Стандарти
свързани към Национални Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. СС 17 - Лизинг
 2. Национални Счетоводни Стандарти - Общи Разпоредби
 3. СС 1 - Представяне на Финансови Отчети
 4. СС 24 - Оповестяване на Свързани Лица
 5. СС 27 - Консолидирани Финансови Отчети и Отчитане на Инвестициите в Дъщерни Предприятия
 6. СС 42 - Прилагане за Първи Път на Националните Счетоводни Стандарти
 7. СС 2 - Отчитане на Стоково-Материалните Запаси
 8. СС 4 - Oтчитане на Aмортизациите
 9. СС 7 - Отчети за Паричните Потоци
 10. СС 8 - Нетни Печалби или Загуби за Периода, Фундаментални Грешки и Промени в Счетоводната Политика
 11. СС 9 - Представяне на Финансовите Отчети на Предприятията с Нестопанска Дейност
 12. СС 10 - Събития, Настъпили след Датата на Годишния Финансов Отчет
 13. СС 11 - Договори за Строителство
 14. СС 12 - Данъци от Печалбата
 15. СС 13 - Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност
 16. СС 16 - Дълготрайни Материални Активи
 17. СС 18 - Приходи
 18. СС 20 - Отчитане на Правителствени Дарения и Оповестяване на Правителствена Помощ
 19. СС 22 - Отчитане на Бизнескомбинации
 20. СС 28 - Отчитане на Инвестициите в Асоциирани Предприятия
 21. СС 31 - Отчитане на Дялове в Смесени Предприятия
 22. СС 32 - Финансови Инструменти
 23. СС 34 - Междинно Счетоводно Отчитане
 24. СС 36 - Обезценка на Активи
 25. СС 37 - Провизии, Условни Задължения и Условни Активи
 26. СС 38 - Нематериални Активи
 27. СС 40 - Отчитане на Инвестиционни Имоти
 28. СС 41 - Селско Стопанство
 29. СС 19 - Доходи на Персонала
 30. СС 21 - Ефекти от Промените във Валутните Курсове
 31. СС 33 - Доходи на Акция (отменен)
 32. СС 35 - Преустановявани Дейности (отменен)
абонамент