-10

ОБЩО

-10

ОБЩО

-10

скрито платено съдържание: 38 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 274 думи;

501 (Каса в левове) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 141 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.