Продажба на материали

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 5003 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме производител на обувки.

На 23.12.2019 г. Делта ООД, наш доставчик на счетоводни услуги, има нужда от копирна хартия, която да използва за своята дейност.

Ние ползваме хартия за административни цели в нашия офис и разполагаме с по-голямо количество от необходимото.

На същата дата изпращаме до офиса на Делта 15 пакета с копирна хартия с единична цена 7 лв. за пакет, във връзка с което издаваме фактура на стойност 126 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до техния склад.

На 27.12.2019 г. Делта ООД превежда дължимата сума във връзка с доставката по банковата ни сметка.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000027762

ФАКТУРА

дата: 23.12.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Копирна хартия

бр.

15

7

105

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

23.12.2019 г.

сума:

105

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

105

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

21

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

126

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 23.12.2019 г. в гр. София, между страните:

 

фирма:

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Копирна хартия

пакет

15

7

105

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

105

 

чл.2.      Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 27.12.2019 г.

до 27.12.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

27.12.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

27/12/19

27/12/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000027762 от 23.12.2019 г.

-

126

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

126

Кредит:

126,00

стр. 1

крайно салдо:

100 126,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Спомагателните материали са материален запас, който не е предназначен за директно влагане в производството. За едно производствено предприятие основният бизнес е да купува суровини, с които да произвежда продукция, която да продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи. Материалите се използват за спомагателна дейност на едно дружество – те биват смазочни материали, вода, опаковки, материали за поддръжка и ремонт, офис материали и др.).

скрито платено съдържание: 211 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 43 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума. Не възниква счетоводен и данъчен разход, защото такъв е бил отчетен при покупката на копирната хартия.

От гледна точка на Делта – има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход, в размер на покупната стойност на копирната хартия.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 91 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от продажбата

скрито платено съдържание: 18 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на материалите срещу възникване на вземане от клиент. След това се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента и накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на материалите се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 706 „Приходи от продажба на суровини/материали“ (увеличение на приходите от продажба на  материали) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Продажната стойност на материалите се отразява по съответната им аналитичност към 706 „Приходи от продажба на суровини/материали“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

3.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(23.12.2019): Осчетоводяване на продажбата на материали – Фактура

стопанска

операция:

706

Приход от продажба на материали

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

126

706

Приходи от продажба на суровини и материали

105

аналит.

Делта

126

аналит.

Канцеларски материали

105

парт.

Ф-ра 0000027762/23.12.2019 г.

126

4532

Начислен ДДС върху продажбите

21

ОБЩО

126

ОБЩО

126

        

скрито платено съдържание: 23 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 472 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.