Сборник Базови Примери по МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти

Вера Русинова
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 август 2020 1784 уникалност: 100%

1. Идентифициране на Договора

Пример 1. Признаване на приход

МСФО 15 налага 5-етапен модел за признаване на приходите:

  1. Одобрение и идентифициране на договора;
  2. Идентифициране правата и задълженията за изпълнение на всяка от страните;
  3. Идентифициране цената на сделката;

скрито платено съдържание: 72 думи;

Пример 2. Оценка за удовлетворен критерий за признаване на договора

Предприятие продава 1 000 опаковки от предписано лекарство на клиент срещу обещано възнаграждение в размер на 1 млн. лв. Това е първата продажба на предприятието на клиент в нов регион, който изпитва значителни икономически трудности. Затова предприятието очаква, че няма да може да събере цялата сума на обещаното възнаграждение от клиента. Въпреки вероятността да не събере цялата сума, предприятието очаква икономиката на региона да се възстанови през следващите две до три години, като определя, че взаимоотношенията с клиента може да спомогнат да се изградят такива и с други потенциални клиенти в региона.

скрито платено съдържание: 162 думи;

2. Комбинация от Договори

Пример 3. Комбинация от договори

скрито платено съдържание: 14 думи;

Пример 4. Изискване за комбинация от договори

            В условията на МСФО 15 договорите, които отговарят на изискването, трябва да се комбинират задължително, без значение от това дали са били в обхвата на вече отменения стандарт МСС 18

скрито платено съдържание: 18 думи;

3. Идентифициране на Задължения за Изпълнение

Пример 5. Идентифициране на задълженията за изпълнение

Идентифицирането на задълженията за изпълнение трябва да се направи в началото на срока на договора. Обещанията да се предоставят стоки или услуги на даден клиент може да възникват според изричните клаузи на договора, но също може да произтичат и от обичайната стопанска практика на предприятието, негова политика, ако към момента на сключване на договора тези обещания пораждат очакване в клиента, че предприятието ще му прехвърли стока или услуга.

скрито платено съдържание: 74 думи;

Пример 6. Задължения за изпълнение

            При продажбата на автомобил може да възникнат две задължения за изпълнение, ако продажбата е свързана и с договор за гаранционна поддръжка. Едното задължение е продажбата на автомобила, а другото – услугата, която ще се предоставя. Гаранциите се отчитат съгласно МСС 37 „Провизии, условни пасиви и условни активи“.

Пример 7. Отчитане на продажба с гаранция

            Телевизор се продава със следпродажна сервизна гаранция, която е отделима от продажната цена. Съгласно МСФО 15 продажната цена трябва да се разпредели между двата компонента и всеки един да бъде разглеждан според критериите за признаване. Това означава, че цената, определена за гаранцията, трябва да бъде отсрочена и призната през периода, предвиден за сервиз. Частта, определена за продажбата, следва да се признае веднага и според критериите за продажба на стоки.

скрито платено съдържание: 93 думи;

4. Отделни Стоки или Услуги

Пример 8. Признаване на отделни стоки или услуги

Стоките или услугите са отделни, когато носят изгода за клиента сами по себе си или с други налични ресурси. Освен това стоките/услугите се признават като отделни единствено ако по този начин отразяват дейността на предприятието по този договор. Това означава, че сходни стоки/услуги може да бъдат отделни в даден договор, а в друг – не.

5. Уреждане на Задължения за Изпълнение

Пример 9. Обратно изкупуване на актив

Споразумението за обратно изкупуване е договор, по силата на който предприятието продава актив и обещава или има опцията (в същия договор или в друг договор) да изкупи обратно актива. Изкупеният обратно актив може да бъде активът, който първоначално е бил продаден на клиента. Това е актив, който е по същество същият, или друг, от който първоначално продаденият актив е бил част.

скрито платено съдържание: 49 думи;

6. Задължения за Изпълнение, Удовлетворени с Течение на Времето