Отчитане на средства на депозит в банка

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4314 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.02.2019 г. ние от Алфа ООД решаваме да трансферираме свободни парични средства в 2-годишен срочен депозит.

За целта в обслужващата ни банка откриваме специална депозитна сметка и внасяме в брой сумата от 5 000 лв.

Съгласно условията на депозита за първата година обслужващата банка ни дължи лихва в размер на 0,70% от стойността на депозита. Лихвата се начислява и постъпва по депозитната ни сметка на последния ден от всеки месец.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за откриване на срочен депозит;

- Банково извлечение.

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

104

дата:

01.02.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Внасяне на сума за откриване на срочен депозит в СИТИ БАНК АД

 

Сумата:

5 000,00

Валута:

BGN

Словом:

Пет хиляди лева

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

СИТИБАНК АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG20UBBS80021055588866

Валута:

BGN

Тип:

Депозитна

Период на извлечението:

от 01.02.2019 г.

до 28.02.2019 г.

Пореден № на извл.:

01

Дата:

28.02.2019 г.

 

старо салдо:

0,00

счет. дата

вальор

референция / описание

Дебит (-)

Кредит (+)

01/02/19

02/02

FT10090850005010

Откриване на депозитна сметка

 

5 000,00

28/02/19

28/02

FT10043980002854

Начислена лихва за периода

 

2,92

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

0,00

Дебит:

0,00

Кредит:

5 002,92

Кредит:

5 002,92

стр. 1

крайно салдо:

5 002,92

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

Съществуват и спестовни сметки, предназначени да съхраняват спестяванията на вложителя, като срещу предоставените парични средства за управление от банката той получава възнаграждение под формата на лихва. Съществуват срочни и безсрочни депозити. В практиката под „Депозит“ се разбира основно срочна спестовна сметка, по която предварително е определен срок, в който парите ще трябва да са на разположение на банката и възложителят няма да може да разполага със средствата си при нужда. При спестовната сметка довнасянето на суми и тяхното теглене е неограничено, докато при депозита това е в зависимост от вида му. Има депозити, по които не може да се довнасят или теглят суми, но има и такива, при които това е позволено с определен лимит. Обикновено при срочните спестовни сметки (депозити) лихвите са по-високи от тези при безсрочните спестовни влогове.

скрито платено съдържание: 103 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 103 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен приход в размер на начисления финансов приход от лихви.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 41 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се финансов приход

скрито платено съдържание: 14 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОПП: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 41 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява в следните стъпки:

1. Откриването на депозитна сметка се осчетоводява, като се дебитира сметка 506 „Предоставени депозити” (увеличение на паричните средства по открити депозити) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лева” (намаление на паричните средства в касата).

Откритият депозит се осчетоводява аналитично към сметка 506 „Предоставени депозити”.

2.

скрито платено съдържание: 93 думи;

3.

скрито платено съдържание: 75 думи;

4.

скрито платено съдържание: 57 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.02.2019): Осчетоводяване на откритата депозитна сметка

стопанска

операция:

513

Прехвърляне на суми по собствени сметки

вид

документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

506

Предоставени депозити

  5 000

501

Каса в лева

5 000

аналит.

Срочен депозит СИТИБАНК АД

5 000

 

 

 

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

        

скрито платено съдържание: 42 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 163 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 226 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.