Завеждане на необходимата информация и водене на записи

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 март 2020 2461 уникалност: 100%

Кодексът на труда изрично посочва, че правоотношения, които възникват при предоставянето на работна сила и полагане на жив труд, трябва да се разглеждат като трудови правоотношения, които да бъдат регламентирани с трудов договор. Работодателят не може да сключи договор за превъзлагане (граждански договор) или да наеме самоосигуряващо се лице за извършване на определена работа или дейност, ако наетите лица са длъжни:

  • Да спазват установена от работодателя трудова дисциплина;
  • Да спазват работно време;
  • Да осъществяват дейността на определено работно място и със средства предоставени от работодателя.

 

Назначаване

Работодател може да назначи работник/служител, само когато лицето има навършени 16 години (минималната възраст за наемане на работа в България). Наемането на лица, ненавършили 16-годишна възраст, е забранено, освен при специални обстоятелства, регламентирани в Кодекса на труда. Назначаването на работници и/или служители между 16 и 18 години се извършва при специални условия и след одобрението на Инспекцията по труда.

 

Правата и задълженията на работниците/служителите и на работодателя се регламентират с писмен договор, който трябва да бъде сключен преди започване на трудовата дейност. В 3-дневен срок от подписване или промяна на трудовия договор и в 7-дневен срок от неговото прекратяване, работодателят е длъжен да изпрати уведомление до съответната дирекция на Националната Агенция по Приходите (НАП). Срокът за подаване на уведомлението се брои в дни и започва да тече от деня, следващ деня на сключване на договора, деня на сключване на допълнителното споразумение при промяна на договора или деня на прекратяване на договора. Особеност при подаването на уведомление за назначаване е, че срокът може да бъде по-кратък, ако датата на постъпване на работа съвпада с един от дните от срока за подаване на уведомлението в НАП. Това е така, тъй като работодателят е длъжен да връчи на работника справка от НАП за прието уведомление за назначаване, преди да го допусне на работа.

 

Пример за назначаване:

скрито платено съдържание: 71 думи;

 

Пример за прекратяване:

скрито платено съдържание: 36 думи;

 

Всеки трудов договор, като минимум, трябва да съдържа следната информация:

1. Място на работа;

2. Наименование на длъжността и характер на работата;

скрито платено съдържание: 48 думи;

8. Продължителност на работния ден и седмица.

 

Видове трудови договори

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време (безсрочен трудов договор) или за определен срок (срочен трудов договор). Трудовият договор се приема за сключен за неопределено време, освен ако в него изрично не е уговорено друго.

 

Срочният трудов договор може да бъде сключен за определен период, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, освен при определени обстоятелства, които са изрично посочени в Кодекса на труда. Различни са причините, които карат работодателите да сключат срочни трудови договори, но основните сред тях са: за точно определен срок (при извършване на краткосрочни дейности); за завършване на определена работа, за заместване на отсъстващ работник/служител, за заемане на длъжност, която се заема с конкурс (за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс) и за заемане на изборна длъжност или мандат (докато позицията бъде официално заета).

 

Други видове трудови договори могат да бъдат сключвани за:

  • Допълнителен труд при същия работодател;
  • Допълнителен труд при друг работодател;
  • скрито платено съдържание: 27 думи;

 

При постъпване на работа всеки работник/служител е длъжен да представи на работодателя своята трудова книжка (официален документ, удостоверяващ обстоятелства, свързани с трудовата му дейност), освен в случаите, когато постъпва на работа за първи път. Необходимо е да се представят и следните допълнителни документи:

1.   Лична карта или друг документ за самоличностданните се снемат и документът се връща веднага. Работодателят не трябва да прави копие на личната карта на служителите и няма право да съхранява копия на лични карти;

скрито платено съдържание: 110 думи;

 

Когато работникът/служителят постъпва на работа за първи път,

скрито платено съдържание: 32 думи;

 

Промяна на трудов договор

Трудовите договори не могат да се променят едностранно – нито от страна на работодателя, нито от страна на работника/служителя, освен в случаите и по реда, определени в Кодекса на труда. В общия случай промените в трудовите договори се извършват със сключване (подписване) на допълнително споразумение между работника и работодателя.

 

При всяко изменение на трудов договор, което променя заеманата длъжност, и/или срока на договора, и/или вида на договора, и/или мястото на работа по ЕКАТТЕ, работодателят е длъжен да

скрито платено съдържание: 71 думи;

 

Прекратяване на трудов договор

Трудовият договор може да бъде прекратен със или без предизвестие, в зависимост от обстоятелствата и по реда, определен в Кодекса на труда.

 

Трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:

1.   По взаимно съгласие, изразено с писмено споразумение;

2.   Когато освобождаването/уволнението е признато за незаконно и работникът/служителят бъде възстановен на работа от съда, но той/тя не се яви в определените по закон срокове;

скрито платено съдържание: 197 думи;

15. При други, предвидени по закон случаи.

 

Прекратяването на трудов договор в повечето случаи се извършва по взаимно съгласие, изразено в писмен вид. Всяка от страните може да отправи писмено заявление за прекратяване на договора по взаимно съгласие. Отсрещната страна следва да отговори в рамките на 7 дни след получаване на заявлението. Ако тя не отговори в определения срок, се счита, че предложението не е прието.

 

Прекратяване на трудов договор с предизвестие: Срокът на предизвестието при прекратяване на трудов договор за неопределен срок е 30 дни, освен ако страните не са уговорили по-дълъг срок (този срок не може да бъде повече от 3 месеца). Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ деня на получаване на уведомлението, когато се брои в дни.

 

Работник/служител може да отправи писмено предизвестие до работодателя за прекратяване на договора, без да посочва причините за това. Ако инициативата за прекратяване е от страна на работодателя, то писменото предизвестие до работника/служителя трябва ясно да посочва:

скрито платено съдържание: 72 думи;

 

С подаване на предизвестие, трудовото правоотношение не се прекратява. Работникът/служителят трябва да продължи да изпълнява трудовите си задълженията и ако се установи нарушение, работодателят може да наложи санкции. С изтичане срока на предизвестието, работодателят трябва да предостави писмено разпореждане (заповед) за прекратяване на трудовото правоотношение.

 

В 7-дневен срок след датата на прекратяване на трудовия договор, работодателят е длъжен да уведоми съответната териториална дирекция на НАП за прекратяването.

 

Пример за прекратяване:

скрито платено съдържание: 36 думи;