Продажба на нов апартамент

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2483 уникалност: 100%

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА на стопанската операция:

На 10.03.2019 г. ние от Алфа ООД продаваме апартамент, находящ се на бул. „Витоша” №150 в гр. София, на Делта ООД.

Имотът е придобит от нас на 15.10.2017 г. и е с отчетна стойност 90 000 лв. и натрупана амортизация към момента на продажбата в размер на 6 000 лв.

Продажната цена на апартамента е 100 000 лв. без включен ДДС, като съгласно споразумението всички нотариални и местни данъци и такси са за сметка на купувача.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Фактура.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • ако местният данък и таксата по вписванията са платени по банков път, то сумите могат да се видят само в извлеченията на фирмата – платец.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№204 Том I Рег. №4525

                Днес, 10.03.2019 г., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:

                1) ”АЛФА” ООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”ДЕЛТА” ООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”АЛФА” ООД продава на ”ДЕЛТА” ООД, следния свой недвижим имот:

                АПАРТАМЕНТ №1 от жилищна сграда на бул. ”Витоша” № 150 в град София, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ от 105,44 кв.м., заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, с разрешение за ползване от 15.10.2016 г.

                Данъчната оценка на имота е 85 000,00 лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 100 000,00 лв. без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”ДЕЛТА” ООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от Търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл.264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

 

№ 0000000175

ФАКТУРА

дата: 10.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

Адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

УПИ съгл. Нотариален акт №204 Том I Рег. №4525 от 10.03.2019 г.

бр.

1

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.03.2019 г.

сума:

100 000

срок за плащане:

20.03.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

100 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

20 000

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

120 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.03.2019 г.

до 10.03.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.03.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/03/19

10/03/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000000175 от 10.03.2019 г.

-

120 000

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

120 000

Кредит:

120 000,00

стр. 1

крайно салдо:

220 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на дълготрайни активи се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на активите и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа. В конкретния случай Алфа признава приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху апартамента, т.е. прехвърлянето на собствеността ѝ. В този момент отчетната стойност на продадения имот се отчита като разход.

скрито платено съдържание: 78 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 142 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 270 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС прехвърлянето на право на собственост върху сгради и части от сгради е облагаема доставка (с изключение на старите сгради, които са освободени, но за тях продавачът има правото да избере дали да са облагаеми), което означава, че Алфа е длъжна да издаде на Делта фактура, в която да начисли 20% ДДС. ЗДДС дава и определение за нова сграда – това са сградите, които към датата, на която данъкът е станал изискуем, са на етап ”груб строеж” или не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Съгласно ППЗДДС данъчната основа на доставката се увеличава с дължимите по доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:

 

скрито платено съдържание: 90 думи;

 ЗМДТ:

скрито платено съдържание: 89 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата

скрито платено съдържание: 40 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 64 думи;

ОПП: В резултат на плащанията

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 28 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отразява продажбата на апартамента срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва отчетната стойност на продадения имот и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на апартамента се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) срещу кредитиране на сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА) и сметка 4532 „Начислен ДДС върху продажбите“ (увеличаване на начисления ДДС по продажбите, респективно дължимия ДДС за внасяне).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на имота се отразява по съответната му аналитичност към 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 131 думи;

3.

скрито платено съдържание: 67 думи;

4.

скрито платено съдържание: 85 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (10.03.2019): Осчетоводяване на продажбата на имота – Фактура:

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на дълготрайни активи

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

4111

Вземания от клиенти

120 000

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

100 000

аналит.

Делта ООД

120 000

Анал.

Апартамент №1 – бул. „Витоша” №150

100 000

Парт.

Ф-ра 0000000175/ 10.03.2019 г.

120 000

4532

Начислен ДДС върху продажби

20 000

ОБЩО

120 000

ОБЩО

120 000

        

скрито платено съдържание: 33 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 431 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 124 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.