Пример за съставяне на амортизационен план

актуална версия версия: 27 декември 2019 4604 уникалност: 100%

На 15.01.2018 г. е регистрирано дружество АЛФА ЕООД с основна дейност „Производство и продажба на Хлебни изделия“.

 

 

1. През годината са закупени, въведени в и изведени от експлоатация следните активи:

 

1. На 01.02.2018 г. е закупена новопостроена производствена сграда за 600 000 лв., която е въведена в експлоатация на 10.02.2018 г.

За сградата е определено, че:

  • Полезният срок на годност за нейното ползване ще бъде 50 години;
  • Остатъчната стойност към края на нейния полезен срок на годност ще бъде 300 000 лв.

  • скрито платено съдържание: 134 думи;

4. На 10.03.2018 г. е закупено офис обзавеждане, което включва 7 бюра по 200 лв., 10 стола по 50 лв. и 10 офис шкафа по 100 лв.

скрито платено съдържание: 54 думи;

6. На 01.04.2018 г. е сключен договор за финансов лизинг за два лекотоварни автомобила Рено Мастер, всеки от тях на цена по 31 200 лв. (без ДДС) и веднага са въведени в експлоатация. Лизинговият договор е безлихвен за 3 години.

За автомобилите е определено, че:

  • Полезният срок на годност за тяхното ползване ще бъде 8 години;
  • Остатъчната стойност към края на техния полезен срок на годност ще бъде 7 200 лв. за всеки.

скрито платено съдържание: 45 думи;

8. На 15.05.2018 г. са закупени две тестомесачки за по 6 000 лв., които са въведени в експлоатация на 20.05.2018 г. За тестомесачките е определено, че техният полезен срок на годност ще бъде 10 години.

скрито платено съдържание: 70 думи;

12. През декември 2018 г. е направена оценка на наличните активи. В резултат на оценката се оказва, че справедливата стойност на сградата е 630 000 лв. (което означава увеличение на отчетната стойност), а справедливата стойност на автомобилите е 23 000 лв. за всеки (което означава намаление на тяхната отчетна стойност).

•     В счетоводната политика е определен Праг на Същественост от 700 лв., от който праг нагоре един актив се отчита като дълготраен. В случая обаче закупените 160 броя колички се признават за актив в тяхната цялост, тъй като от тях ще се черпят изгоди в много дълъг период от време и в тяхната си цялост те по принцип представляват значителна стойност, а от друга страна са и значителна стойност от стойността на всички активи на предприятието.

•     За данъчни цели предприятието е приело Амортизационните Норми да бъдат максимално допустимите, съгласно ЗКПО, и начисляването на данъчните амортизации да започва от началото на месеца, в който активът е въведен в експлоатация, каквито са и разпоредбите на ЗКПО.

•     Приетите от предприятието Счетоводни и Данъчни Амортизационни Норми са както следва:

 

 

 

2. Групиране и определяне на Амортизируемата Стойност на активите

 

1. Група Сгради.

скрито платено съдържание: 54 думи;

 

2. Група Машини.

2.1. Хлебопекарна фурна. Отчетна Стойност – 120 000 лв. (включва 110 000 лв. покупна цена и 10 000 лв. преки разходи по въвеждането ѝ в експлоатация). Дата на въвеждане в експлоатация – 05.07.2018 г. Полезен срок на годност – 10 години. Остатъчна стойност – 30 000 лв.

Счетоводна Амортизируема Стойност = Отч. Ст-ст 120 000 лв. – Ост. Ст-ст 30 000 лв. = 90 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност е 120 000 лв.

2.2. Тестомесачки – два броя. Отчетна Стойност по 6 000 лв. Дата на въвеждане в експлоатация – 20.05.2018 г. Полезен срок на годност – 10 години.

Счетоводната Амортизируема Стойност за всяка е 6 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност за всяка е 6 000 лв.

 

3. Група Компютри.

скрито платено съдържание: 92 думи;

 

4. Група Автомобили.

скрито платено съдържание: 96 думи;

 

5. Група Други Активи.

             5.1. Колички – 160 броя по 500 лв. всяка или общо за 80 000 лв. Дата на въвеждане в експлоатация – 05.07.2018 г.

Счетоводната Амортизируема Стойност е 80 000 лв.

Данъчната Амортизируема Стойност е 80 000 лв.

 

6. Неамортизируеми активи.

скрито платено съдържание: 103 думи;

 

АЛФА  ЕООД

ЕИК

123456789

СЧЕТОВОДЕН  АМОРТИЗАЦИОНЕН  ПЛАН за 2018 г. – с линеен метод на амортизация

Описание на актива

дата на придо-биване

дата на въвежд. в експл.

дата на извеж-дане от употр.

год. nа промяна на метод или срок

полезен срок на годност

oтчетна ст-ст

остат. ст-ст

аморт. сума

год. аморт. норма

год. аморт. квота

Резерв от последв. оценки

натруп. аморт. до 01.01

баланс. ст-ст към 01.01

 

общо аморт. за год.

общо натруп. аморт. до 31.12

баланс. ст-ст към 31.12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

І. Сгради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цех

01.02.’18

10.02.’18

 

 

50 г.

600 000

300 000

300 000

2%

6 000

 

 

 

 

500

500

500

500

500

5 000

5 000

630 000

 

500

500

500

500

500

ОБЩО за групата:

 

 

 

 

 

600 000

300 000

300 000

 

6 000

 

 

 

500

500

500

500

500

5 000

5 000

630 000

50

500

500

500

500

ІІ. Машини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестомесачка 1

15.05.’18

20.05.’18

 

 

10 г.

6 000

 

6 000

10%

600

 

 

 

 

 

 

50

50

50

350

350

5650

 

 

50

50

50

50

Тестомесачка 2

15.05.’18

20.05.’18

 

 

10 г.

6 000

 

6 000

10%

600

 

 

 

 

 

 

50

50

 

200

200

5800

 

 

50

50

 

 

Хлебопекарна

15.02.’18

05.07.’18

 

 

10 г.

120 000

30 000

90 000

10%

900

 

 

 

 

 

 

 

750

750

3 750

3 750

116 250

 

 

 

750

750

750

ОБЩО за групата:

 

 

 

 

 

132 000

30 000

102 000

 

2 100

 

 

 

100

850

800

4 300

4 300

127 700

100

850

800

800

ІII. Компютри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компютър 1

31.03.’18

31.03.’18

06.09.’18

 

4 г.

1 200

 

1 200

25%

300

 

 

 

 

 

25

25

25

 

150

150

 

 

25

25

25

 

 

Компютър 2

31.03.’18

31.03.’18

30.11.’18

 

4 г.

1 200

 

1 200

25%

300

 

 

 

 

 

25

25

25

25

200

200

 

 

25

25

25

25

 

Компютър 3

31.03.’18

31.03.’18

 

 

4 г.

1 200

 

1 200

25%

300

 

 

 

 

 

25

25

25

25

225

225

975

 

25

25

25

25

25

Софтуер 1

31.03.’18

31.03.’18

06.09.’18

 

4г.

720

 

720

25%

180

 

 

 

 

 

15

15

15

 

90

90

 

 

15

15

15

 

 

Софтуер 2

31.03.’18

31.03.’18

30.11.’18

 

4 г.

720

 

720

25%

180

 

 

 

 

 

15

15

15

15

120

120

 

 

15

15

15

15

 

Софтуер 3

31.03.’18

31.03.’18

 

 

4 г.

720

 

720

25%

180

 

 

 

 

 

15

15

15

15

135

135

585

 

15

15

15

15

15

ОБЩО за групата:

 

 

 

 

 

5 760

 

5 760

 

1 440

 

 

 

120

120

120

80

920

920

1 560

120

120

120

80

40

IV. Автомобили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рено Мастер 1

01.04.’18

01.04.’18

 

 

8 г.

31 200

7 200

24 000

12,5%

3 000

 

 

 

 

 

250

250

250

250

2 000

2 000

23 000

 

 

250

250

250

250

Рено Мастер 2

01.04.’18

01.04.’18

 

 

8 г.

31 200

7 200

24 000

12,5%

3 000

 

 

 

 

 

250

250

250

250

2 000

2 000

23 000

 

 

250

250

250

250

ОБЩО за групата:

 

 

 

 

 

62 400

14 400

48 000

 

6 000

 

 

 

500

500

500

500

4 000

4 000

46 000

500

500

500

500

V. Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колички 160 бр.

01.05.’18

05.07.’18

 

 

13 г.4 м.

80 000

 

80 000

7,5%

6 000

 

 

 

 

 

 

 

500

500

2 500

2 500

77 500

 

 

 

500

500

500

ОБЩО за групата:

 

 

 

 

 

80 000

 

80 000

 

6 000

 

 

 

500

500

2 500

2 500

77 500

500

500

500

ОБЩО за всички групи:

880 160

344 400

535 760

 

21 540

 

 

 

500

1120

1720

2470

2380

16 720

16 720

882 760

620

1220

2470

2380

2340

 

 

 

3. Преоценка на Дълготрайните Активи

 

През месец декември 2018 г. е направена оценка на наличните активи. В резултат на направената оценка, има изменения в справедливите стойности на сградата и автомобилите.

 

Сградата, която е с отчетна стойност 600 000 лв. (цена на придобиване), начислена амортизация в размер на 5 000 лв. и Балансова Стойност преди преоценката – 595 000 лв., е оценена на 630 000 лв. В този случай има повишаване на справедливата стойност на актива, което създава Резерв от Последваща Оценка на дълготрайни активи в размер на 35 000 лв. Така отчетната стойност става 630 000 лв. Определя се нова Остатъчна Стойност, съобразно пазарните тенденции, в размер на 306 600 лв., в резултат на което Амортизируемата Стойност нараства на 323 400 лв. Новата Амортизируема Стойност от 323 400 лв. към 01.01.2019 г. ще бъде отразена в Счетоводния Амортизационен План за 2019 г., но не и в Данъчния Амортизационен План за 2019 г., защото, съгласно чл.61 от ЗКПО, стойностите на данъчен амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка. Тъй като има промяна в Балансовата и Остатъчната Стойност, което води до нова Амортизируема Стойност на сградата, и въпреки че избраният Метод на Амортизация е линеен за 50 години, то в оставащите 49 години трябва да амортизираме нова, по-голяма Амортизируема Стойност. Това води до промяна на годишната Амортизационната Квота и съответно, след като се направи обратно преизчисление, ще се получи Амортизационна Норма, която ще бъде различна от тази за първата година – 2% за първата година и 2,0408% (100/49) за следващите 49 години, ако не настъпи нова промяна в оставащата за амортизация Амортизационна Стойност.

 

скрито платено съдържание: 257 думи;

 

След като е направена преоценката на 31.12.2018 г., към 01.01.2019 г. трябва да се изготвят нови амортизационни планове, с новите стойности на преоценените активи, както следва: