Приходи от услуга

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2910 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което извършва куриерски услуги.

Имаме подписан договор за куриерско обслужване с Делта ООД.

На 05.04.2019 г. клиентът ни изпраща заявка за изпращане на писмо до свой клиент, което наш куриер доставя до адрес.

Във връзка с това на същия ден ние издаваме фактура на стойност 18 лв. с ДДС, както и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура за предоставената услуга;

- Фискален бон (касова бележка)

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

№ 0002563369

ФАКТУРА

дата: 05.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Куриерска услуга – доставка на пратка – писмо

бр.

1

15

15

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

05.04.2019 г.

сума:

15

срок за плащане:

05.04.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

15

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

3

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

18

 

ПРОДАВАЧ (АЛФА)

гр. София, бул. Витоша №100

Магазин АЛФА

гр. София, бул. Витоша №100

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Услуга 1

18,00

 

ОБЩА СУМА

18,00

В БРОЙ                 

18,00

Покупки 1

 

05942    5-04-2019           14:23

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани куриерски услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 78 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 39 думи;

 • Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 106 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

                ОПР: Формира се приход

скрито платено съдържание: 14 думи;

                БАЛАНС: Вследствие на предоставената услуга

скрито платено съдържание: 39 думи;

                ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 24 думи;

                ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 24 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отразява продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента, и накрая се отчита финансовият резултат от предоставената услуга. Това става в следните стъпки:

1. Оказаната куриерска услуга се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитират сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (увеличение на приходите от продажба на услуги) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 76 думи;

3.

скрито платено съдържание: 73 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(05.04.2019): Осчетоводяване на фактурата за куриерската услуга

стопанска

операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

18

703

Приходи от продажба на услуги

15

аналит.

Делта ООД

18

4532

Начислен ДДС върху продажбите

3

парт.

Ф-ра 0002563369/05.04.2019 г.

18

 

 

 

ОБЩО

18

ОБЩО

18

        

скрито платено съдържание: 26 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 354 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на Каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 166 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.