Сборник Базови Примери по МСС 16 - Машини, имоти, съоръжения

Вера Русинова
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 28 август 2020 3654 уникалност: 100%

1. Признаване

Пример 1. Оценка на разходите за закупуване

В случай че актив е закупен при условията на отложено или разсрочено плащане, то лихвите, които иначе биха били част от него (ако например е изграден по стопански начин), няма да се третират като такива, а ще се отчетат като разход, когато възникне задължението за лихви. Тоест само цената на актива в момента на закупуване ще се капитализира като негова първоначална балансова стойност.

2. Първоначални Разходи

Пример 2. Имоти, машини и съоръжения, придобити с цел безопасност или опазване на околната среда

Един производител на химически продукти може да въведе нови процеси за химическа обработка, за да спази изискванията за опазване на околната среда при производството и съхранението на опасни химикали. Свързаните с това подобрения на машините и съоръженията се признават за актив, защото без тях предприятието не може да произвежда и продава химикалите. Явяващата се в резултат на това балансова стойност на такъв актив или свързани активи се проверява за обезценка в съответствие с МСС 36 „Обезценка на активи“.

3. Оценка при Признаване

Пример 3. Третиране на разходи съгласно МСС 16

Това най-често са закупени активи. Когато активите са създадени в предприятието, те се оценяват по себестойност, когато са резултат от безвъзмездна сделка – по справедлива стойност, а когато са получени като апортна вноска (непарична вноска за основен капитал) – по оценка от съда, както и всички преки разходи.

4. Компоненти на Цената на Придобиване

Пример 4. Формиране на цена на придобиване

Разходите за консултантски такси или възнаграждения на хора, наети специално във връзка с дейности по придобиването на актива, се признават като част от себестойността на актива.

Пример 5. Приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актив

Предприятието „Приста газ” разработва газово находище в Адриатическо море. Поради тази причина от 01.01.2017 г. е въведена в експлоатация морска платформа. След 10 години платформата трябва да бъде демонтирана, а морското дъно в района – възстановено. Предполагаемите разходи за това са 10 млн. лв. Предприятието определя, че най-точният дисконтов процент в случая е 17%. Как ще се осчетоводят разходите за демонтаж?

скрито платено съдържание: 103 думи;

Пример 6. Разходи, които не са елемент от цената на придобиване

Стандартът прави разлика между разходите, които, от една страна, са направени с цел даден актив да бъде доведен до състояние, в което е готов за експлоатация (като това са разходите, които трябва да бъдат включени в отчетната стойност на актива), и от друга страна – разходите, които се считат за оперативни разходи. Оперативните разходи се отчитат като текущ разход. Такива разходи могат да бъдат например административните разходи, които не биха могли да бъдат избегнати, в случай че даденият актив не бъде придобит поради някакви причини.

5. Оценка на Цена на Придобиване

Пример 7. Замяна на активи

При замяната или приемането и предаването на сходни дълготрайни материални активи – не се признава печалба или загуба от сделката.

Пример 8. Замяна на актив при неясна справедлива стойност на новия актив

Арго АД притежава копирна машина, модел Line 12, която прави 20 копия в минута, с отчетна стойност от 2 000 лв. и натрупана амортизация от 1 000 лв. To получава оферта за смяна на тази копирна машина с друга – модел New 129, която прави 1 240 копия за час. Справедливата стойност на новата машина не може да бъде надеждно определена.

скрито платено съдържание: 95 думи;

Пример 9. Завеждане на актив по справедлива стойност

Предприятие придобива два леки автомобила, както следва:

  • Опел „Астра“ на 4 години – придобит като дарение от физическо лице;
  • Пежо 307 на 2 години – придобито от Министерството на финансите, по условия съгласно договор.

За оценките на сделките са използвани цени по каталог, съответно 10 000 и 20 000 лв.

скрито платено съдържание: 101 думи;

Пример 10. Замяна на актив чрез доплащане на новия актив

Предприятие притежава копирна машина, модел АБВ, която прави 10 копия в минута. Нейната отчетна стойност е 1 200 лв., а натрупаната амортизация е 600 лв. Предприятието получава оферта за смяна на копирната машина. Офертата е за предоставяне на комбинирана машина копир-скенер, модел Copy-Scan-B, с продажна цена 1 500 лв., чрез доплащане в брой на 1 000 лв.

Офертата се третира от предприятието като замяна на активи. Цената на придобиване на новата машина ще бъде равна на справедливата

скрито платено съдържание: 157 думи;