Начисляване на амортизация на инвестиционен имот

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 юни 2020 8417 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Алфа ООД притежава склад и апартамент, които отдава по наем и са класифицирани като инвестиционни имоти.

В счетоводната се политика Алфа е приела 4% амортизационна норма за сградите.

Начислени са амортизациите за месец август 2019 г. съгласно счетоводния амортизационен план на предприятието.

За последващо оценяване на инвестиционните имоти Алфа прилага модела на цена на придобиване.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Счетоводен амортизационен план на активите за съответната година.

 

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН – СЧЕТОВОДЕН (с линеен метод на амортизация) за 2019 год.

описание на актива

дата на въвежд. в експл.

полезен срок за ползв.

отчетна ст-ст

предпол. остатъч. ст-ст

амортиз. ст-ст

баланс. ст-ст 01.01

амортиз. норма

в %

амортиз. квота

брой мес. за аморт. през год.

общо аморт. за годината

общо аморт. от началото

баланс. ст-ст 31.12

годишна

месечна

Инвестиционни имоти

1

Склад

02.06.2009

25

500 000

50 000

450 000

329 000

4

18 000

1 500

12

18 000

171 000

311 000

2

Апартамент

01.05.2011

25

100 000

25 000

75 000

77 250

4

3 000

250

12

3 000

22 750

74 250

ОБЩО

600 000

75 000

525 000

406 250

 

21 000

1 750

 

21 000

148 250

385 250

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 40 „Инвестиционни имоти” и нормативната уредба в България, инвестиционен имот е имот, който е закупен с цел да бъде държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. Един инвестиционен имот генерира парични потоци в голяма степен независимо от другите активи, притежавани от предприятието. Това отличава инвестиционния имот от ползвания от собственика имот (за него се прилага МСС 16). Съгласно приложимия счетоводен стандарт инвестиционният имот трябва да бъде оценяван първоначално по неговата цена на придобиване. Разходите по сделката трябва да се включат в първоначалната оценка. Цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всякакви разходи, които са свързани с придобиването му. Разходите, които могат да бъдат пряко приписани към инвестиционния имот, включват например професионалните хонорари за правни услуги, данъци и такси по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.

 След като са заприходени, всички инвестиционни имоти подлежат на последващото оценяване по модел, избран от ръководството на предприятието, който следва да се прилага към всички инвестиционни имоти. Предприятието има право на избор за модел на последващо оценяване след първоначално придобиване на инвестиционните имоти измежду двата допустими модела: модел на цената на придобиване и модел на справедливата стойност.

 Моделът на цената на придобиване изисква предприятието да отчита инвестиционните имоти по правилата на модела на цената на придобиване, заложена в МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ – т.е. по цена на придобиване, намалена с разходите за амортизация и загубите от обезценка.

 Моделът на справедливата стойност изисква предприятието да докладва в своите финансови отчети инвестиционните имоти по справедлива стойност към датата на баланса. Всяко едно изменение (положително или отрицателно) спрямо предходната балансова стойност следва да се докладва като текущ приход или текущ разход за периода, за който възниква. В този смисъл следва да се подчертае, че инвестиционните имоти, отчитани по модела на справедливата стойност, не се амортизират за счетоводни цели, тъй като тяхната балансова (преносна) стойност следва към всяка една отчетна дата да се докладва по справедлива стойност, а изменението на тази балансова стойност винаги се отчита в текущата печалба или загуба.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност. Тя представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, услуга или стока, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, услугите, стоките и др. Предприятието трябва да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 430 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 55 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 132 думи;

ЗДДС: Начислението на амортизациите е вътрешнофирмена стопанска операция, която не попада в обхвата на ЗДДС.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход за амортизация на инвестиционни имоти, който

скрито платено съдържание: 13 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция се получава

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОПП: При тази стопанска операция няма

скрито платено съдържание: 10 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 29 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява начислението на разхода за амортизации на активите на база счетоводния амортизационен план срещу натрупване на кредитен оборот по съответната им корекционна сметка за амортизация, а след това разходът за амортизация се отнася в текущ финансов резултат – загуба:

1. Начислението на разхода за амортизация се осчетоводява, като се дебитира сметка 603 „Разходи за амортизации” (увеличение на разходите за амортизации) и се кредитира сметка 2431 “Aмортизация на инвестиционни имоти” (увеличение на амортизациите на инвестиционни имоти).

Начислените амортизации на „Склад” и „Апартамент” се осчетоводяват по съответните им аналитичности към сметка 2431 „Амортизация на инвестиционни имоти”.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводен амортизационен план.

2.

скрито платено съдържание: 68 думи;

 

СС1 (31.08.2019): Начисляване на амортизации по амортизационен план

стопанска

операция:

603

Разходи за амортизация

вид

документ:

440

Амортизационен план

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

603

Разходи за амортизация

1 750

2431

Амортизация на инвестиционни имоти

1 750

   

аналит.

Склад

1 500

   

аналит.

Апартамент

250

ОБЩО

1 750

ОБЩО

1 750

 

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

Забележка: Счетоводният амортизационен план в този пример не съдържа всички реквизити съгласно Национален счетоводен стандарт 4. Той е опростен за целите на примера.

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 247 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.