Становища по Казуси
свързани към Национални Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Как се изписват материални запаси, които не са заместими и са с индивидуална себестойност?
 2. По коя сума получателят завежда закупени стоки при сключен Договор за разсрочено плащане?
 3. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?
 4. Как се признава разход за закупен софтуер – в т.ч. СУПТО?
 5. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
 6. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 7. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 8. Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?
 9. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 10. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 17

 1. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 2. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?

член 18

 1. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 2. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?

член 19

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 26

 1. Как се третира предоставянето на мостри?
 2. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 3. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 4. Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?

член 28

 1. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

член 29

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 37

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 38

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

параграф § 1

 1. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 2. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 3. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 4. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
абонамент