Комплексни Примери
свързани към Национални Счетоводни Стандарти

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 4

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Отпускане на суровини за производство
 3. Заприхождаване на произведена продукция
 4. Отчет за вложени суровини

член 5

 1. Банково извлечение във валута

член 6

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Отпускане на суровини за производство
 3. Заприхождаване на произведена продукция
 4. Отчет за вложени суровини
 5. Насрещно прихващане на вземания
 6. Начисляване на заплати по ведомост и рекапитулация
 7. Съдебно решение по търговски спор
 8. Арбитражно решение по търговски спор
 9. Платен депозит по договор за наем
 10. Получен депозит по договор за наем
 11. Връщане на получен депозит по договор за наем
 12. Връщане на платен депозит по договор за наем
 13. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 14. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 15. Брак на готова продукция
 16. Отчитане на фира
 17. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 18. Обезценка на стоковo-материални запаси
 19. Липси и излишъци на стоки
 20. Начисляване на амортизация на инвестиционен имот
 21. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1
 22. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 2
 23. Банково извлечение във валута
 24. Банково извлечение в лева
 25. Отчитане на овърдрафт
 26. Отчитане на акредитив от страна на наредителя
 27. Отчитане на средства на депозит в банка
 28. Отчитане на разплащания с кредитна карта
 29. Изтеглени пари от каса и внесени по банкова сметка
 30. Изтеглени пари от банкова сметка и внесени в каса
 31. Платено възнаграждение на служител от каса
 32. Предоставени средства на служител за закупуване на материали
 33. Отчетен служебен аванс за покупка на материали
 34. Изплащане на командировъчни разходи за страната
 35. Изплащане на командировъчни разходи за чужбина

член 60

 1. Договор за банков кредит
абонамент