Сборник Базови Примери по МСФО 16 – Лизинг

Вера Русинова
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 28 август 2020 2704 уникалност: 100%

1. Освобождавания от Изискванията за Признаване

Пример 1. Облекчени условия за отчитане на лизингови вноски като текущ разход

Лизингополучателят може да избере да отчита лизинговите вноски като текущ разход (както беше във вече отменения Стандарт за лизинг) за договори:

скрито платено съдържание: 55 думи;

2. Установяване на Лизинг

Пример 2. Договор, който съдържа или не съдържа лизинг

Предприятие наема работна площ в сграда за 35 служители от своя маркетинг отдел. Площта е 200 кв. м. Наемодателят предлага следните възможности за сключване на договор:

скрито платено съдържание: 79 думи;

3. Лизингополучател

Пример 3. Дефиниция за лизинг

скрито платено съдържание: 9 думи;

4. Срок на Лизинговия Договор

Пример 4. Прекратяване на лизинговия договор

В случай че двете страни имат право да прекратят договора по всяко време, без неустойки по договора и без предизвестие, то тогава се счита, че няма договор по МСФО 16 и Стандартът не се прилага. Тук се взема предвид съдържанието на договора и това дали клаузите по него имат икономическо съдържание.

скрито платено съдържание: 67 думи;

Пример 5. Определяне срока на лизинговия договор

Предприятие (лизингополучател) сключва договор за лизинг на имот с друго предприятие (лизингодател) за срок от 15 години. Договорът е с опция за покупка на имота в края на осмата година – за 800 000 лв. Очакваната пазарна цена на имота в края на осмата година е 1 100 000 лв. Тъй като цената, която е опция по договора за лизинг, е значително под очакваната справедлива стойност на имота, лизингополучателят би имал икономическа полза да упражни опцията за покупка в края на осмата година. Това е и причината, поради която срокът на лизинга трябва да се определи на 8 години.

5. Лизингополучател

5. Лизингополучател

5. Лизингополучател

Пример 6. Разходи на лизингополучателя във връзка с изграждането и проектирането на основния актив

Предприятие може да договори лизингов договор, преди активът да бъде наличен за ползване от лизингополучателя. При някои договори за лизинг може да е необходимо основният актив да бъде изграден или проектиран повторно за ползване от лизингополучателя. В зависимост от реда и условията на договора, може да бъде поискано лизингополучателят да извърши плащания, свързани с изграждането или проектирането на актива.

скрито платено съдържание: 69 думи;

5. Лизингополучател

Пример 7. Завеждане на лизинг при лизингополучател

Дт| Актив с право на ползване (гр. 20 сметката може да се създаде с наименование за помещения под наем) с настоящата стойност на наемните вноски

     Кт| Задължение по лизинга Други заеми и дългове с настоящата стойност на наемните вноски по погасителен план

скрито платено съдържание: 115 думи;