Начисляване на данък за представителни разходи

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 10456 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки.

На 15.11.2019 г. посрещаме свои бизнес партньори на организирана бизнес вечеря с цел предоговаряне на условията по търговски договор.

Като домакин управителят на Алфа ООД решава стойността на консумацията по време на вечерята да е за сметка на дружеството, във връзка с което плаща в брой 300 лв. с включен ДДС. Вечерята е осъществена в ресторант на Делта ООД, като доставчикът издава фактура на Алфа ООД.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Касов бон.

 

№ 0000055692

ФАКТУРА

дата: 15.11.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Дадена вечеря

бр.

1

250

250

2

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

15.11.2019

сума:

250

срок за плащане:

15.11.2019

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

250

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

50

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

300

 

ДЕЛТА ООД

гр. София, ул. „Иваново” №10

Ресторант ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Стока 1

300,00

 

ОБЩА СУМА

300,00

В БРОЙ                 

300,00

Покупки 1

 

012345  15-11-2019                           22:22

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал. Това намаляване е различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази за загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 116 думи;

 • Счетоводна:

скрито платено съдържание: 33 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 187 думи;

ЗДДС: За предоставената вечеря Делта, която е регистрирана по ЗДДС, е длъжна да издаде на Алфа фактура с начислен 20% ДДС, както и касов бон (бележка), тъй като плащането е извършено в брой.

Алфа също е регистрирана по ЗДДС и по принцип дейността ѝ е свързана с осъществяване на облагаеми доставки. В случая, съгласно специфична разпоредба в ЗДДС, Алфа няма право на данъчен кредит за стоките и услугите, използвани за представителни или развлекателни цели.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формират се представителен и данъчен разход,

скрито платено съдържание: 18 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразяват начислението на представителния разход и плащането на дадената вечеря, след това се отчита дължимият данък и се формира финансовият резултат от операцията, а накрая се отразява погасяването на данъчното задължение. Това става в следните стъпки:

1. Начислението на разхода за получената вечеря се осчетоводява по дебита на сметка 609 „Други разходи” (увеличаване на другите разходи) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици).

Разходът за платена вечеря се отразява аналитично по сметка 609 „Други разходи“.

Получената фактура се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 80 думи;

3.

скрито платено съдържание: 108 думи;

4. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Текуща печалба или загуба“ (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитират сметка 609 „Други разходи” (намаление на другите разходите) и сметка 606 „Разходи за данъци, такси и други подобни плащания” (намаление на разходите за данъци към централния бюджет).

С тази счетоводна статия се отчита финансовият резултат от извършената стопанска операция, който е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

 5.

скрито платено съдържание: 78 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (15.11.2019): Осчетоводяване на фактурата за дадената вечеря

стопанска

операция:

609

Друг разход

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

609

Други разходи

300

401

Задължения към доставчици

300

аналит.

Представителни разходи

300

аналит.

Делта ООД

300

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000055692/15.11.2019

300

ОБЩО

300

ОБЩО

300

        

скрито платено съдържание: 19 думи;

СС4 (15.11.2019): Отчитане на финансовия резултат

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

330

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

30

 

 

 

аналит.

Данък върху представителните разходи

30

 

 

 

609

Други разходи

300

 

 

 

аналит.

Представителни разходи

300

ОБЩО

330

ОБЩО

330

        

скрито платено съдържание: 9 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 306 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 450 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.