Отчетни форми по МСФО – примерни бланки

актуална версия версия: 1 декември 2019 2916 уникалност: 100%

1. Отчет за финансовото състояние по МСФО

Отчет за финансовото състояние - примерен

на …………….. ……..  към 31 декември 2018 г.

 

наименование на активите и пасивите

бележки (стр.)

сума (хил. лева)

2018

2017

А.  АКТИВИ (общо)

 

 

 

I. Нетекущи Активи (общо)

 

 

 

1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

 

 

 

2. Репутация

 

 

 

3. Нематериални активи

 

 

 

4. Финансови инвестиции и активи

 

 

 

5. Инвестиционни имоти

 

 

 

6. Отсрочени данъчни активи

 

 

 

7. Предоставени дългосрочни заеми

 

 

 

8. Предоставен дългосрочни заеми на свързани предприятия

 

 

 

9. Други нетекущи активи

 

 

 

II. Текущи Активи (общо)

 

 

 

1. Материални запаси

 

 

 

2. Търговски и други вземания

 

 

 

3. Вземания от свързани предприятия

 

 

 

4. Платени аванси (предплатени разходи)

 

 

 

5. Краткосрочни финансови инвестиции и активи

 

 

 

6. Парични средства и еквиваленти

 

 

 

7. Текущи данъци за възстановяване

 

 

 

8. Активи, класифицирани като държани за продажба

 

 

 

Б.  ПАСИВИ (общо)

 

 

 

I. Собствен Капитал (общо)

 

 

 

1. Регистриран капитал

 

 

 

2. Резерви

 

 

 

3. Неразпределена печалба (непокрита загуба)

 

 

 

4. Други компоненти на собствения капитал

 

 

 

5. Компоненти на собствения капитал, отнасящи се за активи (група активи), държани за продажба

 

 

 

6. Неконтролиращо участие

 

 

 

II. Нетекущи Пасиви (общо)

 

 

 

1. Дългосрочни заеми и кредити

 

 

 

2. Задължения към свързани предприятия

 

 

 

3. Задължения по финансов лизинг

 

 

 

3. Задължения към персонала при пенсиониране

 

 

 

4. Данъчни задължения

 

 

 

5. Приходи за бъдещи периоди

 

 

 

6. Провизии

 

 

 

7. Отсрочени приходи

 

 

 

8. Други задължения

 

 

 

9. Отсрочени данъчни задължения

 

 

 

III. Текущи Пасиви (общо)

 

 

 

1. Краткосрочни заеми и кредити

 

 

 

2. Краткосрочна част на дългосрочни заеми

 

 

 

3. Търговски и други задължения

 

 

 

4. Задължения към свързани предприятия

 

 

 

5. Задължения към персонала и за социално осигуряване

 

 

 

6. Краткосрочни провизии

 

 

 

7. Задължения за данъци

 

 

 

8. Задължения по активи, класифицирани като държани за продажба

 

 

 

 

Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.

Финансов отчет от стр. ___ до стр. ___е одобрен за издаване от  Управителния съвет (Съвета на Директорите или Общото събрание) и е подписан от негово име на  00,00,0000 г. от _____ ______ - Изпълнителен директор (Управител).

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

2. Отчет за доходите и всеобхватния доход по МСФО – примерни бланки

(Консолидиран)

Отчет за доходите и всеобхватния доход - примерен

на …………….. …….. за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

 

Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

3. Отчет за промени в собствения капитал по МСФО – примерни бланки

Отчет за собствения капитал - примерен

на …………….. ……..за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

4. Отчет за паричните потоци (косвен метод) по МСФО – примерни бланки

Отчет за паричните потоци (косвен метод) - примерен

на …………….. ……..за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

Забележка: Всички плащания се показват в скоби и за изчисленията се сумират с отрицателен знак.

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):

 

5. Отчет за паричните потоци (пряк метод) по МСФО – примерни бланки

Отчет за паричните потоци (пряк метод) – примерен

на …………….. ……..за годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

 

наименование на паричните потоци

бележки

(стр.)

2018

2017

Парични потоци от оперативна дейност

 

 

 

1. Постъпления от клиенти

 

 

 

2. Плащания на доставчици

 

 

 

3. Плащания на персонала и за социално осигуряване

 

 

 

4. Платени данъци (без данъци върху печалбата)

 

 

 

5. Платени/възстановени данъци върху печалбата

 

 

 

6. Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства

 

 

 

7. Курсови разлики, нетно

 

 

 

8. Други постъпления/плащания, нетно

 

 

 

А. Нетни парични потоци от оперативна дейност (сума на позиции от 1 до 8)

 

 

 

Парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

 

9. Покупка на имоти, машини и оборудване

 

 

 

10. Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване

 

 

 

11. Покупка на нематериални активи

 

 

 

12. Покупка на инвестиции, на разположение за продажба

 

 

 

13. Постъпления от продажба на инвестиции на разположение за продажба

 

 

 

14. Покупка на инвестиционни имоти

 

 

 

15. Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

 

 

 

16. Покупка на акции/дялове в дъщерни/асоциирани дружества

 

 

 

17. Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни/асоциирани дружества

 

 

 

18. Постъпления от дивиденти

 

 

 

19. Предоставени заеми на свързани лица

 

 

 

20. Върнати заеми от свързани лица

 

 

 

21. Предоставени заеми на други дружества

 

 

 

22. Върнати заеми от други дружества

 

 

 

23. Получени лихви по предоставени заеми

 

 

 

Б. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (сума на позиции от 9 до 23)

 

 

 

Парични потоци от финансова дейност

 

 

 

24. Постъпления от емисия на акции/ от увеличение на основен капитал с парични вноски

 

 

 

25. Постъпления от краткосрочни банкови  заеми

 

 

 

26. Изплащане на краткосрочни банкови заеми

 

 

 

27. Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия

 

 

 

28. Изплащане на краткосрочни  заеми от свързани предприятия

 

 

 

29. Получени / (изплатени) суми по банков овърдрафт

 

 

 

30. Постъпления от дългосрочни банкови заеми

 

 

 

31. Изплащане на дългосрочни банкови заеми

 

 

 

32. Плащания по финансов лизинг

 

 

 

33. Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение

 

 

 

34. Изплатени дивиденти

 

 

 

В. Нетни парични потоци от финансова дейност (сума на позиции от 24 до 34)

 

 

 

Нетно намаление/увеличение на паричните средства и еквиваленти (А+Б+В)

 

 

 

Парични средства и еквиваленти в началото на периода

 

 

 

Ефекти от обменните  курсове върху наличните парични средства и еквиваленти

 

 

 

Парични средства и еквиваленти в края на периода

 

 

 

Бележките от стр. ___ до стр. ___ са неразделна част от този финансов отчет.

Забележка: Всички плащания се показват в скоби и за изчисленията се сумират с отрицателен знак.

 

Дата на съставяне: 00,00,0000 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):