Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2324 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската Операция:

                Ние от Алфа ООД решаваме да продадем Автомобил – Форд Транзит, на DELTA-ATHENS Ltd.

На 06.01.2019 г. изпращаме автомобила към база на DELTA-ATHENS Ltd., във връзка с което издаваме фактура (Invoice) на стойност 10 000 евро.

Съоръжението е с отчетна стойност 13 126,64 лв. и начислена до момента на продажбата амортизация в размер на 2 520 лв.

DELTA-ATHENS Ltd. извършва плащането по банков път в деня на продажбата.

Съгласно своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв.

Забележка: Алфа ООД е регистрирано по ЗДДС, а DELTA-ATHENS Ltd. е регистрирано съгласно гръцкото законодателство.

 

ДОКУМЕНТИ, Осигуряващи Документалната Обоснованост на Сделката:

- Фактура (Invoice);

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОД (от гледна точка на получателя ВОП) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice);
  • стойностите, посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 5215613

INVOICE

date: 06.01.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd.

ALFA Ltd. (we)

VAT №: EL777888999

VAT №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Ford Transit 2.6D

Unit

1

10 000

10 000

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

10 000

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

12345679

 

№ 0005215613

ФАКТУРА

дата: 06.01.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА-АТИНА ООД

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 444555666

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: 100 Luis Str., Athens 2000, Greece

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Форд Транзит 2.6 D

бр.

1

19 558,30

19 558,30

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

06.01.2019

сума:

19 558,30

срок за плащане:

06.01.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

19 558,30

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 53 от ЗДДС

сума за плащане:

19 558,30

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 06.01.2019

до 06.01.2019

Извлечение №:

45

Дата:

01.05.2019

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

06/01/19

06/01/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0005215613 от 06.01.2019 г.

-

10 00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

110 000

Кредит:

10 000,00

стр. 1

крайно салдо:

110 00,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на дълготрайни активи се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на активите и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа. В конкретния случай Алфа признава приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху автомобила, т.е. прехвърлянето на собствеността му. В този момент отчетната стойност на продадения актив се отчита като разход.

скрито платено съдържание: 78 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 116 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход, равен на продажната стойност на автомобила. При отписване на балансовата стойност на продадения дълготраен актив се формира счетоводен и данъчен разход, с който се намалява облагаемият данъчен финансов резултат.

Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв.

скрито платено съдържание: 160 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 134 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от продажбата

скрито платено съдържание: 46 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 41 думи;

ОПП: В резултат на плащанията

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отразява продажбата на автомобила срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва отчетната стойност на продадения актив и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на автомобила се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Delta-Athens Ltd. към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на автомобила се отразява по съответната му аналитичност към 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 127 думи;

3.

скрито платено съдържание: 68 думи;

4.

скрито платено съдържание: 85 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (06.01.2019): Отчитане на продажбата на актива – Фактура (Invoice)

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на активи

вид

документ:

01

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от Клиенти

19 558,30

705

Приход от продажба на активи

19 558,30

аналит.

Делта

19 558,30

аналит.

Форд Транзит

19 558,30

парт.

Ф-ра 5215613/06.01.2019

19 558,30

 

 

 

ОБЩО

19 558,30

ОБЩО

19 558,30

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 283 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 124 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.