Видеоматериали
свързани към Национални Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения
 2. Командировки в страната
 3. Командировки в чужбина
 4. Сделки със свързани лица - определения и данъчни ефекти
 5. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 6. Бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други
 7. Отчитане на инвестиционни имоти
 8. Материални запаси
 9. Отчитане на нематериални активи
 10. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 11. Отчитане на земеделско производство - 2021
 12. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
 13. МСФО 15 – Практически примери
 14. МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
 15. Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата. Оповестяване на държавна помощ
 16. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020
 17. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 18. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 19. Отчитане на материални запаси – 2020
 20. Отчитане на лизинг – МСФО 16/ СС 17
 21. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 22. Приходи от договори с клиенти – МСФО 15 - 2020
 23. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I
 24. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
 25. Отчитане на земеделско производство – 2019
 26. Провизии, условни пасиви и условни активи – МСС 37
 27. Първоначално преминаване към различни счетоводни бази
 28. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 29. Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 30. Командировки в страната и чужбина
 31. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019
 32. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети
 33. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети: Казуси
 34. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
 35. Отчитане на материални запаси - 2019
 36. Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16
 37. Нематериални активи
 38. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019
 39. Приходи от договори с клиенти – МСФО 15 - 2019
 40. Казуси по МСФО 15

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 3

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 16

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 17

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 18

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 19

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 20

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 21

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 22

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 23

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 24

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 25

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 26

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 27

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 28

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 29

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 34

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 37

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 38

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 77

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
абонамент