Трудов договор – платен отпуск

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 март 2020 3564 уникалност: 100%

Платеният отпуск е време, в което работникът/служителят е освободен от задълженията си по трудово правоотношение, със знанието на работодателя, без трудовото правоотношение да бъде прекъсвано със заплащане на възнаграждение от работодателя.

 

1. Платен годишен отпуск

Право на платен годишен отпуск има всеки един работник/служител.

 

Основен платен годишен отпуск

Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни за една календарна година.

За лица, ненавършили 18 години, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 26 работни дни за една календарна година – включително и за годината, в която навършват 18 години.

За лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50%, удостоверена с Решение на ТЕЛК, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 26 работни дни, което важи само за периода на валидност на решението.

 

Удължен платен годишен отпуск

Важно е да се има предвид, че в размера на удължения платен годишен отпуск е включен и този на основния платен годишен отпуск.

Право на удължен платен годишен отпуск, в размер на не по-малко от 48 работни дни, имат: професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите, преподавателите във висшите училища, директорите на детски градини и училища, помощник-директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата, учителите, учителите-методици, възпитателите, педагогическите съветници, ръководителите на филиали в междуучилищни центрове за трудово политехническо обучение, логопедите, психолозите, корепетиторите, хореографите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети, рехабилитаторите на слуха и говора.

скрито платено съдържание: 147 думи;

 

Право на удължен платен годишен отпуск, в размер на не по-малко от 30 работни дни, имат: директорите, заместник-директорите (завеждащите учебната работа) и преподавателите в постоянно действащите школи, които не са признати за учебни заведения, също така директорите (управителите) на домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, на домовете за деца, лишени от родителска грижа, на домовете за медико-социални грижи за деца, на детските ясли, на дневните центрове за деца с увреждания, на дневните центрове за деца с увреждания – седмична грижа, на центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, на центровете за настаняване от семеен тип, на центровете за обществена подкрепа, на центровете за работа с деца на улицата, на кризисните центрове, на приютите за безнадзорни деца и на преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и на другите места за предоставяне на социални услуги за деца.

 

Право на удължен платен годишен отпуск имат научните работници в научноизследователските, научно-музейните, научно-художествените и научно-библиотечните учреждения. Размерите са както следва:

  • скрито платено съдържание: 43 думи;

 

Право на удължен платен годишен отпуск имат артистичният и художествено-техническият персонал в театрите, цирковете, музикалните институти, кинематографията и радиостанциите, както и художествено-техническият персонал в телевизиите, съгласно приложение № 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Размерът на удължения отпуск може да бъде от 26 до 42 работни дни.

 

Допълнителен платен годишен отпуск

Допълнителният платен годишен отпуск се добавя върху основния или върху удължения платен годишен отпуск.

Право на не по-малко от 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск имат работниците/служителите за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки.

Право на не по-малко от 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск имат работниците/служителите за работа при условията на ненормиран работен ден.

 

Право на платен годишен отпуск

Въпреки че всички работници/служители имат право на платен отпуск, законодателят е предвидил изискване по отношение правото за ползване на платения годишен отпуск. Това изискване е задължително и се изпълнява еднократно, с натрупването на 8 месеца трудов стаж. Ако едно лице започва работа за първи път, то ще има право на платен отпуск, но няма да има право да го ползва, докато не натрупа изисквания трудов стаж. Първоначалното натрупване на тези 8 месеца е еднократно и не е обвързано с определен работодател. Иначе казано, работникът/служителят може да натрупа необходимите 8 месеца при различни работодатели. При придобиване на 8 месеца трудов стаж в рамките на една календарна година, работникът/служителят има право на пълния размер на платен годишен отпуск за същата календарна година. Когато нужните осем месеца са придобити в две или повече календарни години, работникът/служителят има право на платен годишен отпуск за всяка отделна година, изчислен пропорционално на зачетения трудов стаж за съответната година. В този случай работникът/служителят ще придобие право за ползване на платен годишен отпуск в годината, в която натрупа пълните 8 месеца трудов стаж.

 

Ползване на платен годишен отпуск

скрито платено съдържание: 124 думи;

 

„Принудително” ползване на платен годишен отпуск

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск за ползване на работника/служителя без неговото съгласие в следните случаи:

  • скрито платено съдържание: 89 думи;

 

Прекъсване на ползването на платен годишен отпуск

Ползването на платения годишен отпуск може да бъде прекъсвано. Прекъсването може да бъде по взаимно съгласие на страните по трудовото правоотношение, което трябва да бъде изразено писмено.

Ползването може да бъде прекъснато и когато за конкретния период на работника/служителя е разрешен друг вид законоустановен платен или неплатен отпуск. В този случай ползването се прекъсва по искане на работника/служителя, като към искането могат да бъдат приложени документи, удостоверяващи причините и основанието за отпускане на друг вид платен или неплатен отпуск.

Остатъкът от прекъснатия платен годишен отпуск се ползва допълнително, със съгласие между работодателя и работника/служителя.

 

Отлагане на ползването на платен годишен отпуск

Ползването на платения годишен отпуск може да се отлага за следващата календарна година при определени условия – както от страна на работодателя, така и от работника/служителя.

Работодателят може да отложи не повече от половината от полагащия се на работника/служителя платен годишен отпуск за календарната година, поради важни производствени причини. Важно е производствените причини да бъдат удостоверени нагледно с документи. Не е наложително отлагането на отпуските да стане за всички служители в предприятието. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година – но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

От друга страна, работникът/служителят може да отложи ползването на платен годишен отпуск за следваща година тогава, когато ползва друг вид отпуск или по негово искане – но само със съгласието на работодателя. В тези случаи няма ограничение за размера на отложения платен годишен отпуск.

 

Давност на отложения платен годишен отпуск

Правото на ползване на отложения платен годишен отпуск се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която той се отнася.

 

Пример: 

скрито платено съдържание: 41 думи;

 

При отлагане ползването на платения годишен отпуск от страна на работника/служителя, поради ползване на друг вид законоустановен отпуск, давностният срок за ползване на отложения отпуск се погасява с изтичането на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неизползването му.

 

Пример:  

скрито платено съдържание: 54 думи;

 

Задължение на работодателя

скрито платено съдържание: 45 думи;

 

Забрана за парично компенсиране

Паричното компенсиране на неизползвания платен годишен отпуск е изрично забранено. Изключение в забраната прави  изплащането на неизползвания платен годишен отпуск под формата на обезщетение единствено и само при прекратяване на трудовото правоотношение. Неизползваният платен годишен отпуск се изчислява като разлика между заработения и ползвания платен годишен отпуск към датата на прекратяване.

 

Заработеният платен годишен отпуск се изчислява пропорционално на зачетения трудов стаж. Когато работник/служител има право на 20 дни платен годишен отпуск, този отпуск се заработва тогава, когато придобие 1 година трудов стаж. Съответно, когато работникът/служителят придобие 6 месеца трудов стаж, ще има право на половината от годишния си отпуск, или 10 дни. За да се изчисли колко дни отпуск се полагат за всеки един месец трудов стаж, се разделят 20 дни на 12 месеца и се получава коефициент 1.667. Когато работникът/служителят е придобил 3 месеца трудов стаж, тези месеци се умножават по коефициента 1,667 и така се получава броят на дните платен годишен отпуск, които е заработил, или 5 дни (3 месеца х коефициента 1,667 = 5 дни).

 

Пример:

скрито платено съдържание: 168 думи;

2. Други платени отпуски

Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения се наричат целеви отпуски. Те се различават от платения годишен отпуск, тъй като:

  • Се ползват чрез писмено заявление до работодателя, заедно с приложени документи, удостоверяващи събитието;
  • скрито платено съдържание: 71 думи;

 

Платен целеви отпуск, в размер на 2 работни дни, се полага на работник/служител в следните случаи:

  • скрито платено съдържание: 67 думи;

 

На следващо място са целевите платени отпуски, които са в зависимост от по-сложни събития и нямат фиксиран размер работни дни:

  • скрито платено съдържание: 94 думи;

 

3. Изчисляване на възнаграждението за времето на платен отпуск

За времето на платения отпуск, работодателят заплаща на работника/служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение с постоянен характер за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът/служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Този месец се приема за базов месец при определяне на възнаграждението за платен отпуск.

 

Брутното трудово възнаграждение с постоянен характер включва:

  • скрито платено съдържание: 64 думи;

 

Важно:

скрито платено съдържание: 40 думи;

 

Важно

скрито платено съдържание: 81 думи;

 

След като се определи среднодневното брутно трудово възнаграждение с постоянен характер от предходен месец, в който са отработени най-малко 10 работни дни, е необходимо да се определи среднодневно възнаграждение за месеца, през който се ползва денят или дните на платен отпуск. Това се случва с помощта на коефициент за приравняване, който е равен на отношението на работните дни по календар през месеца, приет за база, и броя на работните дни по календар на съответния месец, през който се ползва отпускът. Коефициентът се умножава по среднодневното възнаграждение от базовия месец и така се получава дневното възнаграждение за ползван платен отпуск.

 

Посоченото дотук може да се подкрепи със следния пример:

 

През месец септември са ползвани 10 дни платен отпуск. Необходимо е да се определи възнаграждението за тези 10 дни. Това се случва по следния начин:

  1. скрито платено съдържание: 208 думи;

 

Главната цел на коефициента за приравняване е да представи среднодневното възнаграждение от месеца, взет за база в  среднодневно възнаграждение в месеца, в който се ползва отпускът. Т.е. коефициентът се ползва задължително, когато има разлика в общия брой работни дни по календар от месеца, взет за база, с месеца на използване на платения отпуск. Когато имаме равенство между двата месеца, коефициентът е равен на 1-ца и съответно при умножаване със среднодневното възнаграждение няма да доведе до промяна в стойността.    

 

Когато няма месец, през който работникът/служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението за изчисляване размера на платения отпуск се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

 

Среднодневното брутно трудово възнаграждение за изплащане на платен годишен отпуск, когато няма отработени най-малко 10 работни дни, се установява, като уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се разделят на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

Примерът за случаите, когато няма най-малко 10 отработени дни, е следният:

През месец септември са ползвани 10 дни платен отпуск. Необходимо е да се определи възнаграждението за тези 10 дни. Това се случва по следния начин:

скрито платено съдържание: 123 думи;